Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 270887-2022

20/05/2022    S98

România-Reșița: Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deşeurilor, de igienizare şi servicii privind mediul

2022/S 098-270887

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MUNICIPIUL RESITA
Număr naţional de înregistrare: 3228764
Adresă: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 1A
Localitate: Resita
Cod NUTS: RO422 Caraş-Severin
Cod poștal: 320084
Țară: România
Persoană de contact: LUCIAN PETRU CHIS
E-mail: achizitii@primariaresita.ro
Telefon: +40 255216132
Fax: +40 255255000
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primaria-resita.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de „Închiriere, amplasare și întreținere toalete automate racordabile la rețelele de utilități (apă, canalizare și energie electrică)

Număr de referinţă: 3228764/2022/04
II.1.2)Cod CPV principal
90000000 Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deşeurilor, de igienizare şi servicii privind mediul
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru în baza căruia se vor încheia contracte subsecvente având ca obiect prestarea de servicii de ” Inchiriere, amplasare și întreținere toalete automate racordabile la rețelele de utilități (apă, canalizare și energie electrică)în Municipiul Reșița”, conform cerințelor din caietul de sarcini.

Nr. de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor /candidaturilor : 20.

AC răspunde la solicitările de clarificări/informațiile suplimentare primite de la ofertanți în a 12-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor în mod consolidat.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 2 347 680.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO422 Caraş-Severin
Locul principal de executare:

MUNICIPIUL RESITA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale cu modificările și completările ulterioare.

Toaletele automate racordabile sunt amplasate doar în locații unde sunt îndeplinite simultan mai multe condiții: acces la energie electrică, alimentare cu apă potabilă, canalizare, trafic pietonal intens. În perimetrul unde sunt amplasate toaletele automate sunt amenajate spații verzi sau alei de acces pentru cetățeni, astfel încât acestea să se încadreze în ansamblul peisagistic al zonei.

Menționăm că demararea procedurii în vederea unui Acord – cadru de servicii de închiriere, amplasare și întreținere a toaletelor automate racordabile la rețelele de apă, canalizare și energie electrică, este necesară în vederea asigurării continuității acestui serviciu public important pentru îmbunătățirea nivelului de confort și civilizație al cetățenilor Municipiului Reșița, a protecției și conservării mediului înconjurător și sănătății populației..

Estimarea cantităților minime și maxime pentru închirierea, amplasarea și întreținerea a toaletelor automate racordabile la rețeaua de utilități (apă, canalizare și energie electrică)în Municipiul Reșița”,.

a) Estimarea cantității minime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru este de:

- 7 toalete automate racordabile la rețeaua de utilități (apă, canalizare și energie electrică)

b) Estimarea cantității minime care ar putea fi solicitată pe durata întregului acord-cadru este de:

- 12 toalete automate racordabile la rețeaua de utilități (apă, canalizare și energie electric)

c) Estimarea cantității maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru este de:

- 12 toalete automate racordabile la rețeaua de utilități (apă, canalizare și energie electrică)

d) Estimarea cantității maxime care ar putea fi solicitată pe durata întregului acord-cadru este de:

- 12 toalete automate racordabile la rețeaua de utilități (apă, canalizare și energie electrică)

Pe durata întregului acord-cadru vor putea fi atribuite minim 4 contracte subsecvente, în baza acordului cadru.

Perioada de executare a acordului – cadru este 4 (patru) ani, respectiv 48 luni, minim 4(patru) contracte subsecvente, primul contract subsecvent se va încheia pentru cantitatea de 7 toalete automate racordabile la rețelele de apă, canalizare și energie electrică, urmând ca din al doilea an, contractele subsecvente se vor încheia în funcție de necesitățile autorității contractante precum și de disponibilitățile bugetare fără a depăși cantitatea de 12 toalete automate racordabile la rețelele de apă, canalizare și energie electrică.

Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent-7 toalete este de: 342.370 lei fără TVA;

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent -12 toalete este de : 2.347.680 lei fără TVA.

VALOAREA TOTALĂ ESTIMATĂ SUPUSĂ PROCEDURII DE ACHIZIȚIE pe acord cadru :

- 7 toalete este de: 342.370 lei fără TVA / 12 luni

- 7 toalete este de: 1.369.480 lei fără TVA / 48 luni

- 12 toalete este de: 2.347.680 lei fără TVA/ 48 luni

Nr. de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor /candidaturilor : 20.

AC răspunde la solicitările de clarificări/informațiile suplimentare primite de la ofertanți în a 12-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor în mod consolidat.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Durata de punere în funcțiune a 7 toalete automate racordabile / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 055-142767
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 30822
Titlu:

ACORD CADRU - Prestări Servicii „Închirierea, amplasarea şi întreţinerea toaletelor automate racordabile la reţelele de apă, canalizare şi energie electrică”

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
04/05/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: COMEX ROM
Număr naţional de înregistrare: RO 27820
Adresă: Strada Văcărescu Barbu, Nr. 162A, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 020284
Țară: România
E-mail: comexrom@yahoo.com
Telefon: +40 213110011
Fax: +40 213110011
Adresă internet: www.eco-toilet.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 347 680.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 347 680.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul Juridic si Executari Silite
Adresă: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 1A
Localitate: Resita
Cod poștal: 320084
Țară: România
E-mail: juridic@primariaresita.ro
Telefon: +40 255216132
Fax: +40 255216132
Adresă internet: www.primariaresita.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/05/2022