Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 270900-2022

20/05/2022    S98

България-София: Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии

2022/S 098-270900

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
Национален регистрационен номер: 831641791
Пощенски адрес: ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ №.2
Град: гр. София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1504
Държава: България
Лице за контакт: Миряна Атанасова Йовева
Електронна поща: m.yoveva@is-bg.net
Телефон: +359 29420332
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.is-bg.net
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1141
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: Дейности по системна интеграция съгласно Глава Първа "а", раздел IV, чл. 7с от ЗЕУ
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Дейности по системна интеграция съгласно Глава Първа "а", раздел IV, чл. 7с от ЗЕУ

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Осигуряване на поддръжка на съществуващи лицензи и осигуряване на нови лицензи за управление на информационния център ИЦ (Call center) на Национална агенция за приходите (НАП)“

II.1.2)Основен CPV код
72267100 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

В предмета на обществената поръчка е включено осигуряване на стандартна софтуерна поддръжка от производител или оторизирани от производителя лица на съществуващите софтуерни лицензи и осигуряване на ползването на всички нови версии на лицензите, които към момента функционират в Системата за управление на информационния център (СУИЦ) на Националната агенция за приходите (НАП) и   осигуряване на нови софтуерни лицензи във връзка с разширяване на дейността на Информационния център (ИЦ) в сферата на изходящата комуникация и необходими за нуждите СУИЦ на НАП. Новите лицензи трябва да бъдат със стандартна софтуерна поддръжка от производител или оторизирани от производителя лица и да бъде осигурено правото на ползване на всички нови версии на лицензите.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 126 230.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72267100 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на обществената поръчка е включено осигуряване на стандартна софтуерна поддръжка от производител или оторизирани от производителя лица на съществуващите софтуерни лицензи и осигуряване на ползването на всички нови версии на лицензите, които към момента функционират в Системата за управление на информационния център (СУИЦ) на Националната агенция за приходите (НАП) и   осигуряване на нови софтуерни лицензи във връзка с разширяване на дейността на Информационния център (ИЦ) в сферата на изходящата комуникация и необходими за нуждите СУИЦ на НАП. Новите лицензи трябва да бъдат със стандартна софтуерна поддръжка от производител или оторизирани от производителя лица и да бъде осигурено правото на ползване на всички нови версии на лицензите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 058-152162
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 43562
Наименование:

„Осигуряване на поддръжка на съществуващи лицензи и осигуряване на нови лицензи за управление на информационния център ИЦ (Call center) на Национална агенция за приходите (НАП)“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
16/05/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС ООД
Национален регистрационен номер: 831913775
Пощенски адрес: ул. Никола Габровски № 79
Град: гр. София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1700
Държава: България
Електронна поща: office@paraflow.bg
Факс: +359 99604218
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 127 900.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 126 230.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/05/2022