Dienstleistungen - 270949-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2022/S 098-270949

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek
Postanschrift: ul. Kondratowicza 20
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-983
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dariusz Niestrzębski
E-Mail: targowek.zzp@um.warszawa.pl
Telefon: +48 224438704
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości na terenach zielonych administrowanych przez Dzielnicę Targówek m. st. Warszawy

Referenznummer der Bekanntmachung: P-9/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości na terenach zielonych administrowanych przez Dzielnicę Targówek m. st. Warszawy”.

Opis przedmiotu zamówienia:

1) sprzątanie terenów zielonych z odpadów komunalnych,

2) usuwanie zanieczyszczeń gabarytowych (mebli, odpadów budowlanych) oraz odpadów zielonych (w tym gałęzi),

3) koszenie terenów,

4) koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów,

5) wiosenne i jesienne grabienie terenów,

6) cięcia pielęgnacyjne drzew,

7) usuwanie drzew zagrażających i wiatrołomów,

8) ustawianie ogrodzenia z siatki metalowej wraz ze słupkami drewnianymi,

9) ustawianie i opróżnianie kontenerów na odpady komunalne,

10) zabezpieczanie otworów okiennych lub/i drzwiowych w opuszczonych obiektach.

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 t. j.), o których mowa w art. 95 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób codziennie wykonujących wskazane poniżej czynności:

a) sprzątanie terenów zielonych z odpadów komunalnych,

b) usuwanie zanieczyszczeń gabarytowych (mebli, odpadów budowlanych) oraz odpadów zielonych (w tym gałęzi),

c) koszenie terenów,

d) koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów,

e) wiosenne i jesienne grabienie terenów,

f) cięcia pielęgnacyjne drzew,

g) usuwanie drzew zagrażających i wiatrołomów,

h) ustawianie ogrodzenia z siatki metalowej wraz ze słupkami drewnianymi,

i) ustawianie i opróżnianie kontenerów na odpady komunalne,

j) zabezpieczanie otworów okiennych lub/i drzwiowych w opuszczonych obiektach.

Wszelkie kwestie związane ze sposobem weryfikacji zatrudnienia, o którym mowa powyżej, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymogów oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, określono w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 3 do SWZ (formularz cenowy - zestawienie usług), załączniku nr 4 do SWZ (wykaz terenów) oraz projektowanych postanowieniach umowy.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uzasadnienie:

Przedmiotowe postępowanie stanowi część zamówienia na usługi w zakresie pielęgnacji zieleni - poszczególne części zamówienia stanowią przedmiot odrębnego postępowania i zostaną udzielone osobnymi postępowaniami.

5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy, polegającego na powtórzeniu podobnych usług. Zamawiający przewiduje, że ceny jednostkowe poszczególnych usług wskazanych w kosztorysie ofertowym mogą być maksymalnie do 20% wyższe od cen jednostkowych zamówienia podstawowego.

7. Wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w stosunku do wartości zamówienia podstawowego określono na 35%, w przypadku posiadania środków finansowych – w ramach przedsięwzięcia opisanego w postanowieniach SWZ. Zamówienie

będzie realizowane na zasadach i warunkach umowy podstawowej.

8. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 311 944.84 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90511300 Müllsammlung
45342000 Errichtung von Zäunen
77211400 Fällen von Bäumen
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
77211500 Baumpflege
77312000 Unkrautjäten
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

teren Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości na terenach zielonych administrowanych przez Dzielnicę Targówek m. st. Warszawy”.

Opis przedmiotu zamówienia:

1) sprzątanie terenów zielonych z odpadów komunalnych,

2) usuwanie zanieczyszczeń gabarytowych (mebli, odpadów budowlanych) oraz odpadów zielonych (w tym gałęzi),

3) koszenie terenów,

4) koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów,

5) wiosenne i jesienne grabienie terenów,

6) cięcia pielęgnacyjne drzew,

7) usuwanie drzew zagrażających i wiatrołomów,

8) ustawianie ogrodzenia z siatki metalowej wraz ze słupkami drewnianymi,

9) ustawianie i opróżnianie kontenerów na odpady komunalne,

10) zabezpieczanie otworów okiennych lub/i drzwiowych w opuszczonych obiektach.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 3 do SWZ (formularz cenowy - zestawienie usług), załączniku nr 4 do SWZ (wykaz terenów) oraz projektowanych postanowieniach umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: liczba dni jednokrotnego koszenia terenów zielonych z grabieniem oraz wywózką urobku roślinnego / Gewichtung: 30.00
Qualitätskriterium - Name: czas reakcji w przypadku konieczności usunięcia wiatrołomu wraz z wywózką urobku roślinnego / Gewichtung: 10.00
Preis - Gewichtung: 60.00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 t. j.), o których mowa w art. 95 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób codziennie wykonujących wskazane poniżej czynności:

a) sprzątanie terenów zielonych z odpadów komunalnych,

b) usuwanie zanieczyszczeń gabarytowych (mebli, odpadów budowlanych) oraz odpadów

zielonych (w tym gałęzi),

c) koszenie terenów,

d) koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów,

e) wiosenne i jesienne grabienie terenów,

f) cięcia pielęgnacyjne drzew,

g) usuwanie drzew zagrażających i wiatrołomów,

h) ustawianie ogrodzenia z siatki metalowej wraz ze słupkami drewnianymi,

i) ustawianie i opróżnianie kontenerów na odpady komunalne,

j) zabezpieczanie otworów okiennych lub/i drzwiowych w opuszczonych obiektach.

Wszelkie kwestie związane ze sposobem weryfikacji zatrudnienia, o którym mowa powyżej,

a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę

ww. wymogów oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, określono w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy, polegającego na powtórzeniu podobnych usług. Zamawiający przewiduje, że ceny jednostkowe poszczególnych usług wskazanych w kosztorysie ofertowym mogą być maksymalnie do 20% wyższe od cen jednostkowych zamówienia podstawowego.

5. Wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w stosunku do wartości zamówienia podstawowego określono na 35%, w przypadku posiadania środków

finansowych – w ramach przedsięwzięcia opisanego w postanowieniach SWZ. Zamówienie

będzie realizowane na zasadach i warunkach umowy podstawowej.

6. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 038-098462
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: P-9/22
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości na terenach zielonych administrowanych przez Dzielnicę Targówek m. st. Warszawy

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: AG-Complex Sp. z o.o.
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 311 944.84 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 289 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet-Adresse: www.uzp.gov/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022