Dienstleistungen - 271040-2022

20/05/2022    S98

Polen-Piekary Śląskie: Verwaltung von Müllhalden

2022/S 098-271040

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Urząd Miasta Piekary Śląskie
Nationale Identifikationsnummer: 276255418
Postanschrift: ul. Bytomska 84
Ort: Piekary Śląskie
NUTS-Code: PL228 Bytomski
Postleitzahl: 41-940
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Grabiarz
E-Mail: bzp@piekary.pl
Telefon: +49 323939379
Fax: +49 323939379
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://piekary.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Piekary Śląskie w 2022 r.

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271-19/OS/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Piekary Śląskie w 2022 r.

2.Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia podpisania umowy do końca roku 2022 lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację umowy.

3.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji w szacunkowej ilości ok. 100 Mg/rok,

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 70 200.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL228 Bytomski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą „zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Piekary Śląskie w 2022r. (odpady o kodzie 20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji)”.

Przedmiotem Umowy jest zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 01 08 powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Piekary Śląskie.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji w szacunkowej ilości ok. 100 Mg/rok

Termin realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie zagospodarowania odpadów od momentu podpisania umowy do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację umowy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein offenes Verfahren
Erläuterung:

Gmina Piekary Śląskie nie posiada własnej instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych. Chcąc wypełnić ustawowe wymagania należy wyłonić w przetargu Wykonawcę, który podejmie się zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy. W związku z tym, że w prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta Zamawiający udziela zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Piekary Śląskie w 2022 r.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 6480000290
Postanschrift: Lecha 10
Ort: Zabrze
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Postleitzahl: 41-800
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 70 200.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ulica Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ulica Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 2245877701
Fax: +48 2245877701
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy PZP – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy PZP).

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ulica Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 2245877701
Fax: +48 2245877701
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022