Dienstleistungen - 271044-2022

20/05/2022    S98

Magyarország-Budapest: Alkalmazásszolgáltatás nyújtása

2022/S 098-271044

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 10585560244
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Margit
E-mail: szabo.margit@nisz.hu
Telefon: +36 17959285
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nisz.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.nisz.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Elektronikus közig. informatikai és távk. szolg.

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Live Guide Klímavéd. alkalmazás továbbfejlesztés

Hivatkozási szám: EKR000076502022
II.1.2)Fő CPV-kód
72416000 Alkalmazásszolgáltatás nyújtása
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

1 darab alkalmazásfejlesztés az energetikai felülvizsgálattal kapcsolatos regisztrációs és nyilvántartási kötelezettség elvégzéséhez szükséges 1 darab informatikai modul létrehozására (Hőtermelő berendezések energetikai felügyeleti rendszere modul)

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72416000 Alkalmazásszolgáltatás nyújtása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest 1135 Budapest, Csata u. 8., 1081 Budapest, Csokonai utca 3., 1148 Budapest, Róna u. 54-56., ITM telephelye, Vállalkozó telephelye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 darab alkalmazásfejlesztés az energetikai felülvizsgálattal kapcsolatos regisztrációs és nyilvántartási kötelezettség elvégzéséhez szükséges 1 darab informatikai modul létrehozására (Hőtermelő berendezések energetikai felügyeleti rendszere modul). A fejlesztendő rendszer felhasználószáma 50 000 főt és 200 000 db eszköz/berendezés nyilvántartását kezeli.

A részletes elvárásokat és az egyenértékűségi követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződéstervezet 2.2.1.f) pontja szerinti „Átadás-átvétel, élesítés: a szerződés hatálybalépésétől számított 81. nap”-hoz képest vállalt előteljesítési napok száma (minimum 0 nap, maximum 16 nap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárást megindító felhívás II.2.7) pontjában meghatározott 9 hónapos szerződéses időtartam alatt, Ajánlatkérő a szerződés hatálybalépésétől a rendszer élesítéséig számított 81. napot és az ezt követő 6 hónapos éles üzemi fejlesztői támogatást érti.

Ajánlatkérő a II.2.5. pontban a minőségi kritérium szerinti értékelési részszempontnál vállalt (napban megadott) megajánlást, azaz az előteljesítési napok számát úgy értelmezi, hogy annyi nappal korábban teljesíti a szerződéstervezet 2.2.1.f) pontja szerinti részhatáridőt a Nyertes Ajánlattevőként szerződő Fél, azaz pl. 16 nap vállalása esetén a szerződéstervezet 2.2.1.f) pontja szerinti „Átadás-átvétel, élesítés: a szerződés hatálybalépésétől számított 81. nap” helyett a 65. napon teljesít.

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen értékelési szempont tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintje 16 nap, így ezen megajánlásra és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, azaz 10,00 pontot!

Ajánlatkérő tárgyi eljárásban megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel lehetőségét és megállapította, hogy az alkalmazás továbbfejlesztés nem bontható elemekre, annak szakmai megvalósítási tartalma, a műszaki leírásban meghatározott követelményekhez való illeszkedése megköveteli az egy egységben történő kezelést.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 062-163486
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Live Guide Klímavéd. alkalmazás továbbfejlesztés

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;

A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján az eljárás eredménytelen, az Ajánlati Felhívás VI.3. pontjának 6. alpontjában előírtaknak megfelelően, mivel az eljárásban egyetlen ajánlat érkezett.

Ajánlattevő neve: In mid Air Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 8600 Siófok Kristály Utca 12. Adószám: 14857238-2-14

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/05/2022