Dienstleistungen - 271065-2022

20/05/2022    S98

Slovensko-Prešov: Služby súvisiace so softvérom

2022/S 098-271065

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Prešovský samosprávny kraj
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37870475
Poštová adresa: Námestie mieru 2
Mesto/obec: Prešov
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 08001
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Erika Petránová
E-mail: erika.petranova@vucpo.sk
Telefón: +421 517081335
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.po-kraj.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2914
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: samospráva

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Softvérové nástroje pre projekt SMART PSK – kvalitnejšia budúcnosť

Referenčné číslo: PSK-2021-78-NZ
II.1.2)Hlavný kód CPV
72260000 Služby súvisiace so softvérom
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti:

Časť 1: Analytický a prezentačný softvér typu Business Intelligence

Časť 2: Softvér Kolaboratívne nástroje pre organizačnú komunikáciu a interakciu PSK

Bližšie informácie o predmete zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 317 089.87 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Analytický a prezentačný softvér typu Business Intelligence

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
48810000 Informačné systémy
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

II.2.4)Opis obstarávania:

Prešovský samosprávny kraj zabezpečuje Analytický a prezentačný softvér typu Business Intelligence vrátane služieb

implementácie, školenia a podpory. Jedná sa o aplikačný softvér pre analýzu rozsiahlej sady vstupných dát z rôznych

typov informačných zdrojov, ich následné spracovanie pre potreby formátovaného výstupu (matematické operácie,

agregácie, predikcie a pod.) a následnú prezentáciu a publikáciu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Číslo projektu alebo referenčné číslo: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1

ITMS2014+: 314011ABS8

II.2.14)Doplňujúce informácie

Požaduje sa zábezpeka vo výške: 2500,- EUR.

Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 233-614020
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1
Názov:

Analytický a prezentačný softvér typu Business Intelligence

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
16/05/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 5
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 5
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 5
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: VRK Slovakia s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 44171901
Poštová adresa: Ružová dolina 6
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 82108
Štát: Slovensko
E-mail: info@vrk.sk
Telefón: +421 905878505
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 223 498.21 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 109 200.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 2
Názov:

Softvér Kolaboratívne nástroje pre organizačnú komunikáciu a interakciu PSK

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
16/05/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 4
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: VRK Slovakia s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 44171901
Poštová adresa: Ružová dolina 6
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 82108
Štát: Slovensko
E-mail: info@vrk.sk
Telefón: +421 905878505
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 93 591.67 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 44 760.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/05/2022