Dienstleistungen - 271071-2022

20/05/2022    S98

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

2022/S 098-271071

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
Adres pocztowy: Świętojerska 9
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Kod pocztowy: 00-236
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Ogonowski
E-mail: m.ogonowski@armsa.pl
Tel.: +48 225664760
Faks: +48 225668331
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.armsa.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka Kapitałowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu i oprogramowania ECI

Numer referencyjny: ARM/05/2022
II.1.2)Główny kod CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu i oprogramowania ECI. Usługa ma być świadczona w dniach roboczych – 5 dni w tygodniu, w godzinach od 8.00 do 16.00, zgłoszenia serwisowe w godzinach od 8.00 do 16.00 lub 6.00 do 22.00 (w zależności od wyniku negocjacji).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 822 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
72261000 Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług serwisowych dla oprogramowania i sprzętu w reżimie 8x5xNBD (świadczenie serwisu w dni robocze w godzinach 8.00–16.00) dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu i oprogramowania producenta ECI (zgodnie z załącznikiem nr 9 do OPZ „Wykaz sprzętu i oprogramowania ECI”). Zakres usług serwisowych:

Serwis sprzętu i oprogramowania świadczony 24 miesiące od momentu aktywowania usługi przez Wykonawcę: 1. Dostarczenie i wymiana podzespołu lub urządzenia zastępczego w reżimie 8x5xNBD (świadczenie serwisu w dni robocze w godzinach 8.00–16.00) przy założeniu, że dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji – zapewnienie części zamiennych oraz podjęcie prac naprawczych najpóźniej na następny dzień roboczy od zgłoszenia awarii/uszkodzenia (NBD).

Lista lokalizacji:

Lp. ID węzła, typ węzła, nazwa węzła, województwo, powiat GPS:

1) 23/1195/WSA, szkieletowy typu A, Domanice, mazowieckie, siedlecki, 52.03738938723491, 22.17548565502493;

2) 10/1167/WSA, szkieletowy typu A, Drążdżewo Nowe, mazowieckie, makowski, 53.123607799427695, 21.095813605925635;

3) 30/1243/WSA, szkieletowy typu A, Grygrów, mazowieckie, węgrowski, 52.4978871568649, 21.90013624458603;

4) 5/1035/WSA, szkieletowy typu A, Jakubowizna, mazowieckie, grójecki, 51.906806260769564, 21.120142733564705;

5) 16/3003/WSA, szkieletowy typu A, Józefów mazowieckie otwocki 52.12607910724875, 21.237201350485254;

6) 18/1151/WSA, szkieletowy typu A, Kamienica, mazowieckie płoński, 52.470168743608276, 20.47218279171532;

7) 35/1273/WSA, szkieletowy typu A, Kamionka, mazowieckie, żyrardowski, 52.07087480119541, 20.28450862508571;

8) 5/1032/WSA, szkieletowy typu A, Lewiczyn, mazowieckie, grójecki, 51.79998257902327, 20.863681911052; 9) 33/1278/WSA, szkieletowy typu A, Lipiny, mazowieckie, zwoleński, 51.311449848808245, 21.7337665016874;

10) 4/1028/WSA, szkieletowy typu A, model mazowieckie, gostyniński, 52.29743379494906, 19.715390518511974;

11) 15/3002/WSA, szkieletowy typu A, Ostrów Mazowiecka, mazowieckie, ostrowski 52.79655504880068, 21.892610789986534;

12) 17/1144/WSA, szkieletowy typu A, Rogowo, mazowieckie, płocki 52.614511070462015, 20.09494511820882;

13) 12/1081/WSA, szkieletowy typu A, Rzęgnowo, mazowieckie, mławski 53.104225098100216, 20.68783813275564;

14) 28/3004/WSA, szkieletowy typu A, Warszawa mazowieckie, Warszawa 52.25064921894221, 21.006416154850548;

15) 27/1229/WSA, szkieletowy typu A, Zastronie mazowieckie, szydłowiecki, 51.31188727267994, 20.86464316698833;

16) 26/1222/WSA, szkieletowy typu A, Zawady, mazowieckie, sokołowski, 52.35893438611647, 22.37544700026908;

17) 14/1111/WSB, szkieletowy typu B, Szafranki, mazowieckie ostrołęcki, 53.28599467839304, 21.537563329202214.

2. Zgłaszanie awarii i uszkodzeń w dniach roboczych w godzinach 8.00–16.00 lub 6.00–22.00 zależnie od złożonej oferty.

3. Wsparcie zdalne inżyniera serwisu partnera ECI w zakresie diagnozowania i usuwania awarii.

4. W przypadku braku dostarczenia rozwiązania incydentu krytycznego eskalacja do TAC producenta nie później niż 4 godziny robocze od dokonanego zgłoszenia incydentu.

5. Zapewnienie Zamawiającemu dostępu oraz wsparcia do aktualizacji systemów operacyjnych, firmware

i innego oprogramowania dostępnego dla urządzeń będących przedmiotem usług serwisowych w tym aktualizacje systemu do najwyższej wersji.

6. Wykonanie kalibracji urządzeń DWDM.

7. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy obejmować musi wszelkie koszty materiałów wykorzystywanych przez niego do realizacji usług, w tym koszty wymiany urządzeń i podzespołów, o których mowa w pkt 1 powyżej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin zgłaszania awarii i uszkodzeń / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:

Postępowanie przeprowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 Ustawy dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej. Z uwagi na fakt że w postępowaniach prowadzonych uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego pt: "Zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu i oprogramowania ECI" nr ARM/06/2021 oraz ARM/15/2021 wszystkie złożone oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b i c. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ARM/05/2022
Nazwa:

Zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu i oprogramowania ECI

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/04/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: FCA Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 0000109900
Adres pocztowy: ul. Grabska 11
Miejscowość: Niepołomice
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-005
Państwo: Polska
E-mail: fca@fca.com.pl
Tel.: +48 122949800
Faks: +48 122949899
Adres internetowy: www.fca.com.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 827 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 822 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławczau
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem zaufanym. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w artykule 515 PZP.

Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 Ustawy.

Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w Dziale IX Ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022