Dienstleistungen - 271088-2022

20/05/2022    S98

die Slowakei-Dubnica nad Váhom: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2022/S 098-271088

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Mesto Dubnica nad Váhom
Nationale Identifikationsnummer: 00317209
Postanschrift: Bratislavská 434/9
Ort: Dubnica nad Váhom
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 01841
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Eva Granátová
E-Mail: eva.granatova@dubnica.eu
Telefon: +421 918117053
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.dubnica.eu
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Revitalizácia sídliska Pod Hájom v Dubnici nad Váhom

Referenznummer der Bekanntmachung: 1130/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky Revitalizácia sídliska Pod Hájom v Dubnici nad Váhom je revitalizácia priestoru

existujúceho vnútrobloku na sídlisku Pod Hájom v Dubnici nad Váhom podľa projektovej dokumentácie

vypracovanej spoločnosťou ZAAR TRNAVA s.r.o. Revitalizáciou sa zhodnotí kvalita celého priestoru a vytvorí sa

nový režim fungovania vnútrobloku.

Stavba v rámci zákazky je rozdelená na nasledovné stavebné objekty:

SO-01 chodníky a spevnené plochy

Plocha pre výstavbu sa nachádza prevažne na území jestvujúcich spevnených plôch. Pešie chodníky s

úpravou povrchu budú pred realizáciou vyčistené, aby mohla byť uložená vrstva z asfaltovej lepenky. Na

chodníkoch s rekonštrukciou budú najprv odstránené vrstvy z liateho asfaltu. V rámci tohto objektu sa riešia

pôvodné chodníky s novou povrchovou úpravou - nové chodníky z betónovej dlažby a plocha detských ihrísk s

povrchovou úpravou liatej gumy EPDM.

Súčasťou riešenia SO01 je aj vytvorenie amfiteátra a sedenie vo svahu.

SO-02 verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie je riešené vo vnútrobloku tak, že lemuje hlavné prístupové chodníky, kde je priestor pre

nové aktivity. Osvetlenie je v dlažbe navrhnuté s vodotesnými svietidlami. Napojenie nového osvetlenia bude z

jestvujúceho stožiara verejného osvetlenia v meste.

SO-03 zeleň, mobiliár, detské ihriská

Zeleň je riešená na celkovej výmere 15 120,69 m2. Táto plocha predstavuje územie zelene, ktoré je očistené od

pôvodnej výsadby, od plôch chodníkov, od plôch športových ihrísk, detského ihriska a plochy pre staršie deti. Na

tejto ploche je navrhnutá funkčná, účelová výsadba zelene a zároveň i esteticky pôsobiaca

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Revitalizácia sídliska Pod Hájom v Dubnici nad Váhom Časť 1 Stavebné práce

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233161 Bau von Fußwegen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK Slovensko
Hauptort der Ausführung:

Katastrálne územie Dubnica nad Váhom parcely C-KN č. 2400/204, 2400/205, 2400/206, 2400/207, 2400/208,

2400/209, 2400/210, 2400/212, 2416/5.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Prvá časť zahŕňa

SO - 01 chodníky a spevnené plochy (bez gumy EPDM)

SO 02 verejné osvetlenie

Charakter územia výstavby: územie výstavby chodníkov a ihrísk sa nachádza vo vnútrobloku sídliska Pod

Hájom mesta Dubnica nad Váhom. V súčasnosti sa na pozemkoch nachádza detské ihrisko, športové

ihrisko a multifunkčné ihrisko. Nenachádzajú sa na záujmových plochách žiadne objekty, ktoré by bolo

nutné pred výstavbou odstrániť. Na pozemkoch pre výstavbu sa nachádza vzrastlá stromová zeleň, ktorá je dokumentovaná výkresom súčasného stavu, prieberkou porastov a návrhom na riešenie zelene. Dopravné

pešie napojenia sú navrhnuté v pôvodných trasách.

Príprava územia, búracie a zemné práce: Vo vnútrobloku sa budujú chodníky, ktorých povrchová

vrstva je vyjadrená vo výkrese chodníky s novou povrchovou úpravou, kde časť pôvodných chodníkov

má vyprojektovanú výmenu povrchovej vrstvy. Časť chodníkov je s povrchom dlažby, ide o prevažne

novovybudované chodníky (detské ihriská majú liatu gumu EPDM riešené v časti 3).

Stavba bude začatá odstránením povrchnej vrstvy na plochách, kde sa uvažuje podľa projektu s osadením

chodníkov resp. tam, kde je uvažované s násypmi. Pri zemných prácach je potrebné dbať na ochranu

koreňového systému jestvujúcich stromov.

Prebytočná odobratá ornica bude odvezená a uložená podľa určenia investorom stavby pred zahájením prác.

Odstránený výkopový materiál bude tiež odvezený a uložený podľa určenia investorom stavby pred zahájením

prác. Vhodná zemina z výkopu môže byť po použitá do zhutnených násypov.

Urbanistické a architektonické riešenie: Návrh tvorí sieť peších trás, ktorá majú za úlohu sprístupniť navrhnuté

plochy jednotlivých aktivít a tiež využívané funkcie zásobovanie vodou a prístup k kontajnerom komunálneho

odpadu. Dláždené chodníky sú len pre peších.

Technické riešenie: Chodníky sú navzájom spojené a tvoria jeden celok, ktorého dominantnou časťou je

pešie napojenie k rekonštruovaným chodníkom pri bytových domoch a tiež dopravné napojenie komunikácie

pre vozidlá dopravnej obsluhy. Obrubníky lemujú všetky navrhnuté chodníky. Obrubník bude uložený do

betónového lôžka ako zapustený. Plochy chodníka budú uložené do parkového obrubníka so zapustenou horou

hranou, tak aby mohli byť odvedené dažďové vody z povrchu chodníka. Zemná pláň má priečny sklon min. 3%.

Do násypov môže byť použitá aj vhodná zemina z výkopov.

Chodníky s novým povrchom

Konštrukcia

-zdrsňovací posyp 4 kg/m2

-liaty asfalt 25 - 40 mm

-asfaltová lepenka

-podkladový betón

-horné a spodné podkladové vrstvy

-zemná pláň

Konštrukcia nového dláždeného chodníka

-betónová dlažba60 mm

-lôžko z drveného kameniva (fr. 4/8 mm) 40 mm

--štrkodrva ŠD 250 mm

Spolu 350 mm

Odvodnenie dažďových vôd z povrchu chodníkov bude systémom priečnych a pozdĺžnych sklonov k ich okraju

a ďalej cez zapustený parkový obrubník do priľahlých plôch zelene.

Verejné osvetlenie je riešené vo vnútrobloku tak, že lemuje hlavné prístupové chodníky, kde je priestor pre

nové aktivity. Osvetlenie je v dlažbe navrhnuté s vodotesnými svietidlami. Napojenie nového osvetlenia bude z

jestvujúceho stožiara verejného osvetlenia v meste. Celkový počet svietidiel v dlažbe je 26 ks. Toto osvetlenie

spĺňa charakter architektonického osvetlenia, t.j. neslúži na technické osvetlenie komunikácií a chodníkov v

zmysle STN 36 0400, STN 36 0410, STN 73 6110, STN EN 13 201-4 a s nimi súvisiacich STN. Do chodníkov

budú osadené zemné svietidlá (asymetrický reflektor). Vzdialenosti medzi svietidlami sú zrejmé z výkresov a

boli určené hlavným architektom. Nové rozvody verejného osvetlenia budú zrealizované káblom CYKY-J 3x4

mm2 v korugovanej rúrke v chodníku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky je spolufinancovaný nenávratným finančným príspevkom, ktorý verejnému obstarávateľovi

poskytlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán

Operačného programu IROP v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 070-184845
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Revitalizácia sídliska Pod Hájom v Dubnici nad Váhom Časť 1 Stavebné práce

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Verejný obstarávateľ vyhlási nové verejné obstarávanie na predmet zákazky Revitalizácia sídliska Pod Hájom v Dubnici nad Váhom, časť 1: Stavebné práce postupom podlimitnej zákazky.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022