Dienstleistungen - 271093-2022

20/05/2022    S98

Polen-Oleśnica: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 098-271093

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Oleśnica
Nationale Identifikationsnummer: 9111777943
Postanschrift: ul. 11 Listopada 24
Ort: Oleśnica
NUTS-Code: PL518 Wrocławski
Postleitzahl: 56-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Pięta
E-Mail: urzad@olesnica.wroc.pl
Telefon: +48 713140221
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.olesnica.wroc.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka samorząddu terytorialnego
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Oleśnica 2022/2024

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.8.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w gminie Oleśnica w okresie od 2.05.2022 r. do 30.04.2024 r., obejmujących 29 sołectw, liczba nieruchomości objętych systemem odbioru odpadów komunalnych na dzień 07.03.2022 r. wynosi 4300, w następujących ilościach:

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20-03-01): 7 617 Mg,

Odpady ulegające biodegradacji (kod 20-02-01): 2 653 Mg;

Opakowania z papieru i makulatury (kod 15-01-01): 512 Mg;

Opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15-01-02): 1 144 Mg;

ex Opakowania ze szkła-zanieczyszczone (kod 15-01-07): 912 Mg;

Odpady wielkogabarytowe (kod 20-03-07): 704 Mg.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 780 210.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL518 Wrocławski
Hauptort der Ausführung:

Gmina wiejska Oleśnica

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Oleśnica w okresie od 2 maja 2022 roku do 30 kwietnia 2024 roku, obejmujących tereny zamieszkałe gminy Oleśnica, w skład której wchodzi 29 sołectw, liczba nieruchomości objętych systemem odbioru odpadów komunalnych na dzień 07.03.2022 r. wynosi 4300, w następujących ilościach:

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20-03-01): 7 617 Mg,

Odpady ulegające biodegradacji (kod 20-02-01): 2 653 Mg;

Opakowania z papieru i makulatury (kod 15-01-01): 512 Mg;

Opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15-01-02): 1 144 Mg;

ex Opakowania ze szkła-zanieczyszczone (kod 15-01-07): 912 Mg;

Odpady wielkogabarytowe (kod 20-03-07): 704 Mg.

W trakcie realizacji usługi możliwe są zmiany adresów i liczba obsługiwanych nieruchomości, jak również ilości punktów wywozowych. Zmiany mogą dotyczyć zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia liczby obsługiwanych nieruchomości, przy czym łączna wartość usług wchodzących w zakres niniejszego zamówienia w okresie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty ofertowej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

Zamówienie z wolnej ręki – art.214 ust. 1 pkt 11 ustawy. Zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, posiada 100% udziałów w GPK Sp. z o.o. (która nie posiada bezpośredniego udziału kapitału prywatnego) i sprawuje kontrolę nad ww. spółką. Spółka została powołana w celu wykonywania zadań własnych gm. Oleśnica. Jej głównym zakresem działalności jest pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej zaś w zakresie działalności pozostałej w szczególności działalność: zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, zbieranie odpadów niebezpiecznych, obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, działalność związana z rekultywacja i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami. Ponad 80% średniego całkowitego obrotu osiągniętego przez GPK Sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań publicznych na rzecz gminy Oleśnica.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Boguszycach
Nationale Identifikationsnummer: 9111924663
Postanschrift: Boguszyce 118a
Ort: Oleśnica
NUTS-Code: PL518 Wrocławski
Postleitzahl: 56-400
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 780 210.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 002 626.80 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet-Adresse: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet-Adresse: www.uzp.gov/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022