Dienstleistungen - 271104-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Flămânzi: Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen

2022/S 098-271104

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ORASUL FLAMANZI
Nationale Identifikationsnummer: 3372173
Postanschrift: Strada: Dumitru Iov, nr. 284
Ort: Flamanzi
NUTS-Code: RO212 Botoşani
Postleitzahl: 717155
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): DAN REBENCIUC
E-Mail: orasflamanzi@yahoo.com
Telefon: +40 0231552351
Fax: +40 0231552626
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.orasflamanzi.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, REALIZARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE (P.A.C.), PROIECT DE ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR (P.O.E.) ȘI ELABORARE PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE ,,VARIANTA DE OCOLIRE FLĂMÂNZI”

Referenznummer der Bekanntmachung: 3372173_2022_PAAPD1358613
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322500 Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Servicii de proiectare constand in Servicii de ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, REALIZARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE (P.A.C.), PROIECT DE ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR (P.O.E.) ȘI ELABORARE PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE ,,VARIANTA DE OCOLIRE FLĂMÂNZI”

Prin “proiectare” se înțelege prestarea următoarelor servicii:

A. STUDIU DE FEZABILITATE:

i. Documentație necesară pentru emiterea certificatului de urbanism, elaborare PUZ aferent proiectului, inclusiv acorduri, avize și autorizații;

ii. Studiu sau audit de trafic;

iii. Studii hidraulic și hidrologic detaliate;

iv. Studiu de seismicitate;

v. Studii geotehnice detaliate, inclusiv natura terenului, materiale, etape de construcție, sănătate și securitate;

vi. Studii topografice detaliate, operatiuni cadastrale;

vii. Studiu privind investigațiile arheologice și alte investigații de teren și materiale;

viii. Studii privind ocuparea terenurilor, identificarea proprietarilor, a suprafețelor de teren afectate și raportul de evaluare a acestora

ix. Studiu privind identificarea utilităților publice;

x. Studiu pedologic;

xi. Studiul de Impact Asupra Mediului și Studiul de evaluare adecvată precum și obținerea acordului de mediu, inclusiv aviz SGA;

xii. Studii privind poluarea fonică;

xiii. Studii privind evaluarea adecvată (biodiversitatea);

xiv. Exproprieri: Identificarea proprietarilor afectați de lucrările propuse, inclusiv parcelele de teren afectate de lucrările de mutare și protejare a utilităților publice, imobile afectate de lucrările de amenajare peisagistică, refacerea conexiunilor la drumurile locale și accesele la proprietăți, drumuri de întreținere și exploatare respectiv furnizarea de planuri detaliate cu informații privind proprietarii. Realizarea evaluărilor de cost individuale pentru exproprierea fiecărei parcele de teren. Aceste evaluări vor include toate documentele necesare în conformitate cu Legea 255/2010 și cu Hotărârea de Guvern 53/2011 cu privire la realizarea unui transfer al terenurilor din proprietatea Statului către alte autorități publice. Ca și completare, pentru toate suprafețele de teren agricol este necesară angajarea unui Prestator pentru realizarea Studiilor Pedologice şi alte asemenea și obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente, pentru scoaterea acestor suprafețe din circuitul agricol şi/sau forestier. Documentațiile realizate vor furniza și informații despre domeniul de proprietate, marcarea coridorului de expropriere, delimitarea între UAT-uri cu identificarea explicită între localități, unde va fi cazul;

xv. Expertiza Tehnică (starea actuală) a oricărei structuri sau construcții existente care va fi propusă pentru a fi păstrată ca parte a proiectului, dacă este cazul;

xvi. Studiu de fezabilitate, inclusiv analiza cost-beneficiu și modelul financiar, inclusiv documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor menționate in certificatul de urbanism si/sau necesare potrivit unor prevederi legale;

B. Analiza aplicabilității cadrului legislativ și a reglementărilor tehnice în vigoare;

C. Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.) si Proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.);

D. ELABORARE PROIECT TEHNIC;

E. Servicii pentru pregatirea documentatiei de atribuire a contractului de executie lucrari si asigurarea asistentei tehnice (cu privire la continutul proiectului tehnic) necesara beneficiarului in perioada derularii procedurii de achizitie publica pentru executie.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79311100 Umfragengestaltung
79314000 Durchführbarkeitsstudie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO212 Botoşani
Hauptort der Ausführung:

Sediul prestatorului si amplasamentul obiectivului

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Contractul vizează prestarea de servicii de proiectare constand in Servicii de ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, REALIZARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE (P.A.C.), PROIECT DE ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR (P.O.E.) ȘI ELABORARE PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE ,,VARIANTA DE OCOLIRE FLĂMÂNZI”

Prin “proiectare” se înțelege prestarea următoarelor servicii:

A. STUDIU DE FEZABILITATE:

i. Documentație necesară pentru emiterea certificatului de urbanism, elaborare PUZ aferent proiectului, inclusiv acorduri, avize și autorizații;

ii. Studiu sau audit de trafic;

iii. Studii hidraulic și hidrologic detaliate;

iv. Studiu de seismicitate;

v. Studii geotehnice detaliate, inclusiv natura terenului, materiale, etape de construcție, sănătate și securitate;

vi. Studii topografice detaliate, operatiuni cadastrale;

vii. Studiu privind investigațiile arheologice și alte investigații de teren și materiale;

viii. Studii privind ocuparea terenurilor, identificarea proprietarilor, a suprafețelor de teren afectate și raportul de evaluare a acestora

ix. Studiu privind identificarea utilităților publice;

x. Studiu pedologic;

xi. Studiul de Impact Asupra Mediului și Studiul de evaluare adecvată precum și obținerea acordului de mediu, inclusiv aviz SGA;

xii. Studii privind poluarea fonică;

xiii. Studii privind evaluarea adecvată (biodiversitatea);

xiv. Exproprieri: Identificarea proprietarilor afectați de lucrările propuse, inclusiv parcelele de teren afectate de lucrările de mutare și protejare a utilităților publice, imobile afectate de lucrările de amenajare peisagistică, refacerea conexiunilor la drumurile locale și accesele la proprietăți, drumuri de întreținere și exploatare respectiv furnizarea de planuri detaliate cu informații privind proprietarii. Realizarea evaluărilor de cost individuale pentru exproprierea fiecărei parcele de teren. Aceste evaluări vor include toate documentele necesare în conformitate cu Legea 255/2010 și cu Hotărârea de Guvern 53/2011 cu privire la realizarea unui transfer al terenurilor din proprietatea Statului către alte autorități publice. Ca și completare, pentru toate suprafețele de teren agricol este necesară angajarea unui Prestator pentru realizarea Studiilor Pedologice şi alte asemenea și obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente, pentru scoaterea acestor suprafețe din circuitul agricol şi/sau forestier. Documentațiile realizate vor furniza și informații despre domeniul de proprietate, marcarea coridorului de expropriere, delimitarea între UAT-uri cu identificarea explicită între localități, unde va fi cazul;

xv. Expertiza Tehnică (starea actuală) a oricărei structuri sau construcții existente care va fi propusă pentru a fi păstrată ca parte a proiectului, dacă este cazul;

xvi. Studiu de fezabilitate, inclusiv analiza cost-beneficiu și modelul financiar, inclusiv documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor menționate in certificatul de urbanism si/sau necesare potrivit unor prevederi legale;

B. Analiza aplicabilității cadrului legislativ și a reglementărilor tehnice în vigoare;

C. Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.) si Proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.);

D. ELABORARE PROIECT TEHNIC;

E. Servicii pentru pregatirea documentatiei de atribuire a contractului de executie lucrari si asigurarea asistentei tehnice (cu privire la continutul proiectului tehnic) necesara beneficiarului in perioada derularii procedurii de achizitie publica pentru executie

Clauză suspensivă:

“Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea

contractului de achiziție publică este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație, semnarea contractului făcându-se

cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice.

Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare

achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare

nu vor fi alocate, pe o perioada de 4 luni de la data aprobarii raportului procedurii, procedura de atribuire se va anula de drept, în

condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza 2 din Legea 98/2016 cu

modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Ofertanții din cadrul acestei proceduri

înțeleg că Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire,

indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga

răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. Perioada maxima pentru care operează clauza

suspensiva este de 4 luni, astfel încât, in cazul in care condiția semnării contractului de finanțare nu este îndeplinita, procedura de

atribuire este anulata.”

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Planificarea adecvata a resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor desfasurate in cadrul contractului / Gewichtung: 12
Qualitätskriterium - Name: Demonstrarea unei metodologii adecvate de prestare a serviciilor / Gewichtung: 16
Qualitätskriterium - Name: Experienta detinuta de SPECIALIST GEOTEHNICA SI FUNDATII / Gewichtung: 6
Qualitätskriterium - Name: Experiența deținută de Inginer proiectant poduri / Gewichtung: 6
Qualitätskriterium - Name: Experiența deținută de Inginer proiectant drumuri / Gewichtung: 6
Qualitätskriterium - Name: Experiența deținută de Coordonator de proiect/Manager de proiect / Gewichtung: 8
Preis - Gewichtung: 46
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIM 2014-2020, axa prioritară 2 – ”Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient – Obiectivul Specific 2.2 Cresterea accesibilitatii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera a TEN-T”

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Demonstrarea participării experților cheie în contract precum și cerintele educaționale și experiența profesională specifică se va face prin depunerea următoarelor documente:

1. O listă a persoanelor propuse in cadrul factorilor de evaluare (experții cheie) cu detalierea informațiilor necesare pentru acordarea punctajului, pe baza documentelor justificative anexate (nume expert, poziția pentru care este propus, numar de proiecte/contracte similare);

2. Pentru fiecare specialist se vor prezenta informații cu privire la modalitatea de acces la serviciile acestuia (angajat cu contract individual de munca /colaborare/etc.);

3. Cerintele educațională și profesională a specialistilor se va dovedi prin prezentarea pentru fiecare în parte a următoarelor documente: diploma de studiu/adeverința de absolvire/licența sau echivalent și/sau atestate profesionale și/sau certificate de competențe profesionale și/sau legitimații sau echivalentul acestora pentru experții pentru care acestea se impun prin intermediul legislației de specialitate în vigoare;

4. Documente ce demonstrează experiența profesională specifică a experților cheie, respectiv implicarea acestora în proiecte similare duse la bun sfarsit (ce se constituie, pentru expertii cheie, ca factori de evaluare) ce pot fi (pentru fiecare proiect la care a participat expertul), fara a se limita la acestea:

- documente din care rezultă obiectul proiectului/documentației realizate cu care se intenționează demonstrarea experienței specifice, care pot fi: copie a unor parti relevante din proiect/documentație (pagina cu titlu proiectului /pagina semnaturi/ extras din memorii/alte documente ale proiectului/contractului de servicii/etc.), si

- documente care sa demonstreze participarea expertului la realizarea proiectului/documentației respective si faptul ca a avut responsabilitati similare celor pentru care este desemnat în cadrul prezentului contract, care pot fi: extras din proiect - pagina cu colectivul de elaborare si/sau decizii de numire în proiect/recomandari din partea angajatorului /beneficiarului proiectului din care sa reiasa implicarea expertului desemnat in elaborarea acestora si calitatea/functia indeplinita etc.) si

- documente care să demonstreze îndeplinirea/întocmirea corespunzatoare a contractului de servicii /proiectului in care a fost implicat expertul, care pot fi: proces verbal de receptie/predare primire a serviciilor/proiectului si/sau certificate constatatoare si/sau recomandari din partea beneficiarului proiectului.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 095-262727
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: UAT Oraș Flămânzi, judetul Botoșani
Postanschrift: Str. Dumitru Iov, nr. 284
Ort: Flamanzi
Postleitzahl: 717155
Land: Rumänien
E-Mail: orasflamanzi@yahoo.com
Telefon: +40 231552351
Fax: +40 231552626
Internet-Adresse: www.primariaflamanzi.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022