Dienstleistungen - 271135-2022

20/05/2022    S98

Polen-Krakau: Event-Organisation

2022/S 098-271135

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Urząd Statystyczny w Krakowie
Nationale Identifikationsnummer: 675-000-47-26
Postanschrift: ul. Kazimierza Wyki 3
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-223
Land: Polen
E-Mail: d.piech@stat.gov.pl
Telefon: +48 123610163
Fax: +48 123610191
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://krakow.stat.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji oraz Kongresu w dniach 26-28.04.2022 roku.

Referenznummer der Bekanntmachung: KRK-WAD.271.1.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79952000 Event-Organisation
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących zadań:

Część I - Organizacja XVIII Międzynarodowej Konferencji IAOS 2022 dla maksymalnie 350 uczestników w dniach 26-28.04.2022 r.

Zadanie 1 Zapewnienie sal konferencyjnych z wyposażeniem

Zadanie 2 Zapewnienie miejsca na zorganizowanie bankietu powitalnego 26.04.2022r.

Zadanie 3 Elektroniczna rejestracja uczestników konferencji

Zadanie 4 Opracowanie, wykonanie, konfekcjonowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych

Zadanie 5 Opracowanie, wykonanie, konfekcjonowanie i dystrybucja materiałów konferencyjnych

Zadanie 6 Wykonanie dokumentacji fotograficznej z konferencji

Zadanie 7 Organizacja recepcji

Zadanie 8 Organizacja merytoryczna konferencji (tzw. Keynote speakers)

Część II Organizacja III Kongresu Statystyki Polskiej w dniach 26 -28 kwietnia 2022 r.

Zadanie 1 Zapewnienie sal konferencyjnych z wyposażeniem

Zadanie 2 Opracowanie, wykonanie, konfekcjonowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych

Zadanie 3 Organizacja recepcji,

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 643 750.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część I

Organizacja XVIII Międzynarodowej Konferencji IAOS 2022 dla maksymalnie 350 uczestników w dniach 26-28.04.2022 r.

Konferencja w Krakowie w obiekcie konferencyjnym, spełniającym wymagania międzynarodowych organizacji kongresowych, w odległości nie większej niż 20 minut od PKP Kraków Główny z łatwym dojazdem komunikacją miejską, tj. bez przesiadek, minimum 2 różnymi środkami transportu komunikacji miejskiej, zgodnie z rozkładem jazdy komunikacji miejskiej z PKP Kraków Główny.

Zadanie 1 Zapewnienie sal konferencyjnych z wyposażeniem

Zadanie 2 Zapewnienie miejsca na zorganizowanie bankietu powitalnego 26.04.2022r.

Zadanie 3 Elektroniczna rejestracja uczestników konferencji i osób towarzyszących

Zadanie 4 Opracowanie, wykonanie, konfekcjonowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych

Zadanie 5 Opracowanie, wykonanie, konfekcjonowanie i dystrybucja materiałów konferencyjnych

Zadanie 6 Wykonanie dokumentacji fotograficznej z konferencji

Zadanie 7 Organizacja recepcji, rejestracja uczestników w dniu konferencji, obsługa administracyjna uczestników konferencji

Zadanie 8 Organizacja merytoryczna konferencji (tzw. Keynote speakers)

Część II

Organizacja III Kongresu Statystyki Polskiej w dniach 26 -28 kwietnia 2022 r.

Kongres w Krakowie w obiekcie konferencyjnym, spełniającym wymagania międzynarodowych organizacji kongresowych, w odległości nie większej niż 20 minut od Dworca Głównego w Krakowie

z łatwym dojazdem komunikacją miejską, tj. bez przesiadek, minimum 2 różnymi środkami transportu komunikacji miejskiej, zgodnie z rozkładem jazdy komunikacji miejskiej z Dworca Głównego

w Krakowie .

Zadanie 1 Zapewnienie sal konferencyjnych z wyposażeniem

Zadanie 2 Opracowanie, wykonanie, konfekcjonowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych

Zadanie 3 Organizacja recepcji, rejestracja uczestników w dniu konferencji, obsługa administracyjna uczestników konferencji

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Zapewnienie obsługi medycznej podczas trwania konferencji „M” / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Kryterium społeczne "S1” – 3 asystentów osób niepełnosprawnych / Gewichtung: 10
Kostenkriterium - Name: Udostępnienie stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu „K” / Gewichtung: 10
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga, aby wadium wniesione zostało przed upływem terminu składania ofert w kwocie 19 500,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) i utrzymane zostało nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 005-007922
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji oraz Kongresu w dniach 26-28.04.2022 roku

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/02/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Konsorcjum Grupa Montownia sp. j. CMA PL
Postanschrift: J.Gałęzowskiego 22a
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-498
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: CMA PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią
Postanschrift: Pana Tadeusza 6B
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 643 750.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

19.1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

19.2 Wobec treści dokumentów zamówienia i czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy, tj. odwołanie oraz skarga do sądu.

19.3 Zgodnie z art. 513 ustawy, odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

19.4 Zgodnie z art. 514 i 516 ustawy:

1) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo

w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym;

2) Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

3) odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazywać zaniechania przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, okoliczności faktyczne

i prawne uzasadniające wniesienie odwołania oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności.

19.5 Zgodnie z art. 515 ustawy:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022