Dienstleistungen - 271152-2022

20/05/2022    S98

Polen-Żory: Kreditgewährung

2022/S 098-271152

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Żory
Postanschrift: Al. Wojska Polskiego 25
Ort: Żory
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Postleitzahl: 44-240
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Łukasz Górski
E-Mail: zp@um.zory.pl
Telefon: +48 324348245
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zaciągnięcie kredytu bankowego, złotówkowego, długoterminowego w kwocie 19.216.141,22 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66113000 Kreditgewährung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu bankowego, złotówkowego, długoterminowego w kwocie 19 216 141,22 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z punktem 4 SWZ "Opis przedmiotu zamówienia"

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 7 520 876.32 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Miejska Żory

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu bankowego, złotówkowego, długoterminowego w kwocie 19 216 141,22 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek uwzględniając następujące warunki:

1) kredyt przeznaczony jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;

2) kredyt będzie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w transzach w następujący sposób:

- I transza w kwocie ustalonej przez Zamawiającego do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy kredytowej;

- pozostałe transze w kwotach ustalonych przez Zamawiającego,

na jego pisemny wniosek złożony w banku najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed planowanym uruchomieniem kolejnej transzy;

3) wykorzystanie całej kwoty kredytu nastąpi najpóźniej do końca 2022 roku;

4) spłata kredytu nastąpi do 31 grudnia 2035 roku w ratach kapitałowych płatnych

do 16-go dnia miesiąca zaczynając od 16.01.2023 r., z tym, że jeżeli będzie to dzień świąteczny, niedziela lub dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu;

5) Zamawiający zobowiązuje się dokonać spłaty kredytu w ratach w następujący sposób:

- w latach 2023 do 2025 w każdym roku 12 rat po 10 000,00 zł, co daje roczną kwotę 120.000,00 zł;

- w latach 2026 do 2030 w każdym roku 12 rat po 100 000,00 zł, co daje roczną kwotę 1 200 000,00 zł;

- w latach 2031 do 2033 w każdym roku 12 rat po 170 000,00 zł, co daje roczną kwotę 2 040 000,00 zł;

- w roku 2034 12 rat po 250 000,00 zł, co daje roczną kwotę 3 000 000,00 zł;

- w roku 2035 - 11 rat po 310 000,00 zł oraz ostatnia rata w wysokości 326 141,22 zł, roczna kwota spłat wyniesie 3 736 141,22 zł.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wypełniony formularz ofertowy musi zawierać następ. zał.: a. JEDZ, b. Ośw. w związku z art. 117 ust. 4 upzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wyk. w przypadku Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy (zgodnie z zał. nr 1 do oferty); c. pełnomocnictwo- jeżeli dotyczy, d. wadium jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 035-089003
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zaciągnięcie kredytu bankowego, złotówkowego, długoterminowego w kwocie 19.216.141,22 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z/s w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa Południowy Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach Regionalne Centrum Korporacyjne w Katowicach 43-300 Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 67
Postanschrift: ul. Puławska 15
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-515
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 5 910 531.14 PLN / höchstes Angebot: 6 614 994.88 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust.1 ustawy Pzp zgodnie z pkt 7 SWZ. 2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z pkt 22 SWZ. 3. Zamawiający nie przewiduje zamówień zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

4. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40 000,00 PLN.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwoławczy
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022