Dienstleistungen - 271160-2022

20/05/2022    S98

Polen-Stettin: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2022/S 098-271160

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych
Nationale Identifikationsnummer: 8510309410
Postanschrift: ul. Ku Słońcu 125 A
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 71-080
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Kordecka
E-Mail: joanna.kordecka@zuk.szczecin.pl
Telefon: +48 914857126
Fax: +48 914848055
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.zuk.szczecin.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Administracja samorządowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Usługi komunalne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kons. i utrz. ziel. na ter. Cm.Centr. i grob. woj. w Sz-nie, kons. i utrz. ziel. oraz utrz.czyst. na ter. pozost. cm. kom. w Sz-nie oraz kons. i utrz. ziel. na ter. Cm.Zach. w Sz-nie (w podz. na cz.)

Referenznummer der Bekanntmachung: C/14/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiotem zamówienia jest kons. i utrzymanie ziel. na ter. Cm. Centralnego oraz grobownictwa wojennego w Szczecinie, kons. i utrzymanie ziel. oraz utrzymanie czystości na ter. pozost. cm. komunalnych w Szczecinie oraz kons. i utrzymanie ziel. na ter. Cm. Zachodniego przy ul. Bronowickiej w Szczecinie (w podziale na części), tj.:

1) część I: kons. i utrzymanie ziel. na ter. Cm. Centralnego oraz grobownictwa wojennego w Szczecinie

2) część II: kons. i utrzymanie ziel. oraz utrzymanie czystości na ter. pozostałych cmentarzy komunalnych w Szczecinie

3) część III: kons. i utrzymanie ziel. na ter. Cm. Zachodniego w Szczecinie.

2.Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77310000-6 Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych

77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew

77211400-6 Usługi wycinania drzew

3.Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załącznikach nr 5 i 6 do SWZ.

Ze względu na limit znaków, szczegółowe informacje dotyczące ww. pkt zawarte są w rozdziale III SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 5 815 182.38 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie Cmentarza Centralnego oraz grobownictwa wojennego w Szczecinie

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Hauptort der Ausführung:

Miasto Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie Cmentarza Centralnego oraz grobownictwa wojennego w Szczecinie

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77310000-6 Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych

77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew

77211400-6 Usługi wycinania drzew

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załącznikach nr 5 i 6 do SWZ.

4. Dot. części I:

1)Cmentarz Centralny wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 1066 na podstawie decyzji z dnia 16 czerwca 1985 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (L.dz. KL.III.5340/10/85). Ochronie podlega układ przestrzenny, ciągi komunikacyjne, infrastruktura techniczna, mała architektura oraz zieleń niska i wysoka,

2)grobownictwo wojenne obejmuje następujące obiekty:

a)Kwatera Wojenna Żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej,

b)Mogiła zbiorowa żołnierzy Bojowego Oddziału Armii (formacji podziemia niepodległościowego),

c)Kwatera Wojenna Jeńców Belgijskich oraz Jeńców Wojska Polskiego,

d)Cmentarz Jeńców Francuskich przy ul. Litewskiej,

e)Mogiła zbiorowa na cmentarzu komunalnym Dąbie.

3)Ze względu na rosnący na Cmentarzu Centralnym cenny drzewostan zabrania się poruszania ciężkimi, wielotonowymi (z wysokimi burtami) pojazdami, które narażałyby konary oraz gałęzie drzew na uszkodzenie, a nawierzchnie alejek na dewastacje.

5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zmianami) - Wytwórcą odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest Wykonawca (podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach), a także z Zarządzeniem nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu oraz z SWZ i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy.

6.Wykonawca będzie zobowiązany do zakupu od Zamawiającego drewna, które pozyska w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. W ofercie cenowej Wykonawca nie uwzględnia ceny za zakup drewna. Zamawiający będzie wystawiał faktury za sprzedaż pozyskanego drewna. Kwoty wynikające z w/w faktur (ustalane w oparciu o aktualnie obowiązujące zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych dot. cennika i zasad sprzedaży drewna z wycinek drzew z terenów zieleni miejskiej) będą potrącane z faktur wystawianych przez Wykonawcę za realizację przedmiotu zamówienia.

7.Wykonawca zapewni, we flocie pojazdów używanych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, co najmniej 10 % udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Wysokość kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania każdej pracy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konserwacja i utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości na terenie pozostałych cmentarzy komunalnych w Szczecinie

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Hauptort der Ausführung:

Miasto Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości na terenie pozostałych cmentarzy komunalnych w Szczecinie.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77310000-6 Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych

77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew

77211400-6 Usługi wycinania drzew

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załącznikach nr 5 i 6 do SWZ.

4. Dot. części II:

Obiekty objęte przedmiotem zamówienia to:

1) cmentarz komunalny Dąbie,

2) cmentarz komunalny Zdroje,

3) cmentarz komunalny Wielgowo,

4) cmentarz komunalny Płonia,

5) cmentarz komunalny przy ul. Strzałowskiej - Pokoju,

6) cmentarz komunalny przy ul. Wawrzyniaka 7c,

7) cmentarz komunalny przy ul. Nowy Świat,

8) cmentarz komunalny przy ul. Plażowej.

5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zmianami) - Wytwórcą odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest Wykonawca (podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach), a także z Zarządzeniem nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu oraz z SWZ i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy.

7. Wykonawca będzie zobowiązany do zakupu od Zamawiającego drewna, które pozyska w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. W ofercie cenowej Wykonawca nie uwzględnia ceny za zakup drewna. Zamawiający będzie wystawiał faktury za sprzedaż pozyskanego drewna. Kwoty wynikające z w/w faktur (ustalane w oparciu o aktualnie obowiązujące zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych dot. cennika i zasad sprzedaży drewna z wycinek drzew z terenów zieleni miejskiej) będą potrącane z faktur wystawianych przez Wykonawcę za realizację przedmiotu zamówienia.

8. Dot. części II:

Procentowy podział wynagrodzenia za utrzymanie czystości – ceny ryczałtowej zaoferowanej przez Wykonawcę (wynagrodzenie płatne w częściach, tj. wg podziału na poszczególne miesiące realizacji zadania – w umowie określone kwotowo):

1) 2022 r:

a) październik 2022 r., listopad 2022 r. – po 15 % ceny ryczałtowej zaoferowanej przez Wykonawcę na 2022 r.,

b) pozostałe miesiące 2022 r. – pozostała kwota w równych częściach,

2) 2023 r:

a) październik 2023 r., listopad 2023 r. – po 20 % ceny ryczałtowej zaoferowanej przez Wykonawcę na 2023 r.,

b) pozostałe miesiące 2023 r. – pozostała kwota w równych częściach,

3) 2024 r:

a) październik 2024 r., listopad 2024 r. – po 20 % ceny ryczałtowej zaoferowanej przez Wykonawcę na 2024 r.,

b) pozostałe miesiące 2024 r. – pozostała kwota w równych częściach.

9. Wykonawca zapewni, we flocie pojazdów używanych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, co najmniej 10 % udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Wysokość kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania każdej pracy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej w Szczecinie

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Hauptort der Ausführung:

Miasto Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej w Szczecinie

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77310000-6 Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych

77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew

77211400-6 Usługi wycinania drzew

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załącznikach nr 5 i 6 do SWZ.

4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zmianami) - Wytwórcą odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest Wykonawca (podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach), a także z Zarządzeniem nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu oraz z SWZ i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy.

5. Wykonawca będzie zobowiązany do zakupu od Zamawiającego drewna, które pozyska w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. W ofercie cenowej Wykonawca nie uwzględnia ceny za zakup drewna. Zamawiający będzie wystawiał faktury za sprzedaż pozyskanego drewna. Kwoty wynikające z w/w faktur (ustalane w oparciu o aktualnie obowiązujące zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych dot. cennika i zasad sprzedaży drewna z wycinek drzew z terenów zieleni miejskiej) będą potrącane z faktur wystawianych przez Wykonawcę za realizację przedmiotu zamówienia.

6. Wykonawca zapewni, we flocie pojazdów używanych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, co najmniej 10 % udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Wysokość kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania każdej pracy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 023-057906
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie Cmentarza Centralnego oraz grobownictwa wojennego w Szczecinie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Paan-bus Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 8531249937
Postanschrift: ul. Przedwiośnie 14/2
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 70-877
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 226 199.61 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 373 809.70 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Konserwacja i utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości na terenie pozostałych cmentarzy komunalnych w Szczecinie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Paan-bus Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 8531249937
Postanschrift: ul. Przedwiośnie 14/2
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 70-877
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 283 564.64 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 497 767.91 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej w Szczecinie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: EKOBUD Eugeniusz Kociszewski
Nationale Identifikationsnummer: 8510103418
Postanschrift: ul. Boguchwały 10/3
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 71-530
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 159 732.09 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 969 454.49 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: KIO
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: KIO
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022