Leveringen - 271195-2019

12/06/2019    S111

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2019/S 111-271195

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Adres pocztowy: ul. Jerzego Waszyngtona 17
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-274
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Kisiel
E-mail: zp@udsk.pl
Tel.: +48 857450595
Faks: +48 857450595
Adresy internetowe:
Główny adres: http://udsk.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://udsk.pl/zp
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego dla UDSK

Numer referencyjny: PN-25/19/13
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku, zwanego dalej Zamawiającym.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załącznikach od 1A do 4 do SIWZ.

3. Zamawiający dokona weryfikacji oferowanego oprogramowania dziedzinowego Wykonawcy, na okoliczność potwierdzenia, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w załączniku nr 2 do SIWZ

4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis w celu określenia minimalnych parametrów, jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicz...

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Realizacja całego projektu w zakresie prac związanych z dostawą i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego (dalej ZSI) składa się z 2 głównych etapów:

a. Etap 1 – Uruchomienie, poprzez zakup licencji oraz usług wdrożeniowych ZSI pozwalającego na tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów, a następnie:

b. Etap 2 – Uruchomienie e-Usług umożliwiających opiekunom prawnym pacjentów samodzielną, elektroniczną rejestrację do Poradni Specjalistycznych Przyszpitalnych, w zakresie udzielanych przez Zamawiającego świadczeń medycznych. Uruchomienie tych usług będzie wykonane na zasobach i w strukturze Zamawiającego.

2. Projektem objęte będą wszystkie komórki organizacyjne Zamawiającego.

Celem realizacji Zadania 1 jest dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) Szpitala, aby spełnić wymagania prawne w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. W związku z powyższym Zamawiający wymaga dostarczenia ZSI do gromadzenia i przetwarzania wszelkiej dokumentacji medycznej swoich pacjentów w wersji elektronicznej. Wymaganym i koniecznym jest więc dostawa ZSI poprzez zakup odpowiednich licencji, a także usług z nimi związanych – instalacji oraz konfiguracji do poprawnej pracy oprogramowania aplikacyjnego. Przedmiotem dostawy objęte są praktycznie wszystkie obszary działalności medycznej i administracyjnej Zamawiającego.

W zakresie części administracyjnej wymagane jest także wprowadzenie do użytkowania oprogramowania pozwalającego na planowanie i rozliczanie dyżurów personelu medycznego, które wykorzystywane będzie zarówno na oddziałach szpitalnych, jak i w dziale administracji.

W ramach niniejszego zadania Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie korzystania z dostarczonego rozwiązania.

2. Etap 2 – Uruchomienie elektronicznych usług dla pacjentów

Założenia i cel

Realizacja zadania polega na dostawie i wdrożeniu odpowiednich modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego, poprzez dostawę licencji, zainstalowanie oraz skonfigurowanie do pracy oprogramowania aplikacyjnego udostępnionego z poziomu jego strony internetowej, służącego do samodzielnego, elektronicznego rejestrowania przez opiekunów prawnych, pacjentów na świadczenia medyczne udzielane przez Zamawiającego (dalej Portal Pacjenta).

Wykonawca dostarczy licencję dla Portalu Pacjenta w wersji bez limitu użytkowników, stacji roboczych czy innych ograniczeń ilościowych.

Wymagane moduły funkcjonalne w zakresie Portalu Pacjenta

Wszystkie funkcje dostępne w ramach Portalu pacjenta muszą być dostarczone jako zestaw aplikacji, które umożliwią interakcję z użytkownikiem (szczególnie pacjentem i lekarzem) metodą zdalną, między innymi za pośrednictwem Internetu.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

1. Kwota wadium wynosi: 86 525,00 PLN

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Świadczenie serwisu gwarancyjnego / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zostały zawarte w § 6 SIWZ

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 3 dostawy systemu informatycznego, każda o wartości nie niższej niż 1 000 000,00 PLN, z których każde obejmowało swym zakresem:

— dostawę, instalację i uruchomienie infrastruktury serwerowej,

— dostawę, instalację i wdrożenie systemu medycznego HIS,

— wdrożenie e-usług i elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Wszystkie powyższe zamówienia winny być wykonane w czynnych obiektach udzielających świadczeń zdrowotnych, w tym co najmniej jedno zamówienie obejmowało dostawę, instalację i wdrożenie systemu administracji ERP, co najmniej jedno zamówienie obejmowało rozbudowę posiadanego przez szpital systemu informatycznego lub jego wymianę wraz z migracją danych do nowego rozwiązania.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

3.1. Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

3.2. Program komputerowy – w postaci prezentacji w celu potwierdzenia funkcjonalności systemu zgodnie z Załącznikiem nr 1A1 do SIWZ. na pendrive, dysku USB lub komputerze ze środowiskiem VMware 5.x.x. potwierdzającymi wymagania Zamawiającego.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisem § 16 - wzór umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/07/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/07/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej.

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do komunikacji z Wykonawcami: Iwona Kisiel – +48 857450595 zp@udsk.pl

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx) oraz Regulaminie ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).

9. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ za pomocą poczty elektronicznej, email: zp@udsk.pl.

10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ePUAP. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email zp@udsk.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1991) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1993).

11. W przypadku przedstawienia próbki w postaci Programu komputerowego – wymagane jest złożenie w siedzibie Zamawiającego kancelaria szpitala pok. 6124: na pendrive, dysku USB lub komputerze ze środowiskiem VMware 5.x.x.

12. Prezentację nagranie w postaci filmu, który będzie czytelny i odtwarzalny w programie Windows Media Player - wymagane jest złożenie w siedzibie Zamawiającego kancelaria szpitala pok. 6124: na pendrive, dysku USB, płyta DVD

8. Do oferty należy załączyć:

8.1 Sporządzony przez wykonawcę według instrukcji podanej w załączniku nr 5 do SIWZ Formularz Oferty.

8.2 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

8.3 Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeniach należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/03
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie wobec czynności innych, niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/03
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/06/2019