Dienstleistungen - 271235-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2022/S 098-271235

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Nationale Identifikationsnummer: REGON 142137128
Postanschrift: ul. Konstruktorska 3A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Postleitzahl: 02-673
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Elżbieta Adamaszek-Watts
E-Mail: Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl
Fax: +48 224590201
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.nfosigw.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa i wdrożenie systemu informatycznego Centralnej bazy danych projektu Czyste Powietrze (CBCP) wraz z usługami wsparcia i rozwoju do tego systemu

Referenznummer der Bekanntmachung: WZ/15/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa i wdrożenie systemu informatycznego Centralnej bazy danych projektu Czyste Powietrze (CBCP) wraz z usługami wsparcia

i rozwoju do tego systemu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został

w Załączniku 5 do SWZ oraz w PPU, stanowiącym Załącznik 4 do SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 322 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72250000 Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste
72262000 Software-Entwicklung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa i wdrożenie systemu informatycznego Centralnej bazy danych projektu Czyste Powietrze (CBCP) wraz z usługami wsparcia

i rozwoju do tego systemu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został

w Załączniku 5 do SWZ oraz w PPU, stanowiącym Załącznik 4 do SWZ.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące usługi:

1) Projekt i budowa Prototypu centralnej bazy danych Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”, zwanej dalej CBCP – szczegółowy opis zawarty w Załączniku 15 do Proponowanych postanowień umowy zwane dalej PPU.

2) API w postaci narzędzia typu ETL, integrującego systemy informatyczne Partnerów

z bazą CBCP – szczegółowy opis zawarty w Załączniku 17 do PPU.

3) Zestaw zdefiniowanych raportów – szczegółowy opis zawarty w Załączniku 19 do PPU.

4) Narzędzie do budowania innych (poza zdefiniowanymi) raportów – tzw. Malarz raportów – szczegółowy opis zawarty w pkt. 5.2.5 oraz 5.3.8 Załącznika 15 do PPU.

5) Określenie wymagań dla wfośigw odnośnie realizacji migracji.

6) Usługi wsparcia i rozwoju CBCP prowadzące do budowy kolejnych funkcjonalności CBCP realizowane w ramach godzin rozwojowych, w tym na przykład przeprowadzenie migracji danych archiwalnych z systemów informatycznych Partnerów. Usługi wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego zgodnie z zasadami opisanymi

w Załączniku 5 do PPU. Usługi te mogą być wykonywane w trakcie realizacji Prototypu CBCP jak również po zakończeniu realizacji Prototypu CBCP.

Punkty 1-5 zostaną zrealizowane w ramach pierwszego zlecenia określanego jako „Budowa Prototypu CBCP”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas budowy Prototypu CBCP / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Termin budowy Prototypu CBCP będzie zgodny z ofertą Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że nie może być krótszy niż 40 dni roboczych, ani dłuższy niż 120 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 235-618114
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Budowa i wdrożenie systemu informatycznego Centralnej bazy danych projektu Czyste Powietrze (CBCP) wraz z usługami wsparcia i rozwoju do tego systemu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: iQ5 Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: NIP 5423232186
Postanschrift: ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
Ort: Białystok
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Postleitzahl: 15-080
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 318 012.85 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 322 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz, w dopuszczonych przez Zamawiającego przypadkach, za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. Zamawiający zaleca następujący format przesyłanych danych: .pdf.

5. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz Identyfikator postępowania generowany przez miniPortal (ID postępowania) jako załączniki nr 10 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

6. Wypełniając Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku należy zwrócić uwagę na podanie właściwego Identyfikatora postępowania, a przy wycofaniu/zmianie oferty odpowiednio także Identyfikatora oferty. Zaleca się kopiowanie (przeklejanie) Identyfikatora postępowania/oferty, a nie jego przepisywanie.

7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” udostępnionego na miniPortalu i dostępnego również na ePUAP. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności,

w formie elektronicznej (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

9.Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowanie oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie (https://miniportal.uzp.gov.pl/).

10. Do oferty należy dołączyć JEDZ w formie elektronicznej, a następnie zaszyfrować wraz

z plikami stanowiącymi ofertę.

11. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania

i wycofania ofert):

a) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający

i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED) lub ID postępowania lub numerem sprawy wskazanym w SWZ;

b) Zamawiający dopuszcza również komunikowanie się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres podany w pkt X.19 SWZ (pkt I.1 ogłoszenia), w dopuszczonych przez Zamawiającego przypadkach, tj. w szczególności, gdy inny sposób komunikacji nie został jednoznacznie wskazany jako wymagany przez Zamawiającego.

12. Zamawiający wymaga wniesienia, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587706
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587706
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 ustawy Pzp, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony powyżej.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4. i 5.powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587706
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022