Dienstleistungen - 271235-2022

20/05/2022    S98

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2022/S 098-271235

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 142137128
Adres pocztowy: ul. Konstruktorska 3A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 02-673
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Adamaszek-Watts
E-mail: Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl
Faks: +48 224590201
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nfosigw.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i wdrożenie systemu informatycznego Centralnej bazy danych projektu Czyste Powietrze (CBCP) wraz z usługami wsparcia i rozwoju do tego systemu

Numer referencyjny: WZ/15/2021
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa i wdrożenie systemu informatycznego Centralnej bazy danych projektu Czyste Powietrze (CBCP) wraz z usługami wsparcia

i rozwoju do tego systemu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został

w Załączniku 5 do SWZ oraz w PPU, stanowiącym Załącznik 4 do SWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 322 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72262000 Usługi rozbudowy oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa i wdrożenie systemu informatycznego Centralnej bazy danych projektu Czyste Powietrze (CBCP) wraz z usługami wsparcia

i rozwoju do tego systemu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został

w Załączniku 5 do SWZ oraz w PPU, stanowiącym Załącznik 4 do SWZ.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące usługi:

1) Projekt i budowa Prototypu centralnej bazy danych Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”, zwanej dalej CBCP – szczegółowy opis zawarty w Załączniku 15 do Proponowanych postanowień umowy zwane dalej PPU.

2) API w postaci narzędzia typu ETL, integrującego systemy informatyczne Partnerów

z bazą CBCP – szczegółowy opis zawarty w Załączniku 17 do PPU.

3) Zestaw zdefiniowanych raportów – szczegółowy opis zawarty w Załączniku 19 do PPU.

4) Narzędzie do budowania innych (poza zdefiniowanymi) raportów – tzw. Malarz raportów – szczegółowy opis zawarty w pkt. 5.2.5 oraz 5.3.8 Załącznika 15 do PPU.

5) Określenie wymagań dla wfośigw odnośnie realizacji migracji.

6) Usługi wsparcia i rozwoju CBCP prowadzące do budowy kolejnych funkcjonalności CBCP realizowane w ramach godzin rozwojowych, w tym na przykład przeprowadzenie migracji danych archiwalnych z systemów informatycznych Partnerów. Usługi wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego zgodnie z zasadami opisanymi

w Załączniku 5 do PPU. Usługi te mogą być wykonywane w trakcie realizacji Prototypu CBCP jak również po zakończeniu realizacji Prototypu CBCP.

Punkty 1-5 zostaną zrealizowane w ramach pierwszego zlecenia określanego jako „Budowa Prototypu CBCP”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas budowy Prototypu CBCP / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Termin budowy Prototypu CBCP będzie zgodny z ofertą Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że nie może być krótszy niż 40 dni roboczych, ani dłuższy niż 120 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 235-618114
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Budowa i wdrożenie systemu informatycznego Centralnej bazy danych projektu Czyste Powietrze (CBCP) wraz z usługami wsparcia i rozwoju do tego systemu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/05/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: iQ5 Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 5423232186
Adres pocztowy: ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-080
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 318 012.85 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 322 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz, w dopuszczonych przez Zamawiającego przypadkach, za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. Zamawiający zaleca następujący format przesyłanych danych: .pdf.

5. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz Identyfikator postępowania generowany przez miniPortal (ID postępowania) jako załączniki nr 10 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

6. Wypełniając Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku należy zwrócić uwagę na podanie właściwego Identyfikatora postępowania, a przy wycofaniu/zmianie oferty odpowiednio także Identyfikatora oferty. Zaleca się kopiowanie (przeklejanie) Identyfikatora postępowania/oferty, a nie jego przepisywanie.

7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” udostępnionego na miniPortalu i dostępnego również na ePUAP. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności,

w formie elektronicznej (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

9.Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowanie oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie (https://miniportal.uzp.gov.pl/).

10. Do oferty należy dołączyć JEDZ w formie elektronicznej, a następnie zaszyfrować wraz

z plikami stanowiącymi ofertę.

11. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania

i wycofania ofert):

a) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający

i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED) lub ID postępowania lub numerem sprawy wskazanym w SWZ;

b) Zamawiający dopuszcza również komunikowanie się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres podany w pkt X.19 SWZ (pkt I.1 ogłoszenia), w dopuszczonych przez Zamawiającego przypadkach, tj. w szczególności, gdy inny sposób komunikacji nie został jednoznacznie wskazany jako wymagany przez Zamawiającego.

12. Zamawiający wymaga wniesienia, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 ustawy Pzp, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony powyżej.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4. i 5.powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022