Dienstleistungen - 271248-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Internetseitenbetreiberdienste

2022/S 098-271248

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki
Postanschrift: al. J. Ch. Szucha 25
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-918
Land: Polen
E-Mail: zamowienia.publiczne@icein.gov.pl
Telefon: +48 223474461
Fax: +48 223474804
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://icein.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa Jednostka Budżetowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi infrastruktury utrzymaniowej wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i kopiami zapasowymi

Referenznummer der Bekanntmachung: ZA.233.2.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72415000 Internetseitenbetreiberdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hostingu dedykowanej infrastruktury utrzymaniowej. Zamawiający wymaga świadczenia usług hostingowych wraz z dedykowanym sprzętem bezpieczeństwa w oparciu o chmurę prywatną. Zamawiający wymaga dodatkowej infrastruktury bezpieczeństwa w ramach chmury prywatnej. Zamawiający wymaga świadczenia usług doradczych, konfiguracyjnych i administracyjnych dla potrzeb niniejszego środowiska oraz własnych maszyn wirtualnych. Wykonawca zapewni pełny dostęp administracyjny dla maszyn wirtualnych. Wykonawca zapewni pełny dostęp administracyjny dla urządzeń współpracujących – bezpieczeństwa (macierzy dyskowych, serwerów fizycznych, Firewall NGFW, Load Balancer, WAF, przełączników ETH, przełączników FC, Systemu ochrony przeciwko złośliwemu oprogramowaniu i wirusom, Systemu ochrony baz danych (DAM)). Wykonawca zapewni dostęp do konsoli zarządzania dla każdej maszyny wirtualnej.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 604 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamawiający wymaga świadczenia usług hostingowych wraz z dedykowanym sprzętem bezpieczeństwa w oparciu o chmurę prywatną. Zamawiający wymaga dodatkowej infrastruktury bezpieczeństwa w ramach chmury prywatnej.

Zamawiający oczekuje świadczenia usług doradczych, konfiguracyjnych i administracyjnych dla potrzeb niniejszego środowiska oraz własnych maszyn wirtualnych. W ramach wsparcia wymagane jest:

a) pełne wsparcie przy tworzeniu maszyn wirtualnych, włącznie z utworzeniem maszyn wirtualnych zgodnie z wymaganiem Zamawiającego.

b) administracja dostarczanymi systemami bezpieczeństwa (planowanie/konfiguracja).

c) troubleshooting problemów.

Wykonawca zapewni pełny dostęp administracyjny dla maszyn wirtualnych. Wykonawca zapewni pełny dostęp administracyjny dla urządzeń współpracujących – bezpieczeństwa (macierzy dyskowych, serwerów fizycznych, Firewall NGFW, Load Balancer, WAF, przełączników ETH, przełączników FC, Systemu ochrony przeciwko złośliwemu oprogramowaniu i wirusom, Systemu ochrony baz danych (DAM)). Wykonawca zapewni dostęp do konsoli zarządzania dla każdej maszyny wirtualnej. Zamawiający wymaga comiesięcznego raportu dot. rzeczywistego wykorzystania zasobów (załączany przez Wykonawcę wraz z fakturą), który zawiera rzeczywiste wykorzystanie następujących zasobów:

a) Opłata dodatkowa za Internet,

b) vCPU,

c) vRAM,

d) Przestrzeń (GB) - szybki - tylko SSD,

e) ilość GB wykorzystanych w Systemie archiwizacji logów oraz danych o ruchu sieciowym (Flows),

f) ilość GB w Systemie Backup CPD,

g) Konsultacje/Konfiguracje – podstawowe prace godzina konsultacji,

h) Konsultacje/Konfiguracje – zaawansowane prace (poziom Expert).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

WND-POWR.02.10.00-00-00-0007/20

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Neue Bauleistungen/Dienstleistungen, die in der Wiederholung ähnlicher Bau- oder Dienstleistungen bestehen und die gemäß den strengen Vorschriften der Richtlinie vergeben werden
Erläuterung:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwaną dalej ustawą Pzp– w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zamówienie podstawowe zostało udzielone 27.07.2021 r. i zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Niniejsze zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu, które zostało opublikowane 26.05.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (nr ogłoszenia 2021/S 100-264349), zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, a jego wartość została uwzględniona przy obliczaniu wartości całego zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy i będzie obejmowało usługi przewidziane w ogłoszeniu i SWZ tj. świadczenie usługi infrastruktury utrzymaniowej wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i kopiami zapasowymi, przez okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2022 r.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 084-227567
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: NGCS Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Syrokomli 3
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 60-681
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 556 524.88 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 604 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art.. 579-590 PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4.Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022