Dienstleistungen - 271250-2022

20/05/2022    S98

Polen-Rewal: Rettungsdienste

2022/S 098-271250

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Rewal
Nationale Identifikationsnummer: 8571898978
Postanschrift: ul. Mickiewicza 19
Ort: Rewal
NUTS-Code: PL428 Szczeciński
Postleitzahl: 72-344
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Bartkowski
E-Mail: zp@rewal.pl
Telefon: +49 913849011
Fax: +49 913849029
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.rewal.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: samorząd terytorialny

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zapewnienie obsługi ratowniczej na kąpieliskach strzeżonych Gminy Rewal, podczas sezonów letnich, w latach 2022 - 2023

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.1.2022.TB
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
75252000 Rettungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu kąpielisk strzeżonych w Gminie Rewal w sezonie letnim w latach 2022 - 2023, zapewnieniu obsługi ratowniczej wyznaczonych strzeżonych kąpielisk morskich poprzez zorganizowanie, usytuowanie oraz wyposażenie stanowisk ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnienie wykwalifikowanej kadry ratowniczej oraz nadzoru nad jej pracą, zapewnienie właściwych warunków socjalnych dla kadry ratowniczej, w tym zakwaterowanie, zapewnienie oznakowania i wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt techniczny, ratunkowy, pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne, ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część I – Pobierowo i Pustkowo

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
75252000 Rettungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL428 Szczeciński
Hauptort der Ausführung:

Gmina Rewal - Pobierowo i Pustkowo.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część I zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu kąpielisk strzeżonych w Gminie Rewal - w miejscowościach Pobierowo i Pustkowo, w sezonie letnim w latach 2022 - 2023, zapewnieniu obsługi ratowniczej wyznaczonych strzeżonych kąpielisk morskich poprzez zorganizowanie, usytuowanie oraz wyposażenie stanowisk ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnienie wykwalifikowanej kadry ratowniczej oraz nadzoru nad jej pracą, zapewnienie właściwych warunków socjalnych dla kadry ratowniczej, w tym zakwaterowanie, zapewnienie oznakowania i wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt techniczny, ratunkowy, pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne, ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Łącznie - 13 wież ratowniczych (10 wież Pobierowo – 30 ratowników, 3 wieże Pustkowo – 9 ratowników

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 018-043749
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Część I – Pobierowo i Pustkowo

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia tj. powtórzenie wykonywania usługi ratowniczej w 2024 roku. Umowa zostanie zawarta, po przeprowadzonych negocjacjach, z dotychczasowym wykonawcą.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +49 224587801
Fax: +49 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt XXI ust. 4. i XXI ust. 5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +49 224587801
Fax: +49 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022