Доставки - 271251-2019

12/06/2019    S111

България-София: Горива

2019/S 111-271251

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Централен орган за покупки към Министерство на финансите
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Георги С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Росица Велкова-Желева — заместник-министър на финансите
Електронна поща: cfcu@minfin.bg
Телефон: +359 298592772
Факс: +359 298592773

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.minfin.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.minfin.bg/bg/procurement/186
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: Министерство на финансите, дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Георги С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Галина Грудева — дирекция ЦВОП
Електронна поща: g.groudeva@minfin.bg
Телефон: +359 98592775
Факс: +359 98592773

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.minfin.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement/186

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://sevop.minfin.bg/
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за органи на изпълнителната власт и техни администрации

II.1.2)Основен CPV код
09100000 Горива
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Целта на централизираната обществена поръчка е Централният орган за покупки (ЦОП) да сключи рамково споразумение с 4 (четирима) изпълнители, с което да осигури доставки на автомобилни горива за нуждите на органи на изпълнителната власт по чл. 4, ал. 1 от Постановление № 385 на МС от 30.12.2015 г., изм. и доп. с ПМС № 92/2019 г. Въз основа на рамковото споразумение ще бъдат сключвани договори от индивидуалните възложители с 1 (един) изпълнител след провеждане на вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП. Рамковото споразумение влиза в сила от датата на неговото сключване и е със срок на изпълнение до 31.1.2021 г.

Рамковото споразумение се сключва в съответствие с чл. 81, ал. 2 от ЗОП с 4 (четирима) изпълнители при неопределени всички условия.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 50 000 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09100000 Горива
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на цялата страна

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Рамковото споразумение обхваща доставка на автомобилни горива (бензин, дизел, газ пропан-бутан) за нуждите на възложителите, описани в чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г., изм. и допълн. с ПМС № 92/2019 г., включително автомобилни бензини, горива за дизелови двигатели, газ пропан-бутан, CPV: 09100000 — горива. Целта на централизираната обществена поръчка е Централният орган за покупки (ЦОП) да сключи рамково споразумение с 4 (четирима) изпълнители, с което да осигури доставки на автомобилни горива за нуждите на органи на изпълнителната власт по чл. 4, ал. 1 от Постановление № 385 на МС от 30.12.2015 г., изм. и доп. с ПМС № 92/2019 г. Въз основа на рамковото споразумение ще бъдат сключвани договори от индивидуалните възложители с 1 (един) изпълнител след провеждане на вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП. Рамковото споразумение влиза в сила от датата на неговото сключване и е със срок на изпълнение до 31.1.2021 г.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 50 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Начална дата: 01/11/2019
Крайна дата: 31/01/2021
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Минимален общ оборот за последните 3 финансови години — чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да има минимален общ оборот в размер на 15 000 000 BGN без ДДС общо за 3-те последни приключили финансови години. В ЕЕДОП се посочва общият оборот по години съответно за последните 3 приключили финансови години. Подава се електронно в СЕВОП чрез попълване на таблицата към въпрос в еЕЕДОП в част IV, раздел Б, т. 1a (в .docx файла) или част IV, раздел Б „Общ годишен оборот“ (в .xml файла).

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците трябва да отговарят на следните изисквания на възложителя за технически и професионални способности:

а) развита търговска мрежа от бензиностанции (териториално покритие) — чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП;

б) горивата да съответстват на изискванията за качество — чл. 63, ал. 1, т. 9 от ЗОП;

в) да разполагат със система за карти за безналично плащане — чл. 63, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

Забележка: Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, съответствието с изискванията за икономическо и финансово състояния и за технически способности се доказват от обединението съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

ЕЕДОП се подписва с електронните подписи от всяко от лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 и чл. 55 ал. 3 от ЗОП, съгласно чл. 40 и чл. 41 от ППЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1) Участниците трябва да разполагат с 1 или няколко търговски обекта (бензиностанции) в поне 15 областни града, като обектите в съответния областен град заедно или поотделно да отговарят на следните условия:

а) намират се в населеното място — административен център на областта или на разстояние не по-голямо от 25 км. от него;

б) осигуряват възможност за зареждане на бензин А95Н, бензин А98Н/А100, дизелово гориво, газ пропан-бутан;

в) са с работно време 7 дни в седмицата и 24 часа в денонощието.

Всички обекти, посочени от участника в образец № 2 от документацията за участие, следва да обслужват система за безналично плащане с електронни карти. В списъка към декларацията участникът описва всички свои търговски обекти в страната. Информацията се подава електронно в СЕВОП и в еЕЕДОП:

В еЕЕДОП в част IV, раздел В, точка 9 (в .docx файла) или част IV, раздел В „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ (в.xml файла) участникът декларира, че прилага своя списък по образец № 2 в СЕВОП.

2. Списъкът с бензиностанции, изготвен по образец № 2 от документацията в СЕВОП, се прилага към т. 1.3.1 в секцията „Документи за подбор“.

2) Предлаганите бензин и дизел трябва да съответстват на изискванията за качество по чл. 6 и на определенията по § 1, т. 1 и 3 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, като при поискване от възложителя участникът да може да представи декларации за съответствие съгласно чл. 10, ал. 2 и чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата, удостоверяващи, че предлаганите бензин и дизел съответстват на изискванията за качество по чл. 6 и на определенията по § 1, т. 1 и 3 от цитираната наредба. От представените декларации за съответствие трябва да е видно, че посочените партиди са предназначени за разпространение и/или използване в търговските обекти на участника. Участникът декларира в ЕЕДОП, че ще може да удостовери съответствието на предлаганите от него горива по всяко време. Участникът попълва отговор тип „да/не“ в ЕЕДОП като отговор на въпрос в част IV, раздел В, точка 12 (в .docx файла) или част IV, раздел В „Поръчки за доставки: сертификати от институции по контрол на качеството“ (в .xml файла) в ЕЕДОП.

3) Участникът трябва да притежава установена процедура за издаване на карти за безналично плащане, съдържаща информация за условията за издаването и обслужването им, системата за сигурност при плащане с тях, срок за издаване на картите и др. Участникът следва да представи описание на електронните карти, които се прилагат при безналичното плащане, съдържащо информация за условията за издаването и обслужването им, системата за сигурност при плащане с тях, срок за издаване на картите и др. Участникът помества като приложен документ в свободен текст описание на системата си за карти за безналично плащане на съответното място в СЕВОП.

В еЕЕДОП и в СЕВОП:

1. В част IV, раздел В, точка 4 (в .docx файла) или част IV, раздел В „Управление веригата на доставки“ (в .xml файла) в ЕЕДОП участникът декларира, че подава искания документ на обособеното място в СЕВОП.

2. В СЕВОП към въпрос 1.4.1 в секцията „Документи за подбор“ се прилага описанието на електронните карти.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 4
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/07/2019
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/07/2019
Местно време: 14:00
Място:

Електронно в СЕВОП

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е електронно в СЕВОП. На участниците в процедурата или техни упълномощени представители е осигурен електронен достъп в СЕВОП. Представителите на средствата за масово осведомяване могат да проследят действията на комисията със съдействието на посоченото в настоящето обявление лице за контакт.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Министърът на финансите в качеството му на Централен орган за покупки (ЦОП) чрез дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“ открива електронна открита процедура за възлагане на обществена поръчка с цел сключване на рамково споразумение с 4 (четири) лица. Откритата процедура ще се проведе електронно чрез СЕВОП. В ценовите си предложения участниците следва да предложат отстъпки от цената към момента на закупуване не по-малки от 3 % на литър гориво.

Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за когото са налице обстоятелствата:

1. по чл. 54, ал. 1;

2. по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП;

3. по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

4. по чл. 69 от ЗПКОНПИ;

5. който участва за тази поръчка като подизпълнител на друг участник или участва като член на обединение в офертата на друг участник;

6. други основания за отстраняване от участие по чл. 107 от ЗОП:

а) участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

б) участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

— предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

— правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;

в) участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5,

г) участници, които са свързани лица,

д) участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок;

7. който предложи процент търговска отстъпка за автомобилно гориво в образеца на ценово предложение по-нисък от обявения за минимален от възложителя.

При подписване на рамковото споразумение гаранция за изпълнение не се внася. Гаранция за изпълнение на договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение, е в размер до 5 % от цената.

В обхвата на настоящата поръчка могат да се включват доставки, финансирани със средства по програми или фондове на Европейския съюз или от други международни донори или финансови институции по преценка на индивидуалните възложители съгласно чл. 4, ал. 6 от ПМС № 385/2015 г., изм. и доп. от ПМС № 92/2019 г.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Крайният срок за подаване на жалби е съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Жалба се подава до КЗК с копие до възложителя.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/06/2019