Dienstleistungen - 271254-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Reklamedienste

2022/S 098-271254

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Postanschrift: ul. Pańska 81/83
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-834
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Czapla
E-Mail: pzp@parp.gov.pl
Telefon: +48 224328638
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.parp.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.parp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Agencja rządowa działająca na podstawie ustawy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: wspieranie i rozwój przedsiębiorczości

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup pakietów uczestnictwa PARP w wydarzeniach zewnętrznych na terenie Polski

Referenznummer der Bekanntmachung: p/9/DKM/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79342200 Reklamedienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest promocja działań Zamawiającego poprzez zapewnienie udziału Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w wydarzeniach zewnętrznych, polegająca na zakupie pakietów

uczestnictwa pn. „Pakiet Partnera” w ogólnopolskich i regionalnych wydarzeniach związanych tematycznie z

działaniami PARP oraz wsparcie działań promocyjnych PARP.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 975 609.76 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest promocja działań Zamawiającego poprzez zapewnienie udziału Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w wydarzeniach zewnętrznych, polegająca na zakupie pakietów

uczestnictwa pn. „Pakiet Partnera” w ogólnopolskich i regionalnych wydarzeniach związanych tematycznie z

działaniami PARP oraz wsparcie działań promocyjnych PARP.

2. Opis przedmiotu zamówienia został określony w szczególnym opisie przedmiotu zamówienia -(OPZ)

stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Lista wydarzeń wraz z uzasadnieniem / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Rozwiązania proekologiczne / Gewichtung: 3
Qualitätskriterium - Name: Kryterium społeczne - Zatrudnienie na umowę o pracę 1 osoby z niepełnosprawnościami / / Gewichtung: 2
Preis - Gewichtung: 65
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIR, POPW, POWER, fundusze norweskie

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryterium cena składa się z 4 podkryteriów:

— cena pakietu A – waga 20,

— cena pakietu B – waga 15,

— cena pakietu C – waga 15,

— cena pakietu D – waga 15.

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 12 miesięcy lub do wyczerpania środków

przeznaczonych na realizację zamówienia, w zależności od tego, które ze zdarzeń kończących stosunek

prawny wystąpi wcześniej

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 051-133077
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zakup pakietów uczestnictwa PARP w wydarzeniach zewnętrznych na terenie Polski

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „KDK” SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Postanschrift: ul. Mokotowska 14
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-561
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 975 609.76 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 975 609.76 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania

z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 uPzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie

określonym w art. 111 uPzp.

2. Wykonawca z ofertą składa:

1) Formularz ofertowy, Zamawiający zaleca przygotowanie z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr

2 do SWZ, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji danego zamówienia lub

inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w przypadku wykonawcy, który wykazując spełnienie warunków

udziału w postepowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, o tym,

których warunków dotyczą udostępniane przez inne podmioty zasoby, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli

dotyczy);

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3 pkt 2), potwierdza, że stosunek

łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów

oraz określa w szczególności:

A) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

B) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego

te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

C) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku

wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 uPzp, złożone w

załączniku nr 2 do SWZ (formularz ofertowy).

4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa

pełnomocnik, sporządzony w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

(pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa, określające zakres umocowania, muszą być złożone w oryginale

w postaci dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby

udzielające pełnomocnictw, albo elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza);

5) (Wymóg obligatoryjny) Listę wydarzeń wraz z uzasadnieniem, która powinna zostać sporządzona w sposób

umożliwiający ocenę oferty Wykonawcy w kryterium nr 5, zgodnie z Rozdziałem XVII ust. 6 SWZ.

W przypadku niedołączenia do oferty Listy wydarzeń wraz z uzasadnieniem bądź otrzymania 0 pkt. w kryterium

„Lista wydarzeń wraz z uzasadnieniem” oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5).

6) (wymóg fakultatywny) W Formularzu ofertowym Wykonawca wskaże Zatrudnienie na umowę o pracę 1 osoby

niepełnosprawnej;

7) (wymóg fakultatywny) Propozycję rozwiązań proekologicznych. Oferty nie zawierające propozycji rozwiązań

proekologicznych będą podlegały ocenie.

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4. Zamawiający przewidział zmiany w umowie w par. 13 i 14 wzoru umowy.

5. Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania.

6. Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie jeżeli środki publiczne, które Zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwolujący przesyła kopię odowłania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,abymógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawęjego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022