Dienstleistungen - 271265-2022

20/05/2022    S98

Polen-Danzig: Dienstleistungen im Gartenbau

2022/S 098-271265

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Nationale Identifikationsnummer: 5840900085
Postanschrift: ul. Partyzantów 36
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-254
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sławomir Piotrowski
E-Mail: gzdiz-przetargi@gdansk.gda.pl
Telefon: +48 583412041
Fax: +48 585244609
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.gzdiz.gda.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie infrastrukturą drogową i zielenią

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Całoroczne utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Gdańska- 5 zakresów

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest całoroczna realizacja kompleksowych prac związanych z utrzymaniem zieleni rosnącej na terenie Miasta Gdańska w podziale na 5 zakresów.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZAKRES 1- rejon pasa nadmorskiego

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634 Gdański
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

ZAKRES I - Całoroczne utrzymanie zieleni na terenie Miasta Gdańska w rejonie pasa nadmorskiego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie o 80% zakresu ilościowego prac świadczonych w okresie obowiązywania umowy. Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać w sytuacji, gdy wykonanie większej ilości niektórych rodzajów prac będzie konieczne do osiągnięcia właściwego efektu utrzymania terenów zieleni oraz gdy będzie wynikało z okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć np. warunków pogodowych, zjawisk atmosferycznych, zdarzeń losowych, konieczności naprawy zniszczeń i uszkodzeń powstałych na skutek wandalizmu i kradzieży, a także wprowadzenia nagłych zmian w polityce miasta w zakresie pielęgnacji zieleni oraz w wyniku modernizacji zagospodarowania istniejących terenów zieleni w ramach realizacji projektów z BO i Rad Dzielnic, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 060-157102
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

ZAKRES 1- rejon pasa nadmorskiego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Osoba do kontaktu: Ewa Osuch od poniedziałku do piątku, w godz. 800 - 1400 tel.: +48 (58) 52-44-624.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022