Dostawy - 271273-2020

11/06/2020    S112

Polska-Warszawa: Urządzenia sieciowe

2020/S 112-271273

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Adres pocztowy: ul. Wieżowa 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-147
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Raniszewska
E-mail: zp@pansa.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pansa.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.pansa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pazp/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/pazp/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: służby żeglugi powietrznej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń telekomunikacyjnych

Numer referencyjny: AZP-2222-26/141/2019
II.1.2)Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń telekomunikacyjnych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń telekomunikacyjnych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci infrastrukturalnej polegająca na:

1. dostawie sprzętu, wyprodukowanego nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed datą dostawy, będącego modelami z bieżącej linii produkcyjnej, wymienionego w pkt 1–5 OPZ;

2. dostawie licencji na oprogramowanie, o których mowa w pkt 6 OPZ;

3. wykonaniu montażu szaf Rack opisanych w pkt 7 OPZ;

4. wykonaniu okablowania szaf Rack zgodnie z opisem w pkt 8 OPZ;

5. wykonaniu dokumentacji powykonawczej okablowania szaf Rack, tj. zawierającej trasy kablowe i rozmieszczenie punktów przyłączeniowych;

6. zapewnieniu świadczenia gwarancji i usługi serwisu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność oferowanych urządzeń / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 75
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń sieciowych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. dostawa sprzętu wraz z dedykowanym do niego oprogramowaniem oraz licencjami na jego użytkowanie, o którym mowa w pkt 1 OPZ;

2. dostawa oprogramowania Klient SSL VPN do firewalla opisanego w pkt 1.12 OPZ wraz z licencją na jego użytkowanie;

3. zapewnienie przez producenta sprzętu lub autoryzowany serwis producenta w okresie 48 (czterdziestu ośmiu) miesięcy licząc od dostawy danego sprzętu, kontraktu serwisowego, o którym mowa w pkt 2 OPZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność oferowanych urządzeń / Waga: 44
Cena - Waga: 56
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 75
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

2015_035_AF5

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa modemów, serwerów i anten wraz z wyposażeniem

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci infrastrukturalnej polegająca na:

1. dostawie sprzętu wyprodukowanego nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed datą dostawy, będącego modelami z bieżącej linii produkcyjnej wraz z dedykowanym do niego oprogramowaniem oraz licencjami, opisanego w pkt 1 OPZ;

2. dostawie i instalacji 4 kpl. okablowania szaf Rack, opisanego w pkt 1 OPZ;

3. wykonaniu 4 kpl. dokumentacji powykonawczej okablowania szaf Rack zawierającej trasy kablowe i wyniki pomiarów okablowania, o której mowa w pkt 1 OPZ;

4. świadczeniu gwarancji jakości i rękojmi za wady, opisanej w pkt 2 OPZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 75
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 45 dni oraz nie dłuższy niż 75 dni od daty podpisania umowy, przy czym termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert dla zadania nr 3.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Zadanie nr 1 i 2:

1.1. zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) dostawy (na podstawie odrębnych umów) sprzętu sieciowego, każda o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN netto, przy czym w ramach każdej z dostaw musiały być dostarczone przełączniki lub routery sieciowe o łącznej wartości min 500 000,00 PLN netto.

Zadanie nr 3:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 (trzy) dostawy (na podstawie odrębnych umów) urządzeń sieciowych, każda o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN netto.

Uwaga: W przypadku podania wartości dostawy w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku wykazania się spełnieniem wyższego warunku.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w rozdz. V. pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych dokumentów:

1. wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem przedmiotu dostawy i ich wartości, dat wykonania (od do), podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) – 1 egzemplarz, datowany i odpowiednio podpisany – opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji – załącznik nr 4 do SIWZ dla każdego zadania;

2. dowodów określających należyte wykonanie dostaw uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w pkt 1. powyżej. Dowodami są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane,

b) inne dokumenty/oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ odpowiednio dla każdego zadania.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/07/2020
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się na terenie strzeżonym z dostępem przepustkowym. Dlatego też osoby chcące uczestniczyć w otwarciu ofert winny pojawić się nie później niż na 30 minut przed planowanym otwarciem ofert w celu wydania przepustek i wprowadzenia na teren.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Szczegółowe terminy realizacji zamówienia zostały zawarte w rozdziale IV SIWZ.

II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

III. Wykaz dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych dokumentów:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument, o którym mowa w pkt 4 ppkt 4.1.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4. ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – opracowane wg druku dołączonego do SIWZ – załącznik nr 5 do SIWZ.

Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z rozdziałem VI pkt 4.

IV. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: dla zadania nr 1 – 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), dla zadania nr 2 – 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), dla zadania nr 3 – 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) – wymagania dotyczące wadium zgodnie z rozdziałem VIII SIWZ.

V. Opis kryteriów oceny ofert oraz sposób oceny ofert – zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ.

VI. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

VII. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania Zamawiającego, określone w niniejszej specyfikacji, Wykonawca przedstawi w stosunku do oferowanych urządzeń: zadanie nr 1 – wymienionych w pkt 1–5 i 7–8 Opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 – karty katalogowe; zadanie nr 2 – wymienionych w pkt 1–9, 11–12 Opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 – karty katalogowe.

VIII. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców w oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

SIWZ znajduje się na stronie: (https://portal.smartpzp.pl/pazp/)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2020