Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 271305-2022

20/05/2022    S98

Polen-Gdynia: Dienstleistungen im Zusammenhang mit radioaktiven, giftigen, medizinischen und gefährlichen Abfällen

2022/S 098-271305

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Nationale Identifikationsnummer: 5862111467
Postanschrift: ul. Powstania Styczniowego 9b
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 81-519
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Tuźnik
E-Mail: dzp@ucmmit.gdynia.pl
Telefon: +48 586998518
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ucmmit.gdynia.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH

Referenznummer der Bekanntmachung: 08/UCMMiT/PN/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90520000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit radioaktiven, giftigen, medizinischen und gefährlichen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i utylizacja odpadów medycznych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 934 394.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Miejscem świadczenia usługi jest siedziba Zamawiającego przy ul. Powstania Styczniowego 9b w Gdyni 81-519.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i utylizacja odpadów medycznych.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje sukcesywny odbiór własnym transportem, przetwarzanie lub unieszkodliwianie odpadów wraz z transportem (ważeniem, załadunkiem i rozładunkiem) z siedziby Zamawiającego przy ul. Powstania Styczniowego 9b, pochodzących z działalności medycznej oraz związanych z nią zadań, obejmujący następujące odpady medyczne w ilości ok. 108 085 kg:

a) 18 01 02 Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) – 40 kg

b) 18 01 03 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pielucho majtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 – 108000 kg

c) 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08 – 40 kg

d) 18 01 08 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne – 5 kg

Z uwagi na szacunkowe określenie ilości przedmiotu zamówienia, może ulec ona zmniejszeniu lub zwiększeniu, zgodnie z zapisami § 1 wzoru umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów medycznych przez termiczne przekształcanie w spalarni odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa będzie każdorazowo potwierdzana kartą przekazania odpadu. Na prowadzenie w/w działalności Wykonawca musi posiadać odpowiednie decyzje.

4. Zamawiający wymaga aby oferowana usługa spełniała wymagania ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 797 z późn. zm.) z uwzględnieniem wprowadzanych zmian w przepisach w trakcie trwania umowy.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy z załącznikami:

1) Instrukcja BHP dla wykonawców – zał. Nr 2 do wzoru umowy

2) Informator BHP dla firm zewnętrznych – zał. Nr 3 do wzoru umowy

3) Klauzula informacyjna RODO – zał. Nr 4 do wzoru umowy

6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: czas odbioru w sytuacjach awaryjnych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1.Zakres opcjonalny zamówienia objęty prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usługi w ramach prawa opcji w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiający, zgodnie z treścią̨ oświadczenia (oświadczeń́) Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami określonymi w niniejszej umowie. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji uruchomiony w tym trybie zakres opcjonalny ma być́ realizowany w sposób analogiczny, jak zakres podstawowy. Zakres opcjonalny zamówienia stanowi przedmiot niniejszej umowy, przy czym konieczność́ jego realizacji aktualizuje się̨ w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy (w zakresie, w jakim opcja jest uruchamiana).

2.Rzeczywista ilość odpadów będzie zależeć od faktycznych potrzeb Zamawiającego, dlatego zastrzega się prawo opcji realizowane na zasadach opisanych poniżej.

3.Prawem opcji jest zwiększenie zakresu realizacji umowy w ilości nieprzekraczającej 30% wielkości określonej w ust.3 ze względu na okoliczności, których nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, a w szczególności ilości odpadów ze względu na ruch pacjentów w jednostkach klinicznych oraz stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

Realizacja prawa opcji dokonywana jest złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy pisemnego oświadczenia określającego zakres wykonania usługi wywozu i utylizacji odpadów medycznych, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem tj. :

a). zgłoszenie zapotrzebowania utylizacji odpadów medycznych

b). wywóz i utylizacja odpadów przez Wykonawcę w terminie do 72 godz.

c). rejestracja kart odpadów w systemie BDO

Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać́ z prawa opcji – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji.

4.Prawem opcji jest zmniejszenie do 40% całości planowanej usługi określonej w ust. 3, ze względu na okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, a w szczególności ilości odpadów ze względu na ruch pacjentów w jednostkach klinicznych oraz stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Realizacja prawa opcji dokonywana jest w drodze złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy pisemnego oświadczenia określającego o jaką procentową wartość nastąpi zmniejszenie. Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać́ z prawa opcji – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zam.na podst.art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp wyznaczył term.skład.ofert krótszy niż termin w art.138 ust.1 ustawy z uwagi na fakt,iż w przedm.postęp.zachodzi pilna potrzeba udzielenia zam.Zgodnie z art.138 ust.2 pkt2 ustawy Pzp Zam. może wyznaczyć termin składania ofert krótszy(jednak nie krótszy niż 15 dni od dnia przek.ogłosz.o zam.Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej), jeżeli zachodzi pilna potrzeba udziel.zam.i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

Ze względu na zwiększenia zakresu ilości odpadów wynikających z zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 i wzrastającą liczbą osób chorujących, Zamawiający nie przewidział, że dotychczasowa umowa, która została zawarta 17.12.2020 r. z okresem realizacji do 21.12.2022 r. zostanie wykorzystana ilościowo dużo wcześniej i zaistnieje konieczność zawarcia jak najszybciej nowej umowy, celem zapewnienia bieżącego funkcjonowania szpitala, zapewnienia higieny i bezpieczeństwa bezpieczeństwa pacjentom oraz pracownikom

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 070-185259
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ECO-ABC” Spółka z o. o. z siedzibą w przy . Cena oferty złożona wynosi 1 009 146,42 złotych brutto.
Postanschrift: ul. Przemysłowa 7
Ort: Bełchatów
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Postleitzahl: 97-400
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 934 394.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 934 394.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Postanschrift: UL. POSTĘPU 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Pzp środki ochrony prawnej.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie za-mówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa KIO, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu

4. Szczegółowe zasady określone są w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań przy Prezesie Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022