Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 271305-2022

20/05/2022    S98

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

2022/S 098-271305

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 5862111467
Adres pocztowy: ul. Powstania Styczniowego 9b
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-519
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Tuźnik
E-mail: dzp@ucmmit.gdynia.pl
Tel.: +48 586998518
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ucmmit.gdynia.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH

Numer referencyjny: 08/UCMMiT/PN/2022
II.1.2)Główny kod CPV
90520000 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i utylizacja odpadów medycznych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 934 394.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem świadczenia usługi jest siedziba Zamawiającego przy ul. Powstania Styczniowego 9b w Gdyni 81-519.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i utylizacja odpadów medycznych.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje sukcesywny odbiór własnym transportem, przetwarzanie lub unieszkodliwianie odpadów wraz z transportem (ważeniem, załadunkiem i rozładunkiem) z siedziby Zamawiającego przy ul. Powstania Styczniowego 9b, pochodzących z działalności medycznej oraz związanych z nią zadań, obejmujący następujące odpady medyczne w ilości ok. 108 085 kg:

a) 18 01 02 Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) – 40 kg

b) 18 01 03 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pielucho majtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 – 108000 kg

c) 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08 – 40 kg

d) 18 01 08 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne – 5 kg

Z uwagi na szacunkowe określenie ilości przedmiotu zamówienia, może ulec ona zmniejszeniu lub zwiększeniu, zgodnie z zapisami § 1 wzoru umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów medycznych przez termiczne przekształcanie w spalarni odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa będzie każdorazowo potwierdzana kartą przekazania odpadu. Na prowadzenie w/w działalności Wykonawca musi posiadać odpowiednie decyzje.

4. Zamawiający wymaga aby oferowana usługa spełniała wymagania ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 797 z późn. zm.) z uwzględnieniem wprowadzanych zmian w przepisach w trakcie trwania umowy.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy z załącznikami:

1) Instrukcja BHP dla wykonawców – zał. Nr 2 do wzoru umowy

2) Informator BHP dla firm zewnętrznych – zał. Nr 3 do wzoru umowy

3) Klauzula informacyjna RODO – zał. Nr 4 do wzoru umowy

6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: czas odbioru w sytuacjach awaryjnych / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1.Zakres opcjonalny zamówienia objęty prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usługi w ramach prawa opcji w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiający, zgodnie z treścią̨ oświadczenia (oświadczeń́) Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami określonymi w niniejszej umowie. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji uruchomiony w tym trybie zakres opcjonalny ma być́ realizowany w sposób analogiczny, jak zakres podstawowy. Zakres opcjonalny zamówienia stanowi przedmiot niniejszej umowy, przy czym konieczność́ jego realizacji aktualizuje się̨ w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy (w zakresie, w jakim opcja jest uruchamiana).

2.Rzeczywista ilość odpadów będzie zależeć od faktycznych potrzeb Zamawiającego, dlatego zastrzega się prawo opcji realizowane na zasadach opisanych poniżej.

3.Prawem opcji jest zwiększenie zakresu realizacji umowy w ilości nieprzekraczającej 30% wielkości określonej w ust.3 ze względu na okoliczności, których nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, a w szczególności ilości odpadów ze względu na ruch pacjentów w jednostkach klinicznych oraz stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

Realizacja prawa opcji dokonywana jest złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy pisemnego oświadczenia określającego zakres wykonania usługi wywozu i utylizacji odpadów medycznych, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem tj. :

a). zgłoszenie zapotrzebowania utylizacji odpadów medycznych

b). wywóz i utylizacja odpadów przez Wykonawcę w terminie do 72 godz.

c). rejestracja kart odpadów w systemie BDO

Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać́ z prawa opcji – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji.

4.Prawem opcji jest zmniejszenie do 40% całości planowanej usługi określonej w ust. 3, ze względu na okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, a w szczególności ilości odpadów ze względu na ruch pacjentów w jednostkach klinicznych oraz stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Realizacja prawa opcji dokonywana jest w drodze złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy pisemnego oświadczenia określającego o jaką procentową wartość nastąpi zmniejszenie. Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać́ z prawa opcji – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zam.na podst.art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp wyznaczył term.skład.ofert krótszy niż termin w art.138 ust.1 ustawy z uwagi na fakt,iż w przedm.postęp.zachodzi pilna potrzeba udzielenia zam.Zgodnie z art.138 ust.2 pkt2 ustawy Pzp Zam. może wyznaczyć termin składania ofert krótszy(jednak nie krótszy niż 15 dni od dnia przek.ogłosz.o zam.Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej), jeżeli zachodzi pilna potrzeba udziel.zam.i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

Ze względu na zwiększenia zakresu ilości odpadów wynikających z zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 i wzrastającą liczbą osób chorujących, Zamawiający nie przewidział, że dotychczasowa umowa, która została zawarta 17.12.2020 r. z okresem realizacji do 21.12.2022 r. zostanie wykorzystana ilościowo dużo wcześniej i zaistnieje konieczność zawarcia jak najszybciej nowej umowy, celem zapewnienia bieżącego funkcjonowania szpitala, zapewnienia higieny i bezpieczeństwa bezpieczeństwa pacjentom oraz pracownikom

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 070-185259
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/04/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ECO-ABC” Spółka z o. o. z siedzibą w przy . Cena oferty złożona wynosi 1 009 146,42 złotych brutto.
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 7
Miejscowość: Bełchatów
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 97-400
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 934 394.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 934 394.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Adres pocztowy: UL. POSTĘPU 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Pzp środki ochrony prawnej.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie za-mówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa KIO, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu

4. Szczegółowe zasady określone są w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań przy Prezesie Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022