Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Dodávky - 271311-2019

12/06/2019    S111

Česko-Praha: Varhany

2019/S 111-271311

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Univerzita Karlova
Národní identifikační číslo: 00216208
Poštovní adresa: Ovocný trh 560/5
Obec: Praha 1
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 116 36
Země: Česko
Kontaktní osoba: JUDr. Csaba Csorba, advokát
E-mail: csaba.csorba@havelpartners.cz
Tel.: +420 731539270
Fax: +420 255000110
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://cuni.cz/UK-1.html
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cuni.cz/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.cuni.cz/
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Národní identifikační číslo: 26454807
Poštovní adresa: Na Florenci 2116/15
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 11000
Země: Česko
Kontaktní osoba: JUDr. Csaba Csorba, advokát
E-mail: csaba.csorba@havelpartners.cz
Tel.: +420 731539270
Fax: +420 255000110
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://havelpartners.cz/cs
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cuni.cz/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.cuni.cz/
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Vzdělávání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

RUK SBZ – NOVÉ VARHANY PRO VELKOU AULU KAROLINA

II.1.2)Hlavní kód CPV
37311300 Varhany
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je demontáž stávajících varhan, výroba zcela nových varhan, jejich instalace a zprovoznění vč. zvukových zkoušek, resp. zaškolení obsluhy, to vše ve Velké aule historického sídla Univerzity Karlovy Karolina. Bližší specifikace předmětu této veřejné zakázky je obsažena v přílohách závazného návrhu smlouvy, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 20 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
37311300 Varhany
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místo plnění veřejné zakázky je Velká aula Karolina, Ovocný trh č. p. 541, 116 36 Praha 1 - Staré Město.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je demontáž stávajících varhan, výroba zcela nových varhan, jejich instalace a zprovoznění vč. zvukových zkoušek, resp. zaškolení obsluhy, to vše ve Velké aule historického sídla Univerzity Karlovy Karolina. Bližší specifikace předmětu této veřejné zakázky je obsažena v přílohách závazného návrhu smlouvy, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Cena regulace a ladění po dobu záruční lhůty (cena za 1 výjezd) / Váha: 5
Kritérium kvality - Název: Záruční lhůta / Váha: 10
Kritérium kvality - Název: Soulad architektonického a estetického ztvárnění varhanní skříně s interiérem Velké auly / Váha: 10
Kritérium kvality - Název: Ergonomické ztvárnění hracího stolu / Váha: 10
Kritérium kvality - Název: Dispozice Varhan / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Soulad nabízené hudební koncepce s požadavky zadavatele na nástroj / Váha: 10
Kritérium kvality - Název: Technické řešení / Váha: 10
Cena - Váha: 25
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 20 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Plnění veřejné zakázky bude spolufinancováno ze zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, číslo projektu EDS 133D22E000003, v rámci programu 133 20 Rozvoj a obnova materiálně technické základy veřejných vysokých škol.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel prokáže profesní způsobilost ve vztahu k České republice předložením dokladu podle § 77 odst. 1 ZZVZ.

Základní způsobilost se řídí § 74 a § 75 ZZVZ.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Zadavatel v souladu s § 78 odst. 1 větou první ZZVZ požaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

Zadavatel v souladu s § 78 odst. 1 ZZVZ požaduje, aby minimální obrat dosažený dodavatelem dosahoval minimálně 15 000 000 CZK a/nebo 585 000 EUR, a to v každém ze 3 bezprostředně předcházejících účetních období.

Dále viz zadávací dokumentaci.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Zadavatel v souladu s § 78 odst. 1 větou první ZZVZ požaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

Zadavatel v souladu s § 78 odst. 1 ZZVZ požaduje, aby minimální obrat dosažený dodavatelem dosahoval minimálně 15 000 000 CZK a/nebo 585 000 EUR, a to v každém ze 3 bezprostředně předcházejících účetních období. Dále viz zadávací dokumentaci.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Dodavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předloží seznam významných dodávek. Zadavatel bude požadovat uvedení min. 2 významných dodávek realizovaných za posledních osm (8) let, které spočívaly v dodávce nových varhan a varhanní skříně a stavbě těchto varhan, přičemž z toho jsou:

a) alespoň jedny varhany s čistě mechanickou trakturou hrací a mechanickou, elektrickou nebo kombinovanou trakturou rejstříkovou, se zásuvkovými vzdušnicemi se dvěma a více manuály a pedálem a minimálně s 15 znějícími rejstříky,

b) alespoň jedny varhany s kombinovanou nebo elektrickou trakturou hrací a mechanickou, elektrickou nebo kombinovanou trakturou rejstříkovou doplněnou o elektronické paměťové zařízení typu Setzer a zásuvkovými vzdušnicemi s dvěma a více manuály a pedálem a minimálně s 22 znějícími rejstříky.

Blíže viz zadávací dokumentaci.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Dodavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předloží seznam významných dodávek. Zadavatel bude požadovat uvedení min. 2 významných dodávek realizovaných za posledních osm (8) let, které spočívaly v dodávce nových varhan a varhanní skříně a stavbě těchto varhan, přičemž z toho jsou:

a) alespoň jedny varhany s čistě mechanickou trakturou hrací a mechanickou, elektrickou nebo kombinovanou trakturou rejstříkovou, se zásuvkovými vzdušnicemi se dvěma a více manuály a pedálem a minimálně s 15 znějícími rejstříky,

b) alespoň jedny varhany s kombinovanou nebo elektrickou trakturou hrací a mechanickou, elektrickou nebo kombinovanou trakturou rejstříkovou doplněnou o elektronické paměťové zařízení typu Setzer a zásuvkovými vzdušnicemi s dvěma a více manuály a pedálem a minimálně s 22 znějícími rejstříky.

Blíže viz zadávací dokumentaci.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Jednací řízení s uveřejněním
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.5)Informace o jednání
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 11/07/2019
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština, Angličtina

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:

Prohlídka místa plnění pro účely podání žádostí o účast v zadávacím řízení a prokázání splnění kvalifikace není potřebná a nebude organizována.

Zadavatel bude organizovat prohlídku místa plnění společně pro účastníky zadávacího řízení až v průběhu lhůty pro podání předběžných nabídek. Prohlídky místa plnění se mohou účastnit zástupci účastníků zadávacího řízení, kteří o prohlídku místa plnění projeví zájem.

V rámci prohlídky místa plnění budou ze strany zástupců zadavatele zejména prezentovány prostory Velké auly a přístup do tohoto objektu.

Zadavatel je oprávněn ve výzvě k podání konečných nabídek stanovit maximální přípustnou cenu, přičemž tato maximálně přípustná cena bude činit min. 20.000.000,- CZK (slovy: dvacet milionů korun českých) bez DPH. Dodavatelé mohou nabídnout i nižší cenu.

Zadavatel dále výslovně uvádí, že za účelem přípravy zadávacích podmínek k této veřejné zakázce vedl zadavatel předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 ZZVZ. Předběžná tržní konzultace se konala korespondenčně na základě písemné výzvy zadavatele vybraných subjektů na relevantním trhu a na základě předběžného oznámení uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie a Věstníku veřejných zakázek, ev. č. VVZ Z2018-030862, TED 2018/S 175-396317 (došlo k pracovnímu upřesnění názvu veřejné zakázky).

Vybraný dodavatel je povinen uzavřít a po celou dobu trvání smlouvy o dílo udržovat pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu, a to včetně škod způsobených při montáži díla, tj. varhan, s limitem pojistného plnění ve výši min. 10.000.000,- CZK (slovy: deset milionů korun českých).

Zadavatel si vyhrazuje právo o předběžných nabídkách nejednat a zadat veřejnou zakázku na základě předběžné nabídky v souladu s ustanovením § 61 odst. 8 ZZVZ. Zadavatel bude takto postupovat pouze za situace, že z obsahu předběžných nabídek, resp. nejvýhodnější z nich, bude přes nynější předpoklad zadavatele patrné, že není nezbytné dále jednat, neboť představy a potřeby zadavatele jsou zcela splněny.

V rámci jednání o předběžných nabídkách nebude snižován počet účastníků podle ustanovení § 112 ZZVZ. Zadavatel předpokládá, že jednání o předběžných nabídkách se uskuteční v jednom nebo ve více kolech. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s účastníky odděleně či společně, osobně v Praze na adrese svého sídla či distančně. Předmět, způsob a podrobná pravidla jednání o předběžných nabídkách, včetně způsobu jeho ukončení, zadavatel popíše v pozvánce na jednání o předběžných nabídkách.

Zadavatel zadává veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním na základě ust. § 60 odst. 1 písm. c) a d) ZZVZ. Jednací řízení s uveřejněním probíhá ve dvou fázích – ve fázi kvalifikační a fázi nabídkové. V rámci nabídkové fáze zadavatel může s dodavateli jednat.

V první, kvalifikační fázi, dodavatelé podávají žádosti o účast a prokazují splnění kvalifikace zejména dle čl. 10 až 12 zadávací dokumentace.

Zadavatel po posouzení kvalifikace zašle všem účastníkům, kteří prokázali splnění kvalifikace, výzvu k podání předběžných nabídek.

Předběžnou nabídku v této druhé nabídkové fázi, může podat pouze ten dodavatel, který byl zadavatelem vyzván k podání předběžné nabídky na veřejnou zakázku. Zadavatel nebude snižovat počet účastníků, kteří budou vyzváni k podání předběžné nabídky.

Zadavatel v příloze č. 5 zadávací dokumentace vymezil požadavky na předmět plnění v rámci veřejné zakázky, které představují minimální technické podmínky ve smyslu § 61 odst. 4 ZZVZ, a které jsou v průběhu zadávacího řízení neměnné a nemohou být předmětem jednání o předběžných nabídkách. Ostatní zadávací podmínky nad rámec minimálních technických podmínek je zadavatel oprávněn měnit postupem dle § 61 odst. 10 ZZVZ nebo doplnit v rámci jednání o předběžných nabídkách. Zadavatel si však současně vyhrazuje právo tyto podmínky v rámci jednání o předběžných nabídkách neměnit.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto zadávací řízení v souladu se ZZVZ.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
10/06/2019