Tjänster - 271343-2017

14/07/2017    S133

Luxemburg-Luxemburg: Ram avseende bästa praxis för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på internet – SMART 2017/0066

2017/S 133-271343

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate G: Data, G.3 — Learning, Multilingualism and Accessibility
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Mr Marco Marsella
E-post: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Upphandlarprofil: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2415
Ytterligare upplysningar kan erhållas från annan adress:
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate R: Resources and Support, Unit R2 — Budget and Finance
Postadress: BU 25, 04/054
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Ms Iorbanka Cuiza Perez
E-post: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Upphandlarprofil: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ram avseende bästa praxis för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på internet – SMART 2017/0066

Referensnummer: SMART 2017/0066.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73210000 Forskningsrådgivning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Analys av de rättsliga miljöer där internetjourer som bearbetar rapporter om innehåll med sexuella övergrepp mot barn på internet verkar. Resultaten av undersökningen kommer att bidra till konkreta rekommendationer om hur jourhjälp och nätverk av jourhjälp kan förbättra sin kapacitet och förmåga samt utvidga sin portfölj för att bidra till ett effektivt avlägsnande av barnpornografi (child sexual abuse material – CSAM). Den kvalitativa forskningen kommer att omfatta alla EU:s medlemsstater och fastställa de utmaningar och hinder som den jourhjälp som hanterar innehåll med sexuella övergrepp mot barn möts av. Forskningen kommer att innefatta en omfattande och grundlig analys av den specifika situationen i varje medlemsstat.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79419000 Utvärderingskonsulttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Analys av de rättsliga miljöer där internetjourer som bearbetar rapporter om innehåll med sexuella övergrepp mot barn på internet verkar. Resultaten av undersökningen kommer att bidra till konkreta rekommendationer om hur jourhjälp och nätverk av jourhjälp kan förbättra sin kapacitet och förmåga samt utvidga sin portfölj för att bidra till ett effektivt avlägsnande av barnpornografi (CSAM). Den kvalitativa forskningen kommer att omfatta alla EU:s medlemsstater och fastställa de utmaningar och hinder som den jourhjälp som hanterar innehåll med sexuella övergrepp mot barn möts av. Forskningen kommer att innefatta en omfattande och grundlig analys av den specifika situationen i varje medlemsstat och innehålla följande:

— En beskrivning av hur och enligt vilken rättslig grund jourhjälpen arbetar med olika berörda parter såsom brottsbekämpande organ, ministerier och leverantörer av värdtjänster på internet.

— En bedömning av effektiviteten i de förfaranden som tillämpas för samarbete med berörda parter och för avlägsnande och övervakning av innehållet som bedöms som innehåll med sexuella övergrepp mot barn, på nationell nivå, på EU-nivå och på global gränsöverskridande nivå.

— En bedömning av lämpligheten hos den tekniska infrastrukturen, inbegripet säkerhetsåtgärder.

— En bedömning av resultatindikatorer.

— En bedömning av jourhjälpens datahantering.

— En bedömning av jourhjälpens synlighet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: pilotprojekt – ram avseende bästa praxis för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på internet.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Uttagningskriterier enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Uttagningskriterier enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 062-115368
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/09/2017
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 10/10/2017
Lokal tid: 11:30
Plats:

Room EUFO 00/280, 10, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, LUXEMBURG.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/07/2017