Dienstleistungen - 271369-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Ridderkerk: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2022/S 098-271369

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Nationaal identificatienummer: 421705862
Postadres: Koningsplein 1
Plaats: Ridderkerk
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2981 EA
Land: Nederland
Contactpersoon: Esmée Holtrop
E-mail: aanbestedingen@bar-organisatie.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ridderkerk.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schoonmaak en glasbewassing gebouwen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Referentienummer: 341099
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanleiding van deze aanbesteding is het aflopen van de huidige overeenkomsten. Het doel van de aanbesteding is het tot stand brengen van nieuwe overeenkomsten. Hierbij staat het creëren van duurzame, flexibele en stabiele schoonmaakdienstverlening binnen de gebouwen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk centraal. Hierbij is tevens pro-activiteit en het bieden van goede begeleiding aan de schoonmaak medewerkers voor de BAR-organisatie van groot belang.

Let op: Perceel 1 is voorbehouden aan SW/sociale onderneming 30+.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.05 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1: Voorbehoud aan SW/sociale onderneming 30+,

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Voornaamste plaats van uitvoering:

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Betreft meerdere locaties. Zie bijlage 9a en de aanbestedingsleidraad voor uitgebreidere informatie over de locaties.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit perceel 1 / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De overeenkomst wordt aangegaan van 1 juni 2022 voor vier (4) jaar, met een optie tot eenzijdige verlenging vanuit de opdrachtgever met vier (4) maal één (1) optiejaar, waarbij geldt dat verlengd kan worden tot uiterlijk 31 mei 2030. Het toekennen van verlengingsjaren is mede afhankelijk van de resultaten van de Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI).

Voor een aantal locaties loopt de huidige overeenkomst later af. Deze locaties zullen daarom later aan de overeenkomst worden toegevoegd. Voor deze locaties zal de vaste periode van de overeenkomst verkort worden, zodat de overeenkomsten van alle locaties op hetzelfde moment beëindigen. In het tabblad Nadere informatie locaties van het calculatiemodel staat de startdatum per locatie weergegeven.

De totale looptijd (inclusief optiejaren) van deze overeenkomst is bewust langer dan 4 jaar in verband met de op te bouwen relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: Locaties gemeente Albrandswaard

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Voornaamste plaats van uitvoering:

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Betreft meerdere locaties. Zie bijlage 9b en de aanbestedingsleidraad voor uitgebreidere informatie over de locaties.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit perceel 2 / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De overeenkomst wordt aangegaan van 1 juni 2022 voor vier (4) jaar, met een optie tot eenzijdige verlenging vanuit de opdrachtgever met vier (4) maal één (1) optiejaar, waarbij geldt dat verlengd kan worden tot uiterlijk 31 mei 2030. Het toekennen van verlengingsjaren is mede afhankelijk van de resultaten van de Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI).

Voor een aantal locaties loopt de huidige overeenkomst later af. Deze locaties zullen daarom later aan de overeenkomst worden toegevoegd. Voor deze locaties zal de vaste periode van de overeenkomst verkort worden, zodat de overeenkomsten van alle locaties op hetzelfde moment beëindigen. In het tabblad Nadere informatie locaties van het calculatiemodel staat de startdatum per locatie weergegeven.

De totale looptijd (inclusief optiejaren) van deze overeenkomst is bewust langer dan 4 jaar in verband met de op te bouwen relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 3: Sportlocaties gemeente Barendrecht

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Voornaamste plaats van uitvoering:

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Betreft meerdere locaties. Zie bijlage 9c en de aanbestedingsleidraad voor uitgebreidere informatie over de locaties.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit perceel 3 / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De overeenkomst wordt aangegaan van 1 juni 2022 voor vier (4) jaar, met een optie tot eenzijdige verlenging vanuit de opdrachtgever met vier (4) maal één (1) optiejaar, waarbij geldt dat verlengd kan worden tot uiterlijk 31 mei 2030. Het toekennen van verlengingsjaren is mede afhankelijk van de resultaten van de Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI).

Voor een aantal locaties loopt de huidige overeenkomst later af. Deze locaties zullen daarom later aan de overeenkomst worden toegevoegd. Voor deze locaties zal de vaste periode van de overeenkomst verkort worden, zodat de overeenkomsten van alle locaties op hetzelfde moment beëindigen. In het tabblad Nadere informatie locaties van het calculatiemodel staat de startdatum per locatie weergegeven.

De totale looptijd (inclusief optiejaren) van deze overeenkomst is bewust langer dan 4 jaar in verband met de op te bouwen relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 4: Locaties gemeente Barendrecht

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Voornaamste plaats van uitvoering:

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Betreft meerdere locaties. Zie bijlage 9d en de aanbestedingsleidraad voor uitgebreidere informatie over de locaties.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit perceel 4 / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De overeenkomst wordt aangegaan van 1 juni 2022 voor vier (4) jaar, met een optie tot eenzijdige verlenging vanuit de opdrachtgever met vier (4) maal één (1) optiejaar, waarbij geldt dat verlengd kan worden tot uiterlijk 31 mei 2030. Het toekennen van verlengingsjaren is mede afhankelijk van de resultaten van de Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI).

Voor een aantal locaties loopt de huidige overeenkomst later af. Deze locaties zullen daarom later aan de overeenkomst worden toegevoegd. Voor deze locaties zal de vaste periode van de overeenkomst verkort worden, zodat de overeenkomsten van alle locaties op hetzelfde moment beëindigen. In het tabblad Nadere informatie locaties van het calculatiemodel staat de startdatum per locatie weergegeven.

De totale looptijd (inclusief optiejaren) van deze overeenkomst is bewust langer dan 4 jaar in verband met de op te bouwen relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 250-662695
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Schoonmaak en glasbewassing gebouwen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: FrisFacilitair
Nationaal identificatienummer: 24312782
Postadres: Pascalstraat 70
Plaats: DORDRECHT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3316GR
Land: Nederland
E-mail: corinevermeij@frisfacilitair.nl
Telefoon: +31 786178811
Internetadres: http://www.frisfacilitair.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Schoonmaak en glasbewassing gebouwen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gom Schoonhouden
Nationaal identificatienummer: 24222322
Postadres: Karel Doormanweg 4
Plaats: SCHIEDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3115JD
Land: Nederland
E-mail: tenderdesk@gom.nl
Telefoon: +31 882986300
Internetadres: http://www.gom.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 3
Benaming:

Schoonmaak en glasbewassing gebouwen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gom Schoonhouden
Nationaal identificatienummer: 24222322
Postadres: Karel Doormanweg 4
Plaats: SCHIEDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3115JD
Land: Nederland
E-mail: tenderdesk@gom.nl
Telefoon: +31 882986300
Internetadres: http://www.gom.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 4
Benaming:

Schoonmaak en glasbewassing gebouwen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gom Schoonhouden
Nationaal identificatienummer: 24222322
Postadres: Karel Doormanweg 4
Plaats: SCHIEDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3115JD
Land: Nederland
E-mail: tenderdesk@gom.nl
Telefoon: +31 882986300
Internetadres: http://www.gom.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Postbus 50950
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3007 BL
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883626000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Bezoekinformatie/Pages/default.aspx
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Commissie van Aanbestedingsexperts
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: info@commissievanaanbestedingsexperts.nl
Telefoon: +31 703797480
Internetadres: http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

20 kalenderdagen

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Postbus 50950
Plaats: ROTTERDAM
Postcode: 3007 BL
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883626000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Bezoekinformatie/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022