Dienstleistungen - 271375-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Haarlem: Afvalverzameling en –verwerking

2022/S 098-271375

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Noord-Holland
Nationaal identificatienummer: 24460435
Postadres: Houtplein 33
Plaats: Haarlem
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2012 DE
Land: Nederland
Contactpersoon: A.M. Weijers
E-mail: aanbestedingen@noord-holland.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.noord-holland.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Duurzaam inzamelen en verwerken van bedrijfsafval provincie Noord-Holland

Referentienummer: 1700326
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De provincie Noord-Holland wenst één opdrachtnemer die vanaf medio 2022 de gehele keten van bedrijfsafval verzorgt voor al haar locaties in de provincie NH. Het betreft de basisdienstverlening van het (duurzaam) huren van inzamelmiddelen, transport en verwerken/afvoeren van de verschillende bedrijfsafval stromen. De provincie wenst gedurende de contractfase te komen tot een optimaal klantgericht en duurzame/circulair resultaat van opdrachtuitvoering, zoals is omschreven in de bijgevoegde aanbestedingsdocumenten. Daarmee is onderdeel van de opdracht een deskundigen inzet, om in samenwerking met opdrachtgever de doelstellingen van deze opdracht van de provincie te realiseren.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 151 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL32 Noord-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Haarlem

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht omvat in totaal 26 locaties waar bedrijfsafval vrij komt, allen gelegen in de provincie Noord-Holland. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdlocaties (4), projectlocaties (3) en buitenlocaties (19). Een overzicht met nadere informatie over de locaties en de hoeveelheden bedrijfsafval is onderdeel van de bijgevoegde aanbestedingsdocumenten.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G.1 Facilitair zintuig en data / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: G.2 Circulariteit duurzaamheid / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: G.3 Implementatieplan / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: G.4 Vraaggesprek / Weging: 15
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Initiele contractduur 36 maanden

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 250-662563
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Duurzaam inzamelen en verwerken van bedrijfsafval provincie Noord-Holland

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/04/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GP Groot inzameling en recycling bv
Nationaal identificatienummer: 37063890
Postadres: Boekelerdijk 13
Plaats: ALKMAAR
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1812LV
Land: Nederland
E-mail: afval@gpgroot.nl
Telefoon: +31 884720000
Internetadres: http://www.gpgroot.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 151 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbestedende dienst communiceert via de berichtenmodule van deze aanbesteding met kenmerk 1700326.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank te Noord-Holland
Plaats: Haarlem
Land: Nederland
E-mail: kanton.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883611179
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022