Dienstleistungen - 271379-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Waalwijk: Diensten in verband met software

2022/S 098-271379

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Waalwijk
Nationaal identificatienummer: 261873054
Postadres: Taxandriaweg 6
Plaats: Waalwijk
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5141 PA
Land: Nederland
Contactpersoon: Johan van Loenhout
E-mail: info@lokaalinkopen.nl
Telefoon: +31 0630700644
Fax: +31 416683438
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.waalwijk.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Personeels- en Salaris Administratie (PSA) gemeente Waalwijk

Referentienummer: 2021-046219
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72260000 Diensten in verband met software
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een Overeenkomst in 2 delen met 1 Inschrijver voor het leveren, implementeren, onderhouden van een PSA en het uitvoeren van de salarisadministratie.

Het eerste deel van de overeenkomst betreft de samenwerking met de gegunde inschrijver vanaf 1 april 2022 in de vorm van de implementatietermijn. Een en ander, zodat alle functionaliteiten van het PSA-systeem en de dienstverlening per 1 januari 2023 operationeel zijn.

Het tweede deel van de overeenkomst betreft het gebruiken van het PSA systeem en de daarbij behorende dienstverlening vanaf 1 januari 2023, voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid om deze overeenkomst daarna nog 3 maal met 2 jaar te verlengen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 785 780.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79211110 Loonadministratiediensten
48450000 Software voor tijdregistratie of human reousrces
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL412 Midden-Noord-Brabant
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

TCO 10 jaar

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit via gunnen op waarde / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 228-600712
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Personeels- en Salaris Administratie (PSA) gemeente Waalwijk

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/04/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Centric Netherlands B.V.
Nationaal identificatienummer: 24181890
Postadres: Antwerpseweg 8
Plaats: Gouda
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2803 PB
Land: Nederland
E-mail: tender.expertise@centric.eu
Telefoon: +31 182345000
Fax: +31 182345001
Internetadres: http://www.centric.eu
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 800 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 785 780.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postadres: Stationslaan 10
Plaats: Breda
Postcode: 4815 GW
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022