Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 271379-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Waalwijk: Diensten in verband met software

2022/S 098-271379

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Waalwijk
Nationaal identificatienummer: 261873054
Postadres: Taxandriaweg 6
Plaats: Waalwijk
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5141 PA
Land: Nederland
Contactpersoon: Johan van Loenhout
E-mail: info@lokaalinkopen.nl
Telefoon: +31 0630700644
Fax: +31 416683438
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.waalwijk.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Personeels- en Salaris Administratie (PSA) gemeente Waalwijk

Referentienummer: 2021-046219
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72260000 Diensten in verband met software
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een Overeenkomst in 2 delen met 1 Inschrijver voor het leveren, implementeren, onderhouden van een PSA en het uitvoeren van de salarisadministratie.

Het eerste deel van de overeenkomst betreft de samenwerking met de gegunde inschrijver vanaf 1 april 2022 in de vorm van de implementatietermijn. Een en ander, zodat alle functionaliteiten van het PSA-systeem en de dienstverlening per 1 januari 2023 operationeel zijn.

Het tweede deel van de overeenkomst betreft het gebruiken van het PSA systeem en de daarbij behorende dienstverlening vanaf 1 januari 2023, voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid om deze overeenkomst daarna nog 3 maal met 2 jaar te verlengen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 785 780.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79211110 Loonadministratiediensten
48450000 Software voor tijdregistratie of human reousrces
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL412 Midden-Noord-Brabant
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

TCO 10 jaar

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit via gunnen op waarde / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 228-600712
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Personeels- en Salaris Administratie (PSA) gemeente Waalwijk

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/04/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Centric Netherlands B.V.
Nationaal identificatienummer: 24181890
Postadres: Antwerpseweg 8
Plaats: Gouda
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2803 PB
Land: Nederland
E-mail: tender.expertise@centric.eu
Telefoon: +31 182345000
Fax: +31 182345001
Internetadres: http://www.centric.eu
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 800 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 785 780.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postadres: Stationslaan 10
Plaats: Breda
Postcode: 4815 GW
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022