Dienstleistungen - 271384-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Heemstede: Diensten voor rioolreiniging

2022/S 098-271384

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Heemstede
Nationaal identificatienummer: 482056380
Postadres: Raadhuisplein 1
Plaats: Heemstede
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2101 HA
Land: Nederland
Contactpersoon: Niels van Kampen
E-mail: niels.vankampen@stichtingrijk.nl
Telefoon: +31 626314761
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.heemstede.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reinigen en inspectie van riolering 2021-2023

Referentienummer: HMS 202011
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90470000 Diensten voor rioolreiniging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie aanbestedingsdocumentatie.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 274 994.35 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90491000 Rioolonderzoeksdiensten
90480000 Beheer van riolering
44130000 Hoofdleidingen voor riolering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Heemstede

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsdocumentatie.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Bij opdrachtverlening wordt een raamovereenkomst afgesloten voor een vaste periode van twee (2) jaar, met de mogelijkheid om twee (2) keer met één (1) jaar eenzijdig te verlengen door opdrachtgever.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 117-306899
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Reinigen en inspectie van riolering 2021-2023

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: P.C. van der Wiel B.V.
Nationaal identificatienummer: 34074739
Postadres: Hillegommerdijk 448
Plaats: BEINSDORP
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2144KV
Land: Nederland
E-mail: groen@pcvdwiel.nl
Telefoon: +31 252517406
Fax: +31 252525261
Internetadres: http://www.pcvdwiel.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 274 994.35 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van Noord-Holland
Plaats: Haarlem
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb-nho@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616100
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Holland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022