Dienstleistungen - 271386-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Tilburg: Reclame- en marketingdiensten

2022/S 098-271386

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Nationaal identificatienummer: 56679750
Postadres: Spoorlaan 181
Plaats: Tilburg
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5038CB
Land: Nederland
Contactpersoon: Johan van Loenhout
E-mail: j.vanloenhout@omwb.nl
Telefoon: +31 630700644
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.omwb.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=188158
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Jobmarketing t.b.v. de Brabantse Omgevingsdiensten

Referentienummer: 2021/OMWB/HR/JM - 188158
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79340000 Reclame- en marketingdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Aanbesteding met een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst voor het verrichten van Jobmarketing en arbeidsmarktcommunicatie ten behoeve van de 3 Brabantse OD's (ODBN, ODZOB en OMWB).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 487 400.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79340000 Reclame- en marketingdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Noord- Brabant

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Doel van de aanbesteding

Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een Raamovereenkomst met 1 (één) Inschrijver voor het verlenen van Diensten met betrekking tot opdracht Jobmarketing aan de OMWB, ODZOB en ODBN.

De OMWB is in het kader van deze aanbesteding voornemens namens en voor de 3 OD's een Raamovereenkomst te sluiten met een looptijd van twee (2) jaar, met een optie om deze nog twee (2) keer met één (1) jaar te verlengen.

De beoogde aanvangsdatum van de af te sluiten Raamovereenkomsten is 1 maart 2022.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak Jobmarketing / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Casus: Inhoud advies / Weging: 22,50
Kwaliteitscriterium - Naam: Advies arbeidsmarktcommunicatie Omgevingsdiensten / Weging: 22,5
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 226-595337
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Jobmarketing t.b.v. de Brabantse Omgevingsdiensten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/03/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Adver-Online
Plaats: Heemstede
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 487 400.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie Negometrix

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: De rechtbank Zeeland-West-Brabant
Plaats: Breda
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie Negometrix

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022