Diensten - 271389-2022

20/05/2022    S98

België-Leuven: Inspectie van pijpleidingen

2022/S 098-271389

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Belgian Pipeline Organisation
Nationaal identificatienummer: 0308.357.555_33
Postadres: Parkstraat, 36
Plaats: Leuven
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3000
Land: België
E-mail: philippe.lange@bpo-nato.be
Telefoon: +32 16248707
Fax: +32 16248607
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mil.be/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446634
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opdracht van diensten voor de uitvoering van een “in-line” inspectie op een 12” pipeline van MELSBROEK (4MBD) naar BEAUVECHAIN (4BCP) d.m.v. een ULTRASONE intelligente borsteling (UT).

Referentienummer: BPO-2BB594-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
76600000 Inspectie van pijpleidingen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

“in-line” inspectie op een 12” pipeline van MELSBROEK (4MBD) naar BEAUVECHAIN (4BCP) d.m.v. een ULTRASONE intelligente borsteling (UT).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 99 180.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

“in-line” inspectie op een 12” pipeline van MELSBROEK (4MBD) naar BEAUVECHAIN (4BCP) d.m.v. een ULTRASONE intelligente borsteling (UT).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 051-133201
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: BPO-2BB594
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: T.D.Williamson Ltd
Plaats: Swindon
NUTS-code: UK United Kingdom
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 145 300.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 99 180.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Plaats: Brussel
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: BPo
Plaats: Leuven
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: BPO
Plaats: Leuven
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022