Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 271395-2022

20/05/2022    S98

België-Brussel: Vertaaldiensten

2022/S 098-271395

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentschap Integratie en Inburgering
Nationaal identificatienummer: 0543.307.391_516824
Postadres: Havenlaan 86 C bus 212
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Bart Goderis
E-mail: bart.goderis@integratie-inburgering.be
Telefoon: +32 27017104
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.integratie-inburgering.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446672
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Agentschap Integratie en Inburgering
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Integratie en Inburgering

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanstellen van een externe partner voor vertaalopdrachten online les-materiaal MO

Referentienummer: Agentschap Integratie en Inburgering-2022001_AGII_VERTAALOPDRACHTEN-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79530000 Vertaaldiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht heeft betrekking op vertaalopdrachten (24 talen) van leermiddelen voor Online leren in de cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 417 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht heeft betrekking op vertaalopdrachten (24 talen) van leermiddelen voor Online leren in de cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit en expertise / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Samenwerking / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

AMIF-project 420 7495 "online leren binnen Maatschappelijke Oriëntatie (MO)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 058-152585
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Elan Languages NV
Nationaal identificatienummer: 0453.420.164
Postadres: Marktplein 13
Plaats: Heusden-Zolder
NUTS-code: BE224 Arr. Hasselt
Postcode: 3550
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 417 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 417 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Postadres: Wetenschapstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/? lang=nl&page=about_organisation_graft_administration
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022