Dienstleistungen - 271395-2022

20/05/2022    S98

België-Brussel: Vertaaldiensten

2022/S 098-271395

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentschap Integratie en Inburgering
Nationaal identificatienummer: 0543.307.391_516824
Postadres: Havenlaan 86 C bus 212
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Bart Goderis
E-mail: bart.goderis@integratie-inburgering.be
Telefoon: +32 27017104
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.integratie-inburgering.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446672
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Agentschap Integratie en Inburgering
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Integratie en Inburgering

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanstellen van een externe partner voor vertaalopdrachten online les-materiaal MO

Referentienummer: Agentschap Integratie en Inburgering-2022001_AGII_VERTAALOPDRACHTEN-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79530000 Vertaaldiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht heeft betrekking op vertaalopdrachten (24 talen) van leermiddelen voor Online leren in de cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 417 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht heeft betrekking op vertaalopdrachten (24 talen) van leermiddelen voor Online leren in de cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit en expertise / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Samenwerking / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

AMIF-project 420 7495 "online leren binnen Maatschappelijke Oriëntatie (MO)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 058-152585
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Elan Languages NV
Nationaal identificatienummer: 0453.420.164
Postadres: Marktplein 13
Plaats: Heusden-Zolder
NUTS-code: BE224 Arr. Hasselt
Postcode: 3550
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 417 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 417 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Postadres: Wetenschapstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/? lang=nl&page=about_organisation_graft_administration
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022