Dostawy - 271406-2020

11/06/2020    S112

Polska-Warszawa: Serwery sieciowe

2020/S 112-271406

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Adres pocztowy: ul. Pańska 81/83
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-834
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mariola Kownacka
E-mail: pzp@parp.gov.pl
Tel.: +48 224328734

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.parp.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.parp.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: agencja rządowa działająca na podstawie ustawy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wspieranie i rozwój przedsiębiorczości

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi kolokacji dla Centrum Przetwarzania Danych PARP

Numer referencyjny: p/5/BI/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48821000 Serwery sieciowe - PA01
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie i utrzymanie w stanie czynnym powierzchni najmu wraz z najmem (2) dwóch szaf typu RACK 42U.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

a) przedłużenia świadczenia kolokacji w zamówieniu podstawowym, o maksymalnie kolejne 12 miesięcy,

b) rozszerzenie kolokacji, o dodatkowe maksymalnie (2) dwie szafy typu RACK 42U, w okresie realizacji zamówienia podstawowego.

3. Opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 555 200.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72514100 Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie i utrzymanie w stanie czynnym powierzchni najmu wraz z najmem (2) dwóch szaf typu RACK 42U.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

a) przedłużenia świadczenia kolokacji w zamówieniu podstawowym, o maksymalnie kolejne 12 miesięcy,

b) rozszerzenie kolokacji, o dodatkowe maksymalnie (2) dwie szafy typu RACK 42U, w okresie realizacji zamówienia podstawowego.

3. Opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Prawo opcji cena kolokacji (zamówienie podstawowe przedłużone max. o kolejne 12 miesięcy) / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Prawo opcji cena kolokacji z najmem szaf typu RACK 42U / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Przepustowość łącza / Waga: 40
Cena - Waga: 45
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

a) przedłużenia świadczenia kolokacji w zamówieniu podstawowym, o maksymalnie kolejne 12 miesięcy,

b) rozszerzenie kolokacji, o dodatkowe maksymalnie (2) dwie szafy typu RACK 42U, w okresie realizacji zamówienia podstawowego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia i będzie wykonywana przez okres 48 miesięcy lub do momentu wyczerpania kwoty umowy, o której mowa w §8 ust. 1 umowy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 055-130211
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Świadczenie usługi kolokacji dla Centrum Przetwarzania Danych PARP

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Polkomtel Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Konstruktorska
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-673
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 608 920.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 555 200.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 uPzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 uPzp.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zwane Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia (JEDZ), https://espd.uzp.gov.pl, zawierające w szczególności informacje:

1) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale VI SIWZ;

2) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1–2 uPzp,

3) o innych podmiotach na zasoby których powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

4) części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,

5) o podwykonawcach, na zasobach których Wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome Wykonawcy jakim podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

3. W przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a uPzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty dostęp do zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia, w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w SIWZ.

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na Platformie wraz z informacją z otwarcia ofert.

6. W Formularzu ofertowym do SIWZ wykonawca wskaże przepustowość łącza (wymóg fakultatywny).

7. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania.

8. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie każdej dodatkowej szafy RACK dniem rozpoczęcia świadczenia rozszerzonej kolokacji jest dzień podpisania protokołu zgodności (załącznik nr 7 do umowy) dla dodatkowej szafy RACK, przez Koordynatora technicznego umowy wskazanego w §13 umowy. Postanowienia §4 ust. 7 umowy stosuje się odpowiednio.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2020