Dostawy - 271414-2020

11/06/2020    S112

Polska-Opole: Komputery przenośne

2020/S 112-271414

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Krajowy numer identyfikacyjny: 365183911
Adres pocztowy: ul. Głogowska 27
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 45-315
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Kłopotowska
E-mail: bklopotowska@rzpwe.opolskie.pl
Tel.: +48 774047537
Faks: +48 774047535

Adresy internetowe:

Główny adres: http://rzpwe.opolskie.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę laptopów dla szkół na terenie województwa opolskiego na potrzeby projektu 9.2.1 „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” współfinansow...

Numer referencyjny: 16/ZP/RZPWE/9.2.1/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów dla szkół na terenie województwa opolskiego na potrzeby projektu 9.2.1 „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” współfinansowanego ze środków RPO WO 2014–2020, realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający minimalne parametry techniczne określony został w formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Liczba laptopów przewidzianych w dostawie w zakresie zamówienia podstawowego (gwarantowanego) wynosi 285 szt.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, ul. Dubois 36, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów dla szkół na terenie województwa opolskiego na potrzeby projektu 9.2.1 „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” współfinansowanego ze środków RPO WO 2014–2020, realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający minimalne parametry techniczne określony został w formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Liczba laptopów przewidzianych w dostawie w zakresie zamówienia podstawowego (gwarantowanego) wynosi 285 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Reakcja serwisu / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt 9.2.1 „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” współfinansowanego ze środków RPO WO 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 082-192942
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, ponieważ środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Zastrzeżenie takie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt II.2.14.2) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pkt 3.8).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych w art. 179–198g, w tym: w przepisach wspólnych w art. 179, odwołanie w art. 180–198 i skarga do sądu w art. 198a–198g.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2020