Dienstleistungen - 271492-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen

2022/S 098-271492

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nationale Identifikationsnummer: 368302575
Postanschrift: ul. Żelazna 59A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-848
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dariusz Kaczmarek
E-Mail: dariusz.kaczmarek@wody.gov.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://przetargi.wody.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w 2022 r. – obiekty Zarządu Zlewni w Poznaniu

Referenznummer der Bekanntmachung: PO.ROZ.2810.02.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z bieżącą konserwacją, eksploatacją i utrzymaniem urządzeń wodnych położonych na terenie zlewni rzeki Warty w Wielkopolsce, będących pod nadzorem PGW WP, Zarządu Zlewni w Poznaniu.

Zamówienie składa się z następujących części:

Część nr 1 – NW Gniezno i Poznań,

Część nr 2 – NW Gostyń,

Część nr 3 – NW Kościan,

Część nr 4 – NW Oborniki i Wągrowiec,

Część nr 5 – NW Szamotuły,

Część nr 6 – NW Śrem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dla danej części) zamówienia zawiera Załącznik do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, na który składa się:

Opis przedmiotu zamówienia,

Wykaz budowli z nakładami,

Zakres czynności,

Przedmiar.

Zamawiający zastrzega odrębnie dla każdej z części zamówienia możliwość skorzystanie z prawa opcji w okresie czasu trwania umowy.

Zamawiający będzie mógł skorzystać z opcji w sytuacji, gdy uzyska zgodę jednostki nadrzędnej na wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 594 075.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obiekt nr 1 – NW Gniezno i Poznań

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Hauptort der Ausführung:

Teren działania Nadzoru Wodnego Gniezno i Poznań

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z bieżącą konserwacją, eksploatacją i utrzymaniem urządzeń wodnych położonych na terenie zlewni rzeki Warty w Wielkopolsce, będących pod nadzorem PGW WP Zarządu Zlewni w Poznaniu na teren działania Nadzoru Wodnego Gniezno i Poznań.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (obiektów), z podaniem ich lokalizacji określają:

- wykazy budowli podlegających eksploatacji i przedmiary robót (z nakładami),

- zakresy obowiązków dla obiektów.

Zamawiający zastrzega odrębnie dla każdej z części zamówienia możliwość skorzystanie z prawa opcji w okresie czasu trwania umowy.

Zamawiający będzie mógł skorzystać z opcji w sytuacji, gdy uzyska zgodę jednostki nadrzędnej na wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty obejmującej tylko część gwarantowaną, bez części opcjonalnej i odwrotnie. W związku z tym, każda część zamówienia, na którą będzie składana oferta, obejmuje zobowiązanie do wykonania zarówno części gwarantowanej jak i części opcjonalnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dla danej części) zamówienia zawiera Załącznik do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, na który składa się:

- Opis przedmiotu zamówienia,

- Wykaz budowli z nakładami,

- Zakres czynności,

- Przedmiar.

Realizacja prawa opcji (dotyczy oddzielnie każdej z części zamówienia) polegać będzie na zobowiązaniu się wykonawcy składającego ofertę (tj. ofertę obejmującą część gwarantowaną i część opcjonalną) do świadczenia usługi w zakresie części opcjonalnej dopiero na polecenie zamawiającego w ramach i zgodnie z warunkami zawartej umowy, za cenę określoną dla części opcjonalnej w ofercie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji Wykonawcy / Gewichtung: 40%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje odrębnie dla każdej z części zamówienia skorzystanie z prawa opcji w zakresie czasu trwania umowy. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty obejmującej tylko część gwarantowaną, bez części opcjonalnej i odwrotnie. W związku z tym, każda część zamówienia, na którą będzie składana oferta, obejmuje zobowiązanie do wykonania zarówno części gwarantowanej jak i części opcjonalnej.

Termin wykonania zamówienia dla części gwarantowanej wynosi:

- rozpoczęcie: 1 maja 2022 r.

- zakończenie: 31 grudnia 2022 r.

W przypadku, gdy w dniu podpisania umowy, faktyczny możliwy termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia będzie późniejszy niż zakładany termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia określony powyżej, jako termin jej rozpoczęcia zostanie przyjęty dzień podpisania umowy.

Termin wykonania zamówienia dla części opcjonalnej wynosi:

- rozpoczęcie: 1 stycznia 2023 r.

- zakończenie: 30 kwietnia 2023 r.

Cena usług świadczonych w ramach prawa opcji musi zostać obliczona na podstawie identycznych czynników cenotwórczych jak dla zamówienia podstawowego (tj. części gwarantowanej), i zostanie określona w formularzu ofertowym na etapie składania ofert.

1. Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania opcji do zwiększenia zakresu zamówienia o wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.

2. Zamawiający będzie mógł skorzystać z opcji w sytuacji, gdy uzyska zgodę jednostki nadrzędnej na wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w okresie wskazanym w pkt 1.

3. Zamawiający może z opcji nie skorzystać lub skorzystać w niepełnym zakresie.

4. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z opcji nie rodzi po stronie Eksploatatora żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

6. Warunkiem uruchomienia przez Zamawiającego opcji będzie złożenie pisemnego oświadczenia woli o skorzystaniu z opcji z jednoczesnym wskazaniem zakresu opcji nie później niż 10 dni przed upływem terminu zakończenia zakresu podstawowego.

7. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego opcją będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 2 000,00 zł.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obiekt nr 3 – NW Kościan

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Hauptort der Ausführung:

Teren działania Nadzoru Wodnego Kościan

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z bieżącą konserwacją, eksploatacją i utrzymaniem urządzeń wodnych położonych na terenie zlewni rzeki Warty w Wielkopolsce, będących pod nadzorem PGW WP Zarządu Zlewni w Poznaniu na teren działania Nadzoru Wodnego Kościan.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (obiektów), z podaniem ich lokalizacji określają:

- wykazy budowli podlegających eksploatacji i przedmiary robót (z nakładami),

- zakresy obowiązków dla obiektów.

Zamawiający zastrzega odrębnie dla każdej z części zamówienia możliwość skorzystanie z prawa opcji w okresie czasu trwania umowy.

Zamawiający będzie mógł skorzystać z opcji w sytuacji, gdy uzyska zgodę jednostki nadrzędnej na wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty obejmującej tylko część gwarantowaną, bez części opcjonalnej i odwrotnie. W związku z tym, każda część zamówienia, na którą będzie składana oferta, obejmuje zobowiązanie do wykonania zarówno części gwarantowanej jak i części opcjonalnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dla danej części) zamówienia zawiera Załącznik do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, na który składa się:

- Opis przedmiotu zamówienia,

- Wykaz budowli z nakładami,

- Zakres czynności,

- Przedmiar.

Realizacja prawa opcji (dotyczy oddzielnie każdej z części zamówienia) polegać będzie na zobowiązaniu się wykonawcy składającego ofertę (tj. ofertę obejmującą część gwarantowaną i część opcjonalną) do świadczenia usługi w zakresie części opcjonalnej dopiero na polecenie zamawiającego w ramach i zgodnie z warunkami zawartej umowy, za cenę określoną dla części opcjonalnej w ofercie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji Wykonawcy / Gewichtung: 40%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje odrębnie dla każdej z części zamówienia skorzystanie z prawa opcji w zakresie czasu trwania umowy. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty obejmującej tylko część gwarantowaną, bez części opcjonalnej i odwrotnie. W związku z tym, każda część zamówienia, na którą będzie składana oferta, obejmuje zobowiązanie do wykonania zarówno części gwarantowanej jak i części opcjonalnej.

Termin wykonania zamówienia dla części gwarantowanej wynosi:

- rozpoczęcie: 1 maja 2022 r.

- zakończenie: 31 grudnia 2022 r.

W przypadku, gdy w dniu podpisania umowy, faktyczny możliwy termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia będzie późniejszy niż zakładany termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia określony powyżej, jako termin jej rozpoczęcia zostanie przyjęty dzień podpisania umowy.

Termin wykonania zamówienia dla części opcjonalnej wynosi:

- rozpoczęcie: 1 stycznia 2023 r.

- zakończenie: 30 kwietnia 2023 r.

Cena usług świadczonych w ramach prawa opcji musi zostać obliczona na podstawie identycznych czynników cenotwórczych jak dla zamówienia podstawowego (tj. części gwarantowanej), i zostanie określona w formularzu ofertowym na etapie składania ofert.

1. Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania opcji do zwiększenia zakresu zamówienia o wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.

2. Zamawiający będzie mógł skorzystać z opcji w sytuacji, gdy uzyska zgodę jednostki nadrzędnej na wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w okresie wskazanym w pkt 1.

3. Zamawiający może z opcji nie skorzystać lub skorzystać w niepełnym zakresie.

4. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z opcji nie rodzi po stronie Eksploatatora żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

6. Warunkiem uruchomienia przez Zamawiającego opcji będzie złożenie pisemnego oświadczenia woli o skorzystaniu z opcji z jednoczesnym wskazaniem zakresu opcji nie później niż 10 dni przed upływem terminu zakończenia zakresu podstawowego.

7. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego opcją będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 9 500,00 zł.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obiekt nr 4 – NW Oborniki i Wągrowiec

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Hauptort der Ausführung:

Teren działania Nadzoru Wodnego NW Oborniki i Wągrowiec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z bieżącą konserwacją, eksploatacją i utrzymaniem urządzeń wodnych położonych na terenie zlewni rzeki Warty w Wielkopolsce, będących pod nadzorem PGW WP Zarządu Zlewni w Poznaniu na teren działania Nadzoru Wodnego NW Oborniki i Wągrowiec.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (obiektów), z podaniem ich lokalizacji określają:

- wykazy budowli podlegających eksploatacji i przedmiary robót (z nakładami),

- zakresy obowiązków dla obiektów.

Zamawiający zastrzega odrębnie dla każdej z części zamówienia możliwość skorzystanie z prawa opcji w okresie czasu trwania umowy.

Zamawiający będzie mógł skorzystać z opcji w sytuacji, gdy uzyska zgodę jednostki nadrzędnej na wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty obejmującej tylko część gwarantowaną, bez części opcjonalnej i odwrotnie. W związku z tym, każda część zamówienia, na którą będzie składana oferta, obejmuje zobowiązanie do wykonania zarówno części gwarantowanej jak i części opcjonalnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dla danej części) zamówienia zawiera Załącznik do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, na który składa się:

- Opis przedmiotu zamówienia,

- Wykaz budowli z nakładami,

- Zakres czynności,

- Przedmiar.

Realizacja prawa opcji (dotyczy oddzielnie każdej z części zamówienia) polegać będzie na zobowiązaniu się wykonawcy składającego ofertę (tj. ofertę obejmującą część gwarantowaną i część opcjonalną) do świadczenia usługi w zakresie części opcjonalnej dopiero na polecenie zamawiającego w ramach i zgodnie z warunkami zawartej umowy, za cenę określoną dla części opcjonalnej w ofercie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji Wykonawcy / Gewichtung: 40%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje odrębnie dla każdej z części zamówienia skorzystanie z prawa opcji w zakresie czasu trwania umowy. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty obejmującej tylko część gwarantowaną, bez części opcjonalnej i odwrotnie. W związku z tym, każda część zamówienia, na którą będzie składana oferta, obejmuje zobowiązanie do wykonania zarówno części gwarantowanej jak i części opcjonalnej.

Termin wykonania zamówienia dla części gwarantowanej wynosi:

- rozpoczęcie: 1 maja 2022 r.

- zakończenie: 31 grudnia 2022 r.

W przypadku, gdy w dniu podpisania umowy, faktyczny możliwy termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia będzie późniejszy niż zakładany termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia określony powyżej, jako termin jej rozpoczęcia zostanie przyjęty dzień podpisania umowy.

Termin wykonania zamówienia dla części opcjonalnej wynosi:

- rozpoczęcie: 1 stycznia 2023 r.

- zakończenie: 30 kwietnia 2023 r.

Cena usług świadczonych w ramach prawa opcji musi zostać obliczona na podstawie identycznych czynników cenotwórczych jak dla zamówienia podstawowego (tj. części gwarantowanej), i zostanie określona w formularzu ofertowym na etapie składania ofert.

1. Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania opcji do zwiększenia zakresu zamówienia o wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.

2. Zamawiający będzie mógł skorzystać z opcji w sytuacji, gdy uzyska zgodę jednostki nadrzędnej na wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w okresie wskazanym w pkt 1.

3. Zamawiający może z opcji nie skorzystać lub skorzystać w niepełnym zakresie.

4. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z opcji nie rodzi po stronie Eksploatatora żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

6. Warunkiem uruchomienia przez Zamawiającego opcji będzie złożenie pisemnego oświadczenia woli o skorzystaniu z opcji z jednoczesnym wskazaniem zakresu opcji nie później niż 10 dni przed upływem terminu zakończenia zakresu podstawowego.

7. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego opcją będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 2 000,00 zł.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obiekt nr 5 – NW Szamotuły

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Hauptort der Ausführung:

Teren działania Nadzoru Wodnego NW Szamotuły

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z bieżącą konserwacją, eksploatacją i utrzymaniem urządzeń wodnych położonych na terenie zlewni rzeki Warty w Wielkopolsce, będących pod nadzorem PGW WP Zarządu Zlewni w Poznaniu na teren działania Nadzoru Wodnego NW Szamotuły.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (obiektów), z podaniem ich lokalizacji określają:

- wykazy budowli podlegających eksploatacji i przedmiary robót (z nakładami),

- zakresy obowiązków dla obiektów.

Zamawiający zastrzega odrębnie dla każdej z części zamówienia możliwość skorzystanie z prawa opcji w okresie czasu trwania umowy.

Zamawiający będzie mógł skorzystać z opcji w sytuacji, gdy uzyska zgodę jednostki nadrzędnej na wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty obejmującej tylko część gwarantowaną, bez części opcjonalnej i odwrotnie. W związku z tym, każda część zamówienia, na którą będzie składana oferta, obejmuje zobowiązanie do wykonania zarówno części gwarantowanej jak i części opcjonalnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dla danej części) zamówienia zawiera Załącznik do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, na który składa się:

- Opis przedmiotu zamówienia,

- Wykaz budowli z nakładami,

- Zakres czynności,

- Przedmiar.

Realizacja prawa opcji (dotyczy oddzielnie każdej z części zamówienia) polegać będzie na zobowiązaniu się wykonawcy składającego ofertę (tj. ofertę obejmującą część gwarantowaną i część opcjonalną) do świadczenia usługi w zakresie części opcjonalnej dopiero na polecenie zamawiającego w ramach i zgodnie z warunkami zawartej umowy, za cenę określoną dla części opcjonalnej w ofercie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji Wykonawcy / Gewichtung: 40%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje odrębnie dla każdej z części zamówienia skorzystanie z prawa opcji w zakresie czasu trwania umowy. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty obejmującej tylko część gwarantowaną, bez części opcjonalnej i odwrotnie. W związku z tym, każda część zamówienia, na którą będzie składana oferta, obejmuje zobowiązanie do wykonania zarówno części gwarantowanej jak i części opcjonalnej.

Termin wykonania zamówienia dla części gwarantowanej wynosi:

- rozpoczęcie: 1 maja 2022 r.

- zakończenie: 31 grudnia 2022 r.

W przypadku, gdy w dniu podpisania umowy, faktyczny możliwy termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia będzie późniejszy niż zakładany termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia określony powyżej, jako termin jej rozpoczęcia zostanie przyjęty dzień podpisania umowy.

Termin wykonania zamówienia dla części opcjonalnej wynosi:

- rozpoczęcie: 1 stycznia 2023 r.

- zakończenie: 30 kwietnia 2023 r.

Cena usług świadczonych w ramach prawa opcji musi zostać obliczona na podstawie identycznych czynników cenotwórczych jak dla zamówienia podstawowego (tj. części gwarantowanej), i zostanie określona w formularzu ofertowym na etapie składania ofert.

1. Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania opcji do zwiększenia zakresu zamówienia o wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.

2. Zamawiający będzie mógł skorzystać z opcji w sytuacji, gdy uzyska zgodę jednostki nadrzędnej na wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w okresie wskazanym w pkt 1.

3. Zamawiający może z opcji nie skorzystać lub skorzystać w niepełnym zakresie.

4. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z opcji nie rodzi po stronie Eksploatatora żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

6. Warunkiem uruchomienia przez Zamawiającego opcji będzie złożenie pisemnego oświadczenia woli o skorzystaniu z opcji z jednoczesnym wskazaniem zakresu opcji nie później niż 10 dni przed upływem terminu zakończenia zakresu podstawowego.

7. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego opcją będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 2 500,00 zł.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obiekt nr 6 – NW Śrem

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Hauptort der Ausführung:

Teren działania Nadzoru Wodnego NW Śrem

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z bieżącą konserwacją, eksploatacją i utrzymaniem urządzeń wodnych położonych na terenie zlewni rzeki Warty w Wielkopolsce, będących pod nadzorem PGW WP Zarządu Zlewni w Poznaniu na teren działania Nadzoru Wodnego NW Śrem.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (obiektów), z podaniem ich lokalizacji określają:

- wykazy budowli podlegających eksploatacji i przedmiary robót (z nakładami),

- zakresy obowiązków dla obiektów.

Zamawiający zastrzega odrębnie dla każdej z części zamówienia możliwość skorzystanie z prawa opcji w okresie czasu trwania umowy.

Zamawiający będzie mógł skorzystać z opcji w sytuacji, gdy uzyska zgodę jednostki nadrzędnej na wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty obejmującej tylko część gwarantowaną, bez części opcjonalnej i odwrotnie. W związku z tym, każda część zamówienia, na którą będzie składana oferta, obejmuje zobowiązanie do wykonania zarówno części gwarantowanej jak i części opcjonalnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dla danej części) zamówienia zawiera Załącznik do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, na który składa się:

- Opis przedmiotu zamówienia,

- Wykaz budowli z nakładami,

- Zakres czynności,

- Przedmiar.

Realizacja prawa opcji (dotyczy oddzielnie każdej z części zamówienia) polegać będzie na zobowiązaniu się wykonawcy składającego ofertę (tj. ofertę obejmującą część gwarantowaną i część opcjonalną) do świadczenia usługi w zakresie części opcjonalnej dopiero na polecenie zamawiającego w ramach i zgodnie z warunkami zawartej umowy, za cenę określoną dla części opcjonalnej w ofercie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji Wykonawcy / Gewichtung: 40%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje odrębnie dla każdej z części zamówienia skorzystanie z prawa opcji w zakresie czasu trwania umowy. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty obejmującej tylko część gwarantowaną, bez części opcjonalnej i odwrotnie. W związku z tym, każda część zamówienia, na którą będzie składana oferta, obejmuje zobowiązanie do wykonania zarówno części gwarantowanej jak i części opcjonalnej.

Termin wykonania zamówienia dla części gwarantowanej wynosi:

- rozpoczęcie: 1 maja 2022 r.

- zakończenie: 31 grudnia 2022 r.

W przypadku, gdy w dniu podpisania umowy, faktyczny możliwy termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia będzie późniejszy niż zakładany termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia określony powyżej, jako termin jej rozpoczęcia zostanie przyjęty dzień podpisania umowy.

Termin wykonania zamówienia dla części opcjonalnej wynosi:

- rozpoczęcie: 1 stycznia 2023 r.

- zakończenie: 30 kwietnia 2023 r.

Cena usług świadczonych w ramach prawa opcji musi zostać obliczona na podstawie identycznych czynników cenotwórczych jak dla zamówienia podstawowego (tj. części gwarantowanej), i zostanie określona w formularzu ofertowym na etapie składania ofert.

1. Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania opcji do zwiększenia zakresu zamówienia o wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.

2. Zamawiający będzie mógł skorzystać z opcji w sytuacji, gdy uzyska zgodę jednostki nadrzędnej na wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w okresie wskazanym w pkt 1.

3. Zamawiający może z opcji nie skorzystać lub skorzystać w niepełnym zakresie.

4. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z opcji nie rodzi po stronie Eksploatatora żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

6. Warunkiem uruchomienia przez Zamawiającego opcji będzie złożenie pisemnego oświadczenia woli o skorzystaniu z opcji z jednoczesnym wskazaniem zakresu opcji nie później niż 10 dni przed upływem terminu zakończenia zakresu podstawowego.

7. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego opcją będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 3 500,00 zł.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 025-062653
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Obiekt nr 1 – NW Gniezno i Poznań

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Melio-Eco Inżynieria wodno-melioracyjna Bartosz Bejma
Nationale Identifikationsnummer: 7661936653
Ort: Łosiniec 67d
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Postleitzahl: 62-285 Łosiniec
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 94 444.56 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 57 925.61 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Obiekt nr 3 – NW Kościan

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich
Nationale Identifikationsnummer: 7770004397
Ort: ul. Dworcowa 27
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Postleitzahl: 64-000 Kościan
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 417 626.83 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 274 615.60 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Obiekt nr 4 – NW Oborniki i Wągrowiec

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Melio-Eco Inżynieria wodno-melioracyjna Bartosz Bejma
Nationale Identifikationsnummer: 7661936653
Ort: Łosiniec 67d
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Postleitzahl: 62-285 Łosiniec
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 113 284.08 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 67 810.19 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Obiekt nr 5 – NW Szamotuły

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: HYDROWODKAN Sp. z o. o.
Nationale Identifikationsnummer: 7822550730
Ort: ul. Zodiakowa 15
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Postleitzahl: 61-244 Poznań
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 120 657.60 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 80 991.92 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Obiekt nr 6 – NW Śrem

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie
Nationale Identifikationsnummer: 7850007972
Ort: ul. Ogrodowa 39
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Postleitzahl: 63-100 Śrem
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 181 855.17 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 112 731.68 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia lub specyfikacji warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022