Услуги - 271505-2018

23/06/2018    S119

България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

2018/S 119-271505

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 117-266386)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция по геодезия, картография и кадастър
Национален регистрационен номер: 130362903
Пощенски адрес: ул. „Мусала“ №1, www.cadastre.bg
Град: София
код NUTS: BG BULGARIA
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: инж. Веселин Георгиев
Електронна поща: acad@cadastre.bg
Телефон: +359 28188395
Факс: +359 29555333
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.cadastre.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.cadastre.bg/public-contracts

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Агенция по геодезия, картография и кадастър“

II.1.2)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Агенция по геодезия, картография и кадастър при условията на Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки (ЦОП).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/06/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 117-266386

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.1.2
Вместо:
90912000 Услуги по почистване на топло- и въздухопроводи
Да се чете:
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
Номер на раздел: II.2.2
Вместо:
90912000 Услуги по почистване на топло- и въздухопроводи
Да се чете:
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
VII.2)Друга допълнителна информация: