Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 271505-2018

23/06/2018    S119

България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

2018/S 119-271505

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 117-266386)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция по геодезия, картография и кадастър
Национален регистрационен номер: 130362903
Пощенски адрес: ул. „Мусала“ №1, www.cadastre.bg
Град: София
код NUTS: BG BULGARIA
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: инж. Веселин Георгиев
Електронна поща: acad@cadastre.bg
Телефон: +359 28188395
Факс: +359 29555333
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.cadastre.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.cadastre.bg/public-contracts

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Агенция по геодезия, картография и кадастър“

II.1.2)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Агенция по геодезия, картография и кадастър при условията на Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки (ЦОП).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/06/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 117-266386

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.1.2
Вместо:
90912000 Услуги по почистване на топло- и въздухопроводи
Да се чете:
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
Номер на раздел: II.2.2
Вместо:
90912000 Услуги по почистване на топло- и въздухопроводи
Да се чете:
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
VII.2)Друга допълнителна информация: