Leveringen - 271508-2019

12/06/2019    S111

Roemenië-Baia Sprie: Diverse voedingsmiddelen

2019/S 111-271508

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Penitenciarul Baia Mare
Nationaal identificatienummer: RO4006707
Postadres: Str. Forestierului nr. 217
Plaats: Baia Sprie
NUTS-code: RO114 Maramureş
Land: Roemenië
Contactpersoon: Cornelia Corina Maria Gherghel
E-mail: achizitii.pbmare@anp.gov.ro
Telefoon: +40 262214230
Fax: +40 262214231

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.penitenciarulbaiamare.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare alimente diverse 2019

Referentienummer: 278102
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15800000 Diverse voedingsmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru furnizare alimente diverse 2019. Atribuirea acordului-cadru se va face cu maxim 3 operatori conform prevederilor Legii 98/2016, art. 118 alin. (1) lit. a) „fără reluarea competiţiei, în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în cuprinsul său, în cazul în care acordul-cadru stabileşte toţi termenii şi condiţiile care reglementează execuţia lucrărilor, prestarea serviciilor şi furnizarea produselor care constituie obiectul său, precum şi condiţiile obiective în funcţie de care se stabileşte care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru va executa lucrările, va presta serviciile sau va furniza produsele”. Acordul-cadru se va încheia cu maxim trei operatori economici, dar fără reluarea competiţiei, în ordinea clasamentului. Principalul furnizor este cel clasat pe locul I, iar în cazul în care acesta nu îşi poate menţine preţul ofertat sau nu poate asigura livrarea solicitată, se va atribui contractul subsecvent următorului [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 20
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 20
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Se va prezenta oferta financiara conform formularului de oferta precizat la sectiunea „Formulare”, ofertarea se va face pentru 1 sau mai multe loturi.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Morcovi

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03221112 Wortelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Penitenciarul Baia Mare

Adresa postala: jud. Maramures, Str. Forestierului nr. 217, localitatea: Baia Sprie, cod postal: 435100.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare morcovi: cantitate acord-cadru – min. 14 053 kg, max 16 060 kg.

Cantitate contract subsecvent – min. 3 513 kg, max. 4 015 kg.

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3) din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carne vită pentru lucru

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15111000 Vlees van runderen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Penitenciarul Baia Mare.

Adresa postala: jud. Maramures, Str. Forestierului nr. 217, localitatea: Baia Sprie, cod postal: 435100.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare carne vita pentru lucru: cantitate acord-cadru – min. 4 471 kg, max. 5 110 kg.

Cantitate contract subsecvent – min. 1 118 kg, max. 1 278 kg.

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3) din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Parizer pasăre

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15130000 Vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Penitenciarul Baia Mare.

Adresa postala: jud. Maramures, Str. Forestierului nr. 217, localitatea: Baia Sprie, cod postal: 435100.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare parizer pasare: cantitate acord-cadru – min. 449 kg, max. 748 kg

Cantitate contract subsecvent – min. 112 kg, max. 187 kg.

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3) din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pate de ficat porc/pasăre

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15131310 Pâté
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Penitenciarul Baia Mare.

Adresa postala: jud. Maramures, Str. Forestierului nr. 217, localitatea: Baia Sprie, cod postal: 435100.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare pate de ficat porc/pasare: cantitate acord-cadru – min. 55 kg, max. 91 kg.

Cantitate contract subsecvent – min. 14 kg, max. 23 kg.

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3) din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ardei gras

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03221230 Paprika's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Penitenciarul Baia Mare.

Adresa postala: jud. Maramures, Str. Forestierului nr. 217, localitatea: Baia Sprie, cod postal: 435100.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare ardei gras: cantitate acord-cadru – min. 365 kg, max. 730 kg.

Cantitate contract subsecvent – min. 91 kg, max. 183 kg.

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3) din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Brânză telemea sărată de vacă

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15541000 Tafelkaas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Penitenciarul Baia Mare.

Adresa postala: jud. Maramures, Str. Forestierului nr. 217, localitatea: Baia Sprie, cod postal: 435100.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare branza telemea sarata de vaca: cantitate acord-cadru – min. 7 665 kg, max. 8 760 kg.

Cantitate contract subsecvent – min. 1 916 kg, max. 2 190 kg.

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3) din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Slănină proaspătă

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15131220 Bacon
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Penitenciarul Baia Mare.

Adresa postala: jud. Maramures, Str. Forestierului nr. 217, localitatea: Baia Sprie, cod postal: 435100.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare slanina proaspata: cantitate acord-cadru – min. 949 kg, max. 1 186 kg.

Cantitate contract subsecvent – min. 237 kg, max. 297 kg.

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3) din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Subproduse de porc

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15113000 Varkensvlees
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Penitenciarul Baia Mare.

Adresa postala: jud. Maramures, Str. Forestierului nr. 217, localitatea: Baia Sprie, cod postal: 435100.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare subproduse de porc: cantitate acord-cadru – min. 1 314 kg, max. 1 643 kg.

Cantitate contract subsecvent – min. 329 kg, max. 411 kg.

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3) din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Usturoi

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03221000 Groenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Penitenciarul Baia Mare.

Adresa postala: jud. Maramures, Str. Forestierului nr. 217, localitatea: Baia Sprie, cod postal: 435100.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare usturoi: cantitate acord-cadru – min. 37 kg, max. 46 kg.

Cantitate contract subsecvent – min. 9 kg, max. 12 kg.

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3) din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sare grunjoasă

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15872400 Zout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Penitenciarul Baia Mare.

Adresa postala: jud. Maramures, Str. Forestierului nr. 217, localitatea: Baia Sprie, cod postal: 435100.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare sare grunjoasa: cantitate acord-cadru – min. 2 555 kg, max. 2 920 kg.

Cantitate contract subsecvent – min. 639 kg, max. 730 kg.

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3) din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Usturoi granulat

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15870000 Specerijen en kruiderijen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Penitenciarul Baia Mare.

Adresa postala: jud. Maramures, Str. Forestierului nr. 217, localitatea: Baia Sprie, cod postal: 435100.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare usturoi granulat: cantitate acord-cadru – min. 29 kg, max. 37 kg.

Cantitate contract subsecvent – min. 7 kg, max. 9 kg.

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3) din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piper măcinat

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15871270 Samengestelde kruiderijen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Penitenciarul Baia Mare.

Adresa postala: jud. Maramures, Str. Forestierului nr. 217, localitatea: Baia Sprie, cod postal: 435100.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare piper macinat: cantitate acord-cadru – min. 29 kg, max. 37 kg.

Cantitate contract subsecvent – min. 7 kg, max. 9 kg.

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3) din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Preparate din carne – cârnați

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15131130 Worsten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Penitenciarul Baia Mare.

Adresa postala: jud. Maramures, Str. Forestierului nr. 217, localitatea: Baia Sprie, cod postal: 435100.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare preparate din carne – carnati: cantitate acord-cadru – min. 3 833 kg, max, 4 380 kg,

Cantitate contract subsecvent – min. 958 kg, max. 1 095 kg.

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3) din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oua de gaină

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03142500 Eieren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Penitenciarul Baia Mare.

Adresa postala: jud. Maramures, Str. Forestierului nr. 217, localitatea: Baia Sprie, cod postal: 435100.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare oua de gaina: cantitate acord-cadru – min. 73 000 buc., max. 91 250 buc.

Cantitate contract subsecvent – min. 18 250 buc., max. 22 813 buc.

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3) din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Boia de ardei dulce

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15870000 Specerijen en kruiderijen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Penitenciarul Baia Mare.

Adresa postala: jud. Maramures, Str. Forestierului nr. 217, localitatea: Baia Sprie, cod postal: 435100.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare boia de ardei dulce: cantitate acord-cadru – min. 29 kg, max. 37 kg.

Cantitate contract subsecvent – min. 7 kg, max. 9 kg.

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3) din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carcasă de porc fără cotlet, cap și picior

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15113000 Varkensvlees
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Penitenciarul Baia Mare.

Adresa postala: jud. Maramures, Str. Forestierului nr. 217, localitatea: Baia Sprie, cod postal: 435100.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare carcasa de porc fara cotlet, cap si picior: cantitate acord-cadru – min. 14 053 kg, max. 16 060 kg.

Cantitate contract subsecvent – min. 3 513 kg, max. 4 015 kg.

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3) din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carne pasăre (pulpe pui fără spate)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15112000 Pluimvee
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Penitenciarul Baia Mare.

Adresa postala: jud. Maramures, Str. Forestierului nr. 217, localitatea: Baia Sprie, cod postal: 435100.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare carne pasare (pulpe pui fara spate): cantitate acord-cadru – min. 599 kg, max. 1 197 kg.

Cantitate contract subsecvent – min. 150 kg, max. 299 kg.

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3) din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Amelioratori

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15871270 Samengestelde kruiderijen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Penitenciarul Baia Mare.

Adresa postala: jud. Maramures, Str. Forestierului nr. 217, localitatea: Baia Sprie, cod postal: 435100.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare amelioratori: cantitate acord-cadru – min. 1 597 kg, max. 1 825 kg.

Cantitate contract subsecvent – min. 399 kg, max. 456 kg.

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3) din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Roșii

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03221240 Tomaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Penitenciarul Baia Mare.

Adresa postala: jud. Maramures, Str. Forestierului nr. 217, localitatea: Baia Sprie, cod postal: 435100.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare rosii: cantitate acord-cadru – min. 365 kg, max. 730 kg.

Cantitate contract subsecvent – min. 91 kg, max. 183 kg.

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3) din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Varză de toamnă

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03221400 Koolgroenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Penitenciarul Baia Mare.

Adresa postala: jud. Maramures, Str. Forestierului nr. 217, localitatea: Baia Sprie, cod postal: 435100.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare varza de toamna: cantitate acord-cadru – min. 26 828 kg, max. 30 660 kg.

Cantitate contract subsecvent – min. 6 707 kg, max. 7 665 kg.

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3) din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Operatorul economic are obligatia de a incarca DUAE si in format PDF, semnat cu semnatura electronica extinsa.

Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate:certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget stat etc.) la momentul prezentarii, cazierul judiciar si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, dupa caz documente prin care poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016, alte documente edificatoare, prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, de catre tertul sustinator si de subcontractant, daca este cazul.

Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:

— Horia Stefan Chis – director,

— Crina Maria Suciu – director educatie si asistenta sociala,

— Mircea Spiridon – director economico-administrativ,

— Alina Virginia Oros – contabil sef,

— Paul Petru Rob – responsabil viza CFPP,

— Laura Adriana Breban – agent contabil,

— Claudia Muresan – sef Birou Logistica,

— Cornelia Corina Maria Gherghel – agent achizitii,

— Silvia Izabela Mihai – inginer constructor,

— Ovidiu Gabriel Marton – responsabil sector,

— Andreea Ioana Baba – responsabil sector.

Certificat constatator, detaliat, emis de Oficiul National al Registrului Comertului (diferit de certificatul de înregistrare) al judetului unde firma îsi are sediul privind date de identificare ale societatii; filiale; sucursale; puncte de lucru; administratori; reprezentanti; împuterniciti; durata societatii; actionari/ asociati; obiect de activitate (cod CAEN). Documentul se va accepta in oricare din formele- original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. Se mentioneaza ca este permisa prezentarea documentului si în forma electronica, având încorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa. In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

Înainte de atribuirea acordului cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

DUAE se va depune, de catre tertul sustinator si de subcontractant, daca este cazul.

Operatorul economic are obligatia de a incarca DUAE si in format PDF, semnat cu semnatura electronica extinsa.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 12/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/06/2019