Dienstleistungen - 271509-2022

20/05/2022    S98

Bulgarien-Sofia: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 098-271509

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Voennomeditsinska akademiya
Nationale Identifikationsnummer: 129000273
Postanschrift: ul. Sv. Georgi Sofiyski No. 3
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1606
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Elisaveta Mihaylova
E-Mail: elisaveta@vma.bg
Telefon: +359 29225214
Fax: +359 29526536
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.vma.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/1271
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Извозване на разделно събрани опасни и неопасни болнични отпадъци за нуждите на ВМА и структурите ѝ в страната по обособени позиции

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка по всяка обособена позиция са описани и регламентирани в Техническата спецификация, ЧАСТ II от документацията за участие.

Извършване на дейностите по извозване на разделно събрани опасни и неопасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия и подчинените й структури в страната, ще се осъществява по видове и количества, съгласно условията на Техническите спецификации за съответните обособени позиции и приложенията към тях (Приложение № 1.1, № 1.2, № 1.3, № 1.4, № 1.5 и № 1.6), неразделна част от документацията.

Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности, съгласно изискванията на Възложителя и законовите и подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейностите включени във всяка обособена позиция.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 702 110.00 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Събиране, транспортиране, обезвреждане или изгаряне на разделно събрани болнични отпадъци от ВМА- МБАЛ-София и ВМА- БПЛР-Банкя

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90524000 Dienstleistungen für medizinische Abfälle
90524100 Einsammlung von Krankenhausabfällen
90524300 Beseitigung von biologischen Abfällen
90524400 Einsammlung, Transport und Beseitigung von Krankenhausabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

Дейностите ще се извършват на територията на МБАЛ-София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3 и БПЛР-Банкя-ВМА – гр. Банкя 1320, ул. „Иван Вазов” № 5

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка по обособената позиция са описани и регламентирани в Техническата спецификация, ЧАСТ II от документацията за участие. Извършване на дейностите  ще се осъществява по видове и количества, съгласно условията на Техническата спецификация за съответната обособена позиция и приложенията към нея. Видовете отпадък са обособени в 9 кода с общо прогнозно количество 28 973 кг/месец. Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности, съгласно изискванията на Възложителя и законовите и подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейностите включени в обособената позиция. Дейностите по предмета на поръчката по обособената позиция се извършват в съответствие със специалните изисквания на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и всички други норми, регулиращи транспорта (извозването), включително и обезвреждането на опасни болнични отпадъци – Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците, Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения. Дейностите по обособената позиция ще се извършват периодично. Посочените количества отпадъци в Техническата спецификация са индикативни/прогнозни като зависят от дейностите извършвани от ВМА и генерираните от структурите ѝ опасни отпадъци, до достигане на пределната финансова рамка на договора. Възложителят няма задължение да достигне цялото количество и/или всички номенклатури.

Възложителят си запазва правото при необходимост:

да променя посочените в Техническата спецификация за съответната обособена позиция количества опасни и опасни болнични отпадъци, съобразно нуждите си;

да се отказва от дейности по третиране на определени видове отпадъци, включени в спецификацията в случай на промяна на нормативната уредба, структурни промени във ВМА, както и при отпадане на необходимостта от третиране на посочен вид отпадъци;

да заявява дейности по третиране на нови видове отпадъци, които не са включени в техническата спецификация, но са в изпълнение на предмета на обществената поръчка; * Под „нови видове” се има предвид: третиране на видове отпадъци, еквивалентни/сходни с включените в Техническата спецификация;

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото при необходимост от продължаване на услугите и недостигната прогнозна стойност, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката.

Условията, при които влиза в сила опцията са следните:

А) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок с допълнително споразумение;

Б) Срокът на договора може да бъде удължен до 6 (шест) месеца;

В) Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора;

Г) Активирането на опцията се регламентира със сключване на допълнително споразумение между страните;

Д) В случай на включване на клаузата за опцията, Изпълнителят се задължава да удължи срока на банковата гаранция за добро изпълнение или срока на застраховката (в случай, че гаранцията е представена под една от тези форми), съобразена с удължения срок на договора.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Събиране, транспортиране, обезвреждане или изгаряне на разделно събрани болнични отпадъци от ВМА- МБАЛ-Варна

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90524000 Dienstleistungen für medizinische Abfälle
90524100 Einsammlung von Krankenhausabfällen
90524300 Beseitigung von biologischen Abfällen
90524400 Einsammlung, Transport und Beseitigung von Krankenhausabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна / Varna
Hauptort der Ausführung:

Услугите ще се извършват на територията на МБАЛ-Варна - гр.Варна 9010, ул. „Христо Смирненски” № 3

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка по обособената позиция са описани и регламентирани в Техническата спецификация, ЧАСТ II от документацията за участие. Извършване на дейностите ще се осъществява по видове и количества, съгласно условията на Техническата спецификация за съответната обособена позиция и приложенията към нея. Видовете отпадък са обособени в 7 кода с общо прогнозно количество 4 828 кг/месец.

Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности, съгласно изискванията на Възложителя и законовите и подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейностите включени в обособената позиция. Дейностите по предмета на поръчката по обособената позиция се извършват в съответствие със специалните изисквания на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и всички други норми, регулиращи транспорта (извозването), включително и обезвреждането на опасни болнични отпадъци – Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците, Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения. Дейностите по обособената позиция ще се извършват периодично. Посочените количества отпадъци в Техническата спецификация са индикативни/прогнозни като зависят от дейностите извършвани от ВМА и генерираните от структурите ѝ опасни отпадъци, до достигане на пределната финансова рамка на договора. Възложителят няма задължение да достигне цялото количество и/или всички номенклатури.

Възложителят си запазва правото при необходимост:

да променя посочените в Техническата спецификация за съответната обособена позиция количества опасни и опасни болнични отпадъци, съобразно нуждите си;

да се отказва от дейности по третиране на определени видове отпадъци, включени в спецификацията в случай на промяна на нормативната уредба, структурни промени във ВМА, както и при отпадане на необходимостта от третиране на посочен вид отпадъци;

да заявява дейности по третиране на нови видове отпадъци, които не са включени в техническата спецификация, но са в изпълнение на предмета на обществената поръчка; * Под „нови видове” се има предвид: третиране на видове отпадъци, еквивалентни/сходни с включените в Техническата спецификация;

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото при необходимост от продължаване на услугите и недостигната прогнозна стойност, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката.

Условията, при които влиза в сила опцията са следните:

А) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок с допълнително споразумение;

Б) Срокът на договора може да бъде удължен до 6 (шест) месеца;

В) Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора;

Г) Активирането на опцията се регламентира със сключване на допълнително споразумение между страните;

Д) В случай на включване на клаузата за опцията, Изпълнителят се задължава да удължи срока на банковата гаранция за добро изпълнение или срока на застраховката (в случай, че гаранцията е представена под една от тези форми), съобразена с удължения срок на договора.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Събиране, транспортиране, обезвреждане или изгаряне на разделно събрани болнични отпадъци от ВМА- МБАЛ-Пловдив и ВМА- БПЛР-Хисаря

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90524000 Dienstleistungen für medizinische Abfälle
90524300 Beseitigung von biologischen Abfällen
90524400 Einsammlung, Transport und Beseitigung von Krankenhausabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Hauptort der Ausführung:

Услугите ще се изпълняват на територията на МБАЛ-Пловдив-ВМА – гр. Пловдив 4000, ул. „Христо Ботев” № 81 и БПЛР–Хисаря-ВМА – гр. Хисаря 4180, ул. „Илин Паунов” № 1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка по обособената позиция са описани и регламентирани в Техническата спецификация, ЧАСТ II от документацията за участие. Извършване на дейностите 

ще се осъществява по видове и количества, съгласно условията на Техническата спецификация за съответната обособена позиция и приложенията към нея. Видовете отпадък са обособени в 7 кода с общо прогонзно количество 1650 кг/месец. Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности, съгласно изискванията на Възложителя и законовите и подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейностите включени в обособената позиция. Дейностите по предмета на поръчката по обособената позиция се извършват в съответствие със специалните изисквания на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и всички други норми, регулиращи транспорта (извозването), включително и обезвреждането на опасни болнични отпадъци – Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците, Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения. Дейностите по обособената позиция ще се извършват периодично. Посочените количества отпадъци в Техническата спецификация са индикативни/прогнозни като зависят от дейностите извършвани от ВМА и генерираните от структурите ѝ опасни отпадъци, до достигане на пределната финансова рамка на договора. Възложителят няма задължение да достигне цялото количество и/или всички номенклатури.

Възложителят си запазва правото при необходимост:

да променя посочените в Техническата спецификация за съответната обособена позиция количества опасни и опасни болнични отпадъци, съобразно нуждите си;

да се отказва от дейности по третиране на определени видове отпадъци, включени в спецификацията в случай на промяна на нормативната уредба, структурни промени във ВМА, както и при отпадане на необходимостта от третиране на посочен вид отпадъци;

да заявява дейности по третиране на нови видове отпадъци, които не са включени в техническата спецификация, но са в изпълнение на предмета на обществената поръчка; * Под „нови видове” се има предвид: третиране на видове отпадъци, еквивалентни/сходни с включените в Техническата спецификация;

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото при необходимост от продължаване на услугите и недостигната прогнозна стойност, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката.

Условията, при които влиза в сила опцията са следните:

А) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок с допълнително споразумение;

Б) Срокът на договора може да бъде удължен до 6 (шест) месеца;

В) Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора;

Г) Активирането на опцията се регламентира със сключване на допълнително споразумение между страните;

Д) В случай на включване на клаузата за опцията, Изпълнителят се задължава да удължи срока на банковата гаранция за добро изпълнение или срока на застраховката (в случай, че гаранцията е представена под една от тези форми), съобразена с удължения срок на договора.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 023-057897
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 43570
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Извозване на разделно събрани опасни и неопасни болнични отпадъци за нуждите на ВМА и структурите ѝ в страната по обособени позиции, Обособена позиция 1: Събиране, транспортиране, обезвреждане или изг

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ЕкоСейф ООД
Nationale Identifikationsnummer: 204712082
Postanschrift: бул. Христо Ботев № 28, ет.4
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: office@ecosafebg.com
Telefon: +359 885903993
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 392 300.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 392 300.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

1. МЛ-България АД, ЕИК:112106418 - подизп. на ЕкоСейф ООД за дейности по събиране и транспорт. на отпадъци кодове 180102, 180103*, 150110*, 180108*, 180109, 080317*, 200121* и дейностите по събиране, трансп. и обезвреж. на отпадъци кодове 180103*, 180104, 080318, с дял до 35%.

2. ДК Софтрейд ЕООД, ЕИК: 200286678 - подизп. за дейностите по обезврежд. на код 200121*, с дял до 10%.

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 43578
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Извозване на разделно събрани опасни и неопасни болнични отпадъци за нуждите на ВМА и структурите ѝ в страната по обособени позиции, Обособена позиция 2: Събиране, транспортиране, обезвреждане или изг

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ЕкоСейф ООД
Nationale Identifikationsnummer: 204712082
Postanschrift: бул. Христо Ботев № 28, ет.4
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: office@ecosafebg.com
Telefon: +359 885903993
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 225 540.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 225 540.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

1. МЛ-България АД, ЕИК:112106418 - подизп. на ЕкоСейф ООД за дейности по събиране и транспорт. на отпадъци кодове 180102, 180103*, 150110*, 180108*, 180109, 080317*, 200121* и дейностите по събиране, трансп. и обезвреж. на отпадъци кодове 180103*, 180104, 080318, с дял до 35%.

2. ДК Софтрейд ЕООД, ЕИК: 200286678 - подизп. за дейностите по обезврежд. на код 200121*, с дял до 10%.

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 43582
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Извозване на разделно събрани опасни и неопасни болнични отпадъци за нуждите на ВМА и структурите ѝ в страната по обособени позиции, Обособена позиция 3: Събиране, транспортиране, обезвреждане или изг

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ЕкоСейф ООД
Nationale Identifikationsnummer: 204712082
Postanschrift: бул. Христо Ботев № 28, ет.4
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: office@ecosafebg.com
Telefon: +359 885903993
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 84 270.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 84 270.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

1. МЛ-България АД, ЕИК:112106418 - подизп. на ЕкоСейф ООД за дейности по събиране и транспорт. на отпадъци кодове 180102, 180103*, 150110*, 180108*, 180109, 080317*, 200121* и дейностите по събиране, трансп. и обезвреж. на отпадъци кодове 180103*, 180104, 080318, с дял до 35%.

2. ДК Софтрейд ЕООД, ЕИК: 200286678 - подизп. за дейностите по обезврежд. на код 200121*, с дял до 10%.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022