Dienstleistungen - 271509-2022

20/05/2022    S98

България-София: Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци

2022/S 098-271509

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Военномедицинска академия
Национален регистрационен номер: 129000273
Пощенски адрес: ул. Св. Георги Софийски № 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: Елисавета Михайлова
Електронна поща: elisaveta@vma.bg
Телефон: +359 29225214
Факс: +359 29526536
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.vma.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1271
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извозване на разделно събрани опасни и неопасни болнични отпадъци за нуждите на ВМА и структурите ѝ в страната по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
90500000 Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка по всяка обособена позиция са описани и регламентирани в Техническата спецификация, ЧАСТ II от документацията за участие.

Извършване на дейностите по извозване на разделно събрани опасни и неопасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия и подчинените й структури в страната, ще се осъществява по видове и количества, съгласно условията на Техническите спецификации за съответните обособени позиции и приложенията към тях (Приложение № 1.1, № 1.2, № 1.3, № 1.4, № 1.5 и № 1.6), неразделна част от документацията.

Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности, съгласно изискванията на Възложителя и законовите и подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейностите включени във всяка обособена позиция.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 702 110.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Събиране, транспортиране, обезвреждане или изгаряне на разделно събрани болнични отпадъци от ВМА- МБАЛ-София и ВМА- БПЛР-Банкя

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90524000 Услуги, свързани с медицински отпадъци
90524100 Услуги по събиране на отпадъци от болници и други медицински заведения
90524300 Услуги по третиране и обезвреждане на биологични отпадъци
90524400 Услуги по събиране, извозване и отстраняване на отпадъци от болници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Дейностите ще се извършват на територията на МБАЛ-София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3 и БПЛР-Банкя-ВМА – гр. Банкя 1320, ул. „Иван Вазов” № 5

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка по обособената позиция са описани и регламентирани в Техническата спецификация, ЧАСТ II от документацията за участие. Извършване на дейностите  ще се осъществява по видове и количества, съгласно условията на Техническата спецификация за съответната обособена позиция и приложенията към нея. Видовете отпадък са обособени в 9 кода с общо прогнозно количество 28 973 кг/месец. Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности, съгласно изискванията на Възложителя и законовите и подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейностите включени в обособената позиция. Дейностите по предмета на поръчката по обособената позиция се извършват в съответствие със специалните изисквания на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и всички други норми, регулиращи транспорта (извозването), включително и обезвреждането на опасни болнични отпадъци – Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците, Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения. Дейностите по обособената позиция ще се извършват периодично. Посочените количества отпадъци в Техническата спецификация са индикативни/прогнозни като зависят от дейностите извършвани от ВМА и генерираните от структурите ѝ опасни отпадъци, до достигане на пределната финансова рамка на договора. Възложителят няма задължение да достигне цялото количество и/или всички номенклатури.

Възложителят си запазва правото при необходимост:

да променя посочените в Техническата спецификация за съответната обособена позиция количества опасни и опасни болнични отпадъци, съобразно нуждите си;

да се отказва от дейности по третиране на определени видове отпадъци, включени в спецификацията в случай на промяна на нормативната уредба, структурни промени във ВМА, както и при отпадане на необходимостта от третиране на посочен вид отпадъци;

да заявява дейности по третиране на нови видове отпадъци, които не са включени в техническата спецификация, но са в изпълнение на предмета на обществената поръчка; * Под „нови видове” се има предвид: третиране на видове отпадъци, еквивалентни/сходни с включените в Техническата спецификация;

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото при необходимост от продължаване на услугите и недостигната прогнозна стойност, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката.

Условията, при които влиза в сила опцията са следните:

А) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок с допълнително споразумение;

Б) Срокът на договора може да бъде удължен до 6 (шест) месеца;

В) Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора;

Г) Активирането на опцията се регламентира със сключване на допълнително споразумение между страните;

Д) В случай на включване на клаузата за опцията, Изпълнителят се задължава да удължи срока на банковата гаранция за добро изпълнение или срока на застраховката (в случай, че гаранцията е представена под една от тези форми), съобразена с удължения срок на договора.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Събиране, транспортиране, обезвреждане или изгаряне на разделно събрани болнични отпадъци от ВМА- МБАЛ-Варна

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90524000 Услуги, свързани с медицински отпадъци
90524100 Услуги по събиране на отпадъци от болници и други медицински заведения
90524300 Услуги по третиране и обезвреждане на биологични отпадъци
90524400 Услуги по събиране, извозване и отстраняване на отпадъци от болници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Основно място на изпълнение:

Услугите ще се извършват на територията на МБАЛ-Варна - гр.Варна 9010, ул. „Христо Смирненски” № 3

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка по обособената позиция са описани и регламентирани в Техническата спецификация, ЧАСТ II от документацията за участие. Извършване на дейностите ще се осъществява по видове и количества, съгласно условията на Техническата спецификация за съответната обособена позиция и приложенията към нея. Видовете отпадък са обособени в 7 кода с общо прогнозно количество 4 828 кг/месец.

Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности, съгласно изискванията на Възложителя и законовите и подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейностите включени в обособената позиция. Дейностите по предмета на поръчката по обособената позиция се извършват в съответствие със специалните изисквания на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и всички други норми, регулиращи транспорта (извозването), включително и обезвреждането на опасни болнични отпадъци – Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците, Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения. Дейностите по обособената позиция ще се извършват периодично. Посочените количества отпадъци в Техническата спецификация са индикативни/прогнозни като зависят от дейностите извършвани от ВМА и генерираните от структурите ѝ опасни отпадъци, до достигане на пределната финансова рамка на договора. Възложителят няма задължение да достигне цялото количество и/или всички номенклатури.

Възложителят си запазва правото при необходимост:

да променя посочените в Техническата спецификация за съответната обособена позиция количества опасни и опасни болнични отпадъци, съобразно нуждите си;

да се отказва от дейности по третиране на определени видове отпадъци, включени в спецификацията в случай на промяна на нормативната уредба, структурни промени във ВМА, както и при отпадане на необходимостта от третиране на посочен вид отпадъци;

да заявява дейности по третиране на нови видове отпадъци, които не са включени в техническата спецификация, но са в изпълнение на предмета на обществената поръчка; * Под „нови видове” се има предвид: третиране на видове отпадъци, еквивалентни/сходни с включените в Техническата спецификация;

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото при необходимост от продължаване на услугите и недостигната прогнозна стойност, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката.

Условията, при които влиза в сила опцията са следните:

А) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок с допълнително споразумение;

Б) Срокът на договора може да бъде удължен до 6 (шест) месеца;

В) Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора;

Г) Активирането на опцията се регламентира със сключване на допълнително споразумение между страните;

Д) В случай на включване на клаузата за опцията, Изпълнителят се задължава да удължи срока на банковата гаранция за добро изпълнение или срока на застраховката (в случай, че гаранцията е представена под една от тези форми), съобразена с удължения срок на договора.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Събиране, транспортиране, обезвреждане или изгаряне на разделно събрани болнични отпадъци от ВМА- МБАЛ-Пловдив и ВМА- БПЛР-Хисаря

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90524000 Услуги, свързани с медицински отпадъци
90524300 Услуги по третиране и обезвреждане на биологични отпадъци
90524400 Услуги по събиране, извозване и отстраняване на отпадъци от болници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Основно място на изпълнение:

Услугите ще се изпълняват на територията на МБАЛ-Пловдив-ВМА – гр. Пловдив 4000, ул. „Христо Ботев” № 81 и БПЛР–Хисаря-ВМА – гр. Хисаря 4180, ул. „Илин Паунов” № 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка по обособената позиция са описани и регламентирани в Техническата спецификация, ЧАСТ II от документацията за участие. Извършване на дейностите 

ще се осъществява по видове и количества, съгласно условията на Техническата спецификация за съответната обособена позиция и приложенията към нея. Видовете отпадък са обособени в 7 кода с общо прогонзно количество 1650 кг/месец. Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности, съгласно изискванията на Възложителя и законовите и подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейностите включени в обособената позиция. Дейностите по предмета на поръчката по обособената позиция се извършват в съответствие със специалните изисквания на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и всички други норми, регулиращи транспорта (извозването), включително и обезвреждането на опасни болнични отпадъци – Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците, Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения. Дейностите по обособената позиция ще се извършват периодично. Посочените количества отпадъци в Техническата спецификация са индикативни/прогнозни като зависят от дейностите извършвани от ВМА и генерираните от структурите ѝ опасни отпадъци, до достигане на пределната финансова рамка на договора. Възложителят няма задължение да достигне цялото количество и/или всички номенклатури.

Възложителят си запазва правото при необходимост:

да променя посочените в Техническата спецификация за съответната обособена позиция количества опасни и опасни болнични отпадъци, съобразно нуждите си;

да се отказва от дейности по третиране на определени видове отпадъци, включени в спецификацията в случай на промяна на нормативната уредба, структурни промени във ВМА, както и при отпадане на необходимостта от третиране на посочен вид отпадъци;

да заявява дейности по третиране на нови видове отпадъци, които не са включени в техническата спецификация, но са в изпълнение на предмета на обществената поръчка; * Под „нови видове” се има предвид: третиране на видове отпадъци, еквивалентни/сходни с включените в Техническата спецификация;

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото при необходимост от продължаване на услугите и недостигната прогнозна стойност, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката.

Условията, при които влиза в сила опцията са следните:

А) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок с допълнително споразумение;

Б) Срокът на договора може да бъде удължен до 6 (шест) месеца;

В) Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора;

Г) Активирането на опцията се регламентира със сключване на допълнително споразумение между страните;

Д) В случай на включване на клаузата за опцията, Изпълнителят се задължава да удължи срока на банковата гаранция за добро изпълнение или срока на застраховката (в случай, че гаранцията е представена под една от тези форми), съобразена с удължения срок на договора.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 023-057897
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 43570
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Извозване на разделно събрани опасни и неопасни болнични отпадъци за нуждите на ВМА и структурите ѝ в страната по обособени позиции, Обособена позиция 1: Събиране, транспортиране, обезвреждане или изг

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
05/05/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 2
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ЕкоСейф ООД
Национален регистрационен номер: 204712082
Пощенски адрес: бул. Христо Ботев № 28, ет.4
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@ecosafebg.com
Телефон: +359 885903993
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 1 392 300.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 392 300.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

1. МЛ-България АД, ЕИК:112106418 - подизп. на ЕкоСейф ООД за дейности по събиране и транспорт. на отпадъци кодове 180102, 180103*, 150110*, 180108*, 180109, 080317*, 200121* и дейностите по събиране, трансп. и обезвреж. на отпадъци кодове 180103*, 180104, 080318, с дял до 35%.

2. ДК Софтрейд ЕООД, ЕИК: 200286678 - подизп. за дейностите по обезврежд. на код 200121*, с дял до 10%.

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 43578
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Извозване на разделно събрани опасни и неопасни болнични отпадъци за нуждите на ВМА и структурите ѝ в страната по обособени позиции, Обособена позиция 2: Събиране, транспортиране, обезвреждане или изг

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
05/05/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ЕкоСейф ООД
Национален регистрационен номер: 204712082
Пощенски адрес: бул. Христо Ботев № 28, ет.4
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@ecosafebg.com
Телефон: +359 885903993
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 225 540.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 225 540.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

1. МЛ-България АД, ЕИК:112106418 - подизп. на ЕкоСейф ООД за дейности по събиране и транспорт. на отпадъци кодове 180102, 180103*, 150110*, 180108*, 180109, 080317*, 200121* и дейностите по събиране, трансп. и обезвреж. на отпадъци кодове 180103*, 180104, 080318, с дял до 35%.

2. ДК Софтрейд ЕООД, ЕИК: 200286678 - подизп. за дейностите по обезврежд. на код 200121*, с дял до 10%.

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 43582
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Извозване на разделно събрани опасни и неопасни болнични отпадъци за нуждите на ВМА и структурите ѝ в страната по обособени позиции, Обособена позиция 3: Събиране, транспортиране, обезвреждане или изг

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
05/05/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ЕкоСейф ООД
Национален регистрационен номер: 204712082
Пощенски адрес: бул. Христо Ботев № 28, ет.4
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@ecosafebg.com
Телефон: +359 885903993
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 84 270.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 84 270.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

1. МЛ-България АД, ЕИК:112106418 - подизп. на ЕкоСейф ООД за дейности по събиране и транспорт. на отпадъци кодове 180102, 180103*, 150110*, 180108*, 180109, 080317*, 200121* и дейностите по събиране, трансп. и обезвреж. на отпадъци кодове 180103*, 180104, 080318, с дял до 35%.

2. ДК Софтрейд ЕООД, ЕИК: 200286678 - подизп. за дейностите по обезврежд. на код 200121*, с дял до 10%.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/05/2022