Dostawy - 271519-2020

11/06/2020    S112

Polska-Tomaszów Mazowiecki: Urządzenia komputerowe

2020/S 112-271519

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Tomaszowski
Krajowy numer identyfikacyjny: ZP.272.46.2019
Adres pocztowy: ul. św. Antoniego 41
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 97-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Pustelnik, Monika Cajdler
E-mail: zamowienia@powiat-tomaszowski.pl
Tel.: +48 447242127

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.powiat-tomaszowski.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim

Numer referencyjny: ZP.272.46.2019
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej – jednostki kultury w Tomaszowie Mazowieckim w ramach projektu „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej”. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części:

— część 1 zamówienia: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim”,

— część 2 zamówienia: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania przeznaczonego do pracowni i sal dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 281 794.33 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 zamówienia: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
32322000 Urządzenia multimedialne
42962000 Urządzenia drukujące i graficzne
30232100 Drukarki i plotery
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48730000 Pakiety oprogramowania zabezpieczającego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Mościckiego 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim” w zakresie szczegółowo określonym w załączniku nr 1 i 2 wraz z jej transportem, wniesieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego, której zakres rzeczowy obejmuje:

1) dostawę fabrycznie nowego, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania nie zbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych sprzętu i oprogramowania w zakresie określonym w Załączniku nr 1, 2, 3a i 3b do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem,zamontowaniem, podłączeniem, konfiguracją i uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;

2) szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania;

3) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim;

4) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia, m.in. wszelkich dokumentów niezbędnych do legalnego używania oprogramowania – licencji na systemy operacyjne(dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczania innej opłaty utrzymującej ich ważność);

5) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 8 umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczony sprzęt i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z urządzeniami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na sprzęt / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020. Numer wniosku: WND-RPLD.06.03.02- 10-0012/17.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania przeznaczonego do pracowni i sal dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim”

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32322000 Urządzenia multimedialne
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48730000 Pakiety oprogramowania zabezpieczającego
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Mościckiego 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim” w zakresie szczegółowo określonym w załączniku nr 1 i 2 wraz z jej transportem, wniesieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego, której zakres rzeczowy obejmuje:

1) dostawę fabrycznie nowego, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania nie zbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych sprzętu i oprogramowania w zakresie określonym w Załączniku nr 1, 2, 3a i 3b do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem,zamontowaniem, podłączeniem, konfiguracją i uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;

2) szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania;

3) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim;

4) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia, m.in. wszelkich dokumentów niezbędnych do legalnego używania oprogramowania – licencji na systemy operacyjne(dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczania innej opłaty utrzymującej ich ważność);

5) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 8 umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczony sprzęt i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z urządzeniami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na sprzęt / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020. Numer wniosku: WND-RPLD.06.03.02- 10-0012/17.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 003-002912
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP.272.46.2019
Część nr: 1
Nazwa:

„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/03/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Web-Profit Maciej Kuźlik
Adres pocztowy: ul. Spokojna 18
Miejscowość: Piekary Śląskie
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-940
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@web-profit.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 212 302.33 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 281 916.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP.272.46.2019
Część nr: 2
Nazwa:

„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania przeznaczonego do pracowni i sal dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Aktin Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Grota Roweckiego 38
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-214
Państwo: Polska
E-mail: aktin@aktin.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 69 492.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 173 874.63 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

— 24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

— 24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

— 24.3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

— 24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

— 24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

— 24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

— 24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

— 24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

— 24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

— a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

— b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

— c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/06/2020