Suministros - 271525-2019

12/06/2019    S111    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Katowice: Muebles de oficina

2019/S 111-271525

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Polonia
Persona de contacto: Monika Standerska
Teléfono: +48 322083547
Correo electrónico: dzp@sum.edu.pl
Fax: +48 322083568
Código NUTS: PL22

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.sum.edu.pl

Dirección del perfil de comprador: www.sum.edu.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://portal.smartpzp.pl/sumkatowice
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://portal.smartpzp.pl/sumkatowice
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wyposażenia meblowego dla Jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Número de referencia: RZP/PN/76/19
II.1.2)Código CPV principal
39130000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego dla Jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 pakiety. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.1 do 2.3

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Biurka, krzesła konferencyjne tapicerowane, tapczany, szafy ubraniowe z nadstawką, półki wiszące otwarte, szafki

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39110000
39112000
39113000
39120000
39143110
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.1

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 35
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kryterium „Okres gwarancji”, minimum 24 miesiące dla pakietu nr 1. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy okres gwarancji niż 60 miesięcy, do oceny oferty zostanie przyjęty maksymalny okres gwarancji wskazany w SIWZ tj. 60 miesięcy. Maksymalny termin realizacji dostawy dla pakietu nr 1 - do 35 dni kalendarzowych.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Szafy z nadstawką, biurka, kontenerki mobilne, szafki, szafki nocne, krzesła biurowe obrotowe, krzesła konferencyjne tapicerowane, tapczany,

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39110000
39112000
39113000
39120000
39143110
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.2

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 35
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kryterium „Okres gwarancji”, minimum 24 miesiące dla pakietu nr 2. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy okres gwarancji niż 60 miesięcy, do oceny oferty zostanie przyjęty maksymalny okres gwarancji wskazany w SIWZ tj. 60 miesięcy. Maksymalny termin realizacji dostawy dla pakietu nr 2 - do 35 dni kalendarzowych.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Fotele, stoliki, regały otwarte

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39110000
39113000
39120000
39113100
39131000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.3

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 35
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kryterium „Okres gwarancji”, minimum 24 miesiące dla pakietu nr 3. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy okres gwarancji niż 60 miesięcy, do oceny oferty zostanie przyjęty maksymalny okres gwarancji wskazany w SIWZ tj. 60 miesięcy. Maksymalny termin realizacji dostawy dla pakietu nr 3 - do 35 dni kalendarzowych.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Pzp. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ, informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego https://portal.smartpzp.pl/sumkatowice/ informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących Oświadczeń lub dokumentów: 1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektroniczne za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą) dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/sumkatowice.

Zamawiający informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu podpisania czynności złożenia oferty. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert/kontakt.htm. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualny data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Szczegółowa instrukcja użytkownika Wykonawcy SmartPZP dostępna jest na stronie Platformy https://portal.smartpzp.pl/sumkatowice/elearning. Ważne! Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio podpisany podpisami kwalifikowanymi przez upoważnione osoby reprezentujące odpowiednio wykonawcę, współkonsorcjanta, podmiot trzeci użyczający osoby lub podwykonawców. Ważne! W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do platformy SmartPZP uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny): 1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES; 2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.

Wymagania techniczne:

Dokumenty wymagane przez Zamawiającego opisane w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu, winny być załączone w formie plików w formacie wskazanym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.4.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 526 ze zm.)

Zamawiający zaleca przekazywanie plików w formacie *.pdf. Wymagania sprzętowe dla Wykonawcy: przeglądarka internetowa Internet Explorer 11 lub Firefox ver. 46 i późniejsze lub Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i późniejsze, oprogramowanie Java ver. 1.8. oraz oprogramowanie do kwalifikowanego podpisu elektronicznego np. Szafir.

Maksymalny rozmiar plików przysyłanych wynosi 100 MB. Uwaga. Oferty w formie elektronicznej podczas załączania przez Wykonawcę plików, wymagane jest odpowiednie oznaczenia statusu takiego dokumentu w kolumnie oznaczonej „Jawny”. Ustawieniem domyślnym jest jawność załączonego pliku, aby oznaczyć plik jako zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa należy oznaczyć checkbox. W przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca powinien podzielić ten dokument na dwa pliki i dla każdego z nich odpowiednio oznaczyć status jawności (część jawna bez zaznaczonego checkboxa•, część zawierająca informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa z zaznaczonym checkboxem). W celu wykazania przesłanek objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa przesłanki utajnienia należy załączyć do oferty w formie odrębnego pliku. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ. Określono w załączniku nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 055-126187
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/06/2019
Hora local: 09:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/06/2019
Hora local: 10:00
Lugar:

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, przy ul. Poniatowskiego 15, IV piętro, pokój nr 409, Katowice, POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością zastosowania art. 24 aa ustawy Pzp.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z udziału w niniejszym postępowaniu w oparciu o przesłanki wynikające z art. 24 ust. 5 Pzp.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Pakiet nr 1 – 8 000,00 PLN

Pakiet nr 2 – 2 000,00 PLN

Pakiet nr 3 – 200,00 PLN

Szczegółowy zakres wnoszenia wadium został opisany w SIWZ

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu VI ustawy - Środki ochrony prawnej (art. 179-198 g ustawy). Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

1. Terminy wnoszenia odwołań: odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: — nie zawiera braków formalnych, — uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/06/2019