Supplies - 271536-2019

12/06/2019    S111    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Romania-Sebeș: Pollution-monitoring devices

2019/S 111-271536

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Municipiul Sebeș
National registration number: 4331201
Postal address: Piața Primăriei nr. 1
Town: Sebeș
NUTS code: RO121 Alba
Postal code: 515800
Country: Romania
Contact person: Felicia Tamas
E-mail: secretariat@primariasebes.ro, achizitii@primariasebes.ro
Telephone: +40 258731004
Fax: +40 258734187

Internet address(es):

Main address: www.primariasebes.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.e-licitatie.ro
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sistem automat de măsurare, monitorizare și informare a calității aerului pe raza U.A.T. Sebeș

Reference number: PAAPD1078786
II.1.2)Main CPV code
38344000 Pollution-monitoring devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Sistem automat de măsurare, monitorizare și informare a calității aerului pe raza U.A.T. Sebeș, care include urmatoarele componente:

1) Analizor pentru măsurări continue a concentrației de monoxid de carbon (CO) din aerul ambiental;

2) Analizor pentru măsurări continue a concentrației de oxizi de azot (NO/NO2/NOx) din aerul ambiental;

3) Analizor pentru măsurări continue a concentrației de dioxid de sulf – (SO2) din aerul ambiental;

4) Analizor pentru măsurări continue a concentrației de ozon – (O3) din aerul ambiental;

5) Analizor pentru măsurări continue a concentrației de Benzen – (C6H6) din aerul ambiental;

6) Analizor pentru măsurări continue a concentrației de Pulberi în suspensie – (PM10, PM2,5) din aerul ambiental;

7) Analizor pentru măsurări continue a concentrației de formaldehidă (HCOH) din aerul ambiental;

8) Calibrator multigaz pentru verificarea funcționării corecte a analizoarelor de imisii – CO, SO2, NOx, O3;

9) Generator de aer [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 372 898.19 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO121 Alba
Main site or place of performance:

Municipiul Sebes.

II.2.4)Description of the procurement:

Sistem automat de măsurare, monitorizare și informare a calității aerului pe raza U.A.T. Sebeș, care include urmatoarele componente:

1) Analizor pentru măsurări continue a concentrației de monoxid de carbon (CO) din aerul ambiental;

2) Analizor pentru măsurări continue a concentrației de oxizi de azot (NO/NO2/NOx) din aerul ambiental;

3) Analizor pentru măsurări continue a concentrației de dioxid de sulf – (SO2) din aerul ambiental;

4) Analizor pentru măsurări continue a concentrației de ozon – (O3) din aerul ambiental;

5) Analizor pentru măsurări continue a concentrației de Benzen – (C6H6) din aerul ambiental;

6) Analizor pentru măsurări continue a concentrației de Pulberi în suspensie – (PM10, PM2,5) din aerul ambiental;

7) Analizor pentru măsurări continue a concentrației de formaldehidă (HCOH) din aerul ambiental;

8) Calibrator multigaz pentru verificarea funcționării corecte a analizoarelor de imisii - CO, SO2, NOx, O3;

9) Generator de aer zero;

10) Senzori meteo cu sistem susținere senzori;

11) Linie de prelevare probe aer cu ventilator;

12) Sursă neîntreruptibilă trifazată cu intrări și ieșiri independente (UPS);

13) Cabină pentru integrarea echipamentelor de monitorizare – Tip rulotă izotermă cu omologare RAR;

14) Sistem informatic pentru gestionare date;

15) Panou video exterior.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica. / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Lista de investitii aprobata prin HCL nr. 75/16.4.2019 – 1 633 750,00 RON cu TVA.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerința nr. 1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Operatorii economici nu vor fi excluși din procedura de atribuire, chiar dacă există motive de excludere dacă aceștia demonstrează că se încadrează în oricare dintre situațiile menționate la articolele 165 alin. (3), 166 alin. (2), 167 alin. (2) și 171 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire: ca dovada preliminara se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

(a) primar – Dorin-Gheorghe Nistor,

(b) viceprimar – Bogdan Adrian,

(c) secretar municipiu – Vlad Cristina,

(d) arhitect sef – Olteanu Virgil,

(e) sef Serviciu Cheltuieli și Resurse Umane – Morariu Dan,

(f) sef Birou Contencios Juridic si Administratie – Gligor Delia,

(g) Director Tehnic – Sas Viorel.

Operatorul economic participant la procedura va prezenta: declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 – Formular nr. 1.

Aceasta Declaratie se va prezenta odata cu DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura.

Cerința nr. 1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru asociat, subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (ofertant,asociat, subcontractant si tert sustinator) cu informaţiile aferente situaţiei lor. Prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul va dovedi ca a efectuat livrări de produse similare (analizoare) în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani. Perioada de referinta,respectiv ultimii 3 ani, se calculeaza pornind invers de la data comunicata in anuntul de participare ca fiind termenul limita de depunere a ofertei. În cazul unei Asocieri, îndeplinirea cerințelor minime privind capacitatea tehnică și/sau profesională trebuie demonstrată prin luarea în considerare a resurselor cumulative ale membrilor Asocierii. Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime de calificare referitoare la experiența profesională relevantă în ceea ce privește „principalele produse livrate în mod corespunzător”, ofertantul are dreptul de a invoca sprijinul unui terț susținător, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic ofertant și terțul susținător ale cărei capacități le utilizează, conform prevederilor art. 182 și următoarele din Legea nr. 98/2016. Ofertantul poate invoca sprijinul unui terț susținător pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime de calificare referitoare la „principalele produse livrate în mod corespunzător”, numai atunci când terțul susținător va presta efectiv partea din Contract pentru care acesta acordă sprijinul, îndeplinind astfel în mod implicit și rolul de subcontractant.

Proportia de subcontractare subcontractare: în cazul în care ofertantul intenţionează sa subcontracteze parte din contract, DUAE include informaţiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de către ofertant, are/au obligaţia de a prezenta DUAE completat cu datele proprii, cu activitatile pe care le vor realiza. Odata cu DUAE, se va depune scanat in SEAP, semnat cu semnătură electronica extinsa si Acordul de subcontractare. Terţi susţinători: operatorul economic are dreptul să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. în cazul în care operatorul economic îşi demonstrează capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând şi susţinerea acordată de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor. Asociere: orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat individual ori în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, subcontractant propus sau terţ susţinător, în condiţiile prevăzute de Legea 98/2016.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ca dovadă preliminară pentru verificarea capacității tehnice și profesionale, ofertantul (ofertant individual, fiecare membru al unei asocieri sau terț susținător) trebuie să completeze DUAE cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Se vor depune in SEAP, odata cu DUAE, dupa caz, acordul de asociere/acordul de subcontractare/angajamentul ferm al tertului sustinator, semnate cu semnatura electronica extinsa. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - procesul-verbal de recepție/documente constatatoare sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării.

Subcontractare: în cazul în care ofertantul intenţionează sa subcontracteze parte din contract, DUAE include informaţiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de către ofertant are/au obligaţia de a prezenta DUAE completat cu datele proprii, cu activitatile pe care le vor realiza. Se va prezenta DUAE completat în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Odata cu DUAE, se va depune scanat in SEAP, semnat cu semnătură electronica extinsa si Acordul de subcontractare. Terţi susţinători: prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele activităţi pentru care a acordat susţinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice şi profesionale pe care le va pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, prin angajamentul ferm, terţul/terţii se vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/susţinători se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament Se va prezenta DUAE în conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Odata cu DUAE, se va depune scanat in SEAP, semnat cu semnătură electronica extinsa si Angajamentul ferm al terţului susţinător. în cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională invocând susţinerea unui terţ, DUAE include informaţiile cu privire la terţul susţinător. Asociere: Asociatul/asociatii vor prezenta aceleaşi documente solicitate ca si liderul de asociere, cu menţiunea ca cerinţele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi îndeplinite prin cumul de grupul de asociaţi. Totodată, se va prezenta Acordul de asociere din care sa rezulte cine este liderul asocierii precum si detalierea obligaţiilor fiecărui membru al asocierii si procentul care revine fiecăruia, precum si precizarea clara ca toti membri grupului vor răspunde in mod solidar pentru executarea contractului Rspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate in SEAP in mod direct, dupa autentificare, de catre fiecare participant. Pentru cazul in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazul in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa procedura de atribuire de interes in vederea completarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator).

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/07/2019
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/11/2019
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/07/2019
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare numita prin Dispozitia Primarului.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Nota: prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate.

Prezumția de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie si/sau copie „conformă cu originalul” în vederea participării la procedură. În acest scop, analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanți nu angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligație fată de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale si nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. În acest sens, operatorii economici care, fie nu prezintă sau prezintă informații parțiale cu privire la propria lor situație privind incidenta motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare si selecție sau care se fac vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității/entității contractante vor fi respinși, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor/consecințelor legale incidente.

Operatorii economici vor indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii si a mediului, conform art. 51 alin. (2) din Legea 98/2016.

Informatii detaliate privind reglementarile în vigoare la nivel national ce se refera la conditiile de munca, securitate si sanatate în munca se pot obtine pe site www.Inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html, iar pentru protectia mediului site www.mmediu.ro/Legislatie/legislatie.html

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:

— Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică),

— Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016,

— Pentru a se evita apariția unor erori pe parcursul analizării si verificării documentelor prezentate de ofertanți se solicită operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte documente care însoțesc oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil.

Dimensiunea maximă permisă a fișierelor încărcate SEAP este de max. 40 Mb, numărul acestora fiind nelimitat

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele sunt cele prevazute in Legea 101/2016.

„(1) Persoana care se consideră vătămată de un act al autorităţii contractante poate sesiza Consiliul în vederea anulării actului autorităţii contractante, obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri deremediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termen de:

b) 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul actul autorităţii contractante considerat nelegal."

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Compartimentul Achiziții Publice
Postal address: Piața Primăriei nr. 1, jud. Alba
Town: Sebeș
Postal code: 515800
Country: Romania
E-mail: secretariat@primariasebes.ro
Telephone: +40 258731004
Fax: +40 258734187

Internet address: www.primariasebes.ro

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/06/2019