Dienstleistungen - 271547-2022

20/05/2022    S98

Hrvatska-Rijeka: Usluge reklamiranja

2022/S 098-271547

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Primorsko-goranska županija
Nacionalni registracijski broj: 32420472134
Poštanska adresa: Adamićeva 10
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Pododsjek za javnu nabavu
E-pošta: javna.nabava@pgz.hr
Telefon: +385 51351821
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pgz.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ugostiteljska škola Opatija
Nacionalni registracijski broj: 82328508097
Poštanska adresa: Ul. Eugena Kumičića 14
Mjesto: Opatija
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51410
Država: Hrvatska
E-pošta: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Zajednička nabava usluge promidžbe i vidljivosti Projekta i Regionalnog centra kompetentnosti - Projekt RCK RECEPT,4 grupe

Referentni broj: 05/02-21/02OS
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79342200 Usluge reklamiranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Zajednička nabava usluge promidžbe i vidljivosti Projekta i Regionalnog centra kompetentnosti - Projekt RCK RECEPT,4 grupe

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 2 372 632.20 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Promidžbene aktivnosti Projekta - PGŽ

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79342200 Usluge reklamiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja je područje Republike Hrvatske

II.2.4)Opis nabave:

Promidžbene aktivnosti Projekta - PGŽ

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Ključni stručnjak za odnose s javnošću (Prilog 2) - K1 / Ponder: 40,00
Cijena - Ponder: 60,00
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

RCK RECEPT- UP.03.3.1.05.0003

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Vizualni identitet i promotivni artikli - PGŽ

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
22462000 Promidžbeni materijal
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja je sjedište Naručitelja, odnosno sjedište projektnih partnera.

II.2.4)Opis nabave:

Vizualni identitet i promotivni artikli - PGŽ

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Ključni stručnjak za vizualni identitet i/ili grafički dizajn (Prilog 3) - K2 / Ponder: 40,00
Cijena - Ponder: 60,00
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

RCK RECEPT- UP.03.3.1.05.0003

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Izrada mrežne stranice i mobilne aplikacije - PGŽ

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72413000 Usluge oblikovanja www portala
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja je Sjedište Naručitelja i sjedište Izvršitelja.

II.2.4)Opis nabave:

Izrada mrežne stranice i mobilne aplikacije - PGŽ

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Ključni stručnjak za izradu i dizajn mrežnih stranica prilagođenih slijepim i slabovidnim osobama (Prilog 4) - K3 / Ponder: 20,00
Kriterij kvalitete - Naziv: Ključni stručnjak za izradu i dizajn mobilnih aplikacija (Prilog 5) - K4 / Ponder: 20,00
Cijena - Ponder: 60,00
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

RCK RECEPT,UP.03.3.1.05.0003.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Promidžbene aktivnosti Regionalnog centra kompetentnosti - Ugostiteljska škola Opatija

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79342200 Usluge reklamiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja je područje Republike Hrvatske.

II.2.4)Opis nabave:

Promidžbene aktivnosti Regionalnog centra kompetentnosti - Ugostiteljska škola Opatija

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Ključni stručnjak – Voditelj promidžbenih aktivnosti (Prilog 6) - K5 / Ponder: 40,00
Cijena - Ponder: 60,00
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

RCK RECEPT, UP.03.3.1.05.0003.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 196-510423
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
17/05/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 7
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 6
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 7
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Prospekt d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 55224819686
Poštanska adresa: Dražice 138
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: prospekt@prospekt.hr
Telefon: +385 51322844
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 831 285.90 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 373 350.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/05/2022