Dienstleistungen - 271548-2022

20/05/2022    S98

Hrvatska-Zagreb: Usluge sprečavanja požara

2022/S 098-271548

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HRVATSKE ŠUME d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 69693144506
Poštanska adresa: Ulica kneza Branimira 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: borna.petek@hrsume.hr
Telefon: +385 14804178
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hrsume.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Integrirani protupožarni videokomunikacijski nadzor

Referentni broj: DIR-2022-050
II.1.2)Glavna CPV oznaka
75251110 Usluge sprečavanja požara
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Naručitelj nabavlja uslugu protupožarnog nadzora sa sustava integriranog protupožarnog video-komunikacijskog nadzora odnosno motrilačkih kamera postavljenih na postojeće odašiljače i motrionice naručitelja iz Tablice 1, te uslugu komunikacije s istog Sustava s mogućnošću automatske rane detekcije i usmjeravanja pozornosti operatera na sumnjive događaje, nadzora požara te predviđanja širenja požara

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 15 916 194.28 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
75251110 Usluge sprečavanja požara
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

- Korisnici predmetne usluge su županijske vatrogasne zajednice u Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok uspostave Sustava / Ponder: Bodovi:1,10,20
Cijena - Ponder: 80
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 048-124996
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Integrirani protupožarni videokomunikacijski nadzor

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
10/05/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Odašiljači i veze
Nacionalni registracijski broj: 88150534338
Poštanska adresa: Ul.grada Vukovara 269d
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: oiv@oiv.hr
Telefon: +385 16186000
Telefaks: +385 16186015
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 15 980 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 15 916 194.28 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Točka 8.6. DON

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/05/2022