Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 271556-2022

20/05/2022    S98

België-Hasselt: Wegslepen van voertuigen

2022/S 098-271556

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: (o) Politiezone HAZODI
Nationaal identificatienummer: 0267.370.008_22406
Postadres: Thonissenlaan 15
Plaats: Hasselt
NUTS-code: BE224 Arr. Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
E-mail: robert.weemaes@police.belgium.eu
Telefoon: +32 11938677
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.politie.be/5907/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446674
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Takelen voertuigen

Referentienummer: Politiezone HAZODI-PPP0EJ-688/2001/2022-001-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50118110 Wegslepen van voertuigen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.2.4

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144220 Takel- en sleepvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE22 Prov. Limburg (BE)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Takelen voertuigen

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 089-243329
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Politie Limburg Regio Hoofdstad
Postadres: Zwarte-Brugstraat 6
Plaats: 3500 - Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
E-mail: pz.lrh.aankopen@police.belgium.eu
Internetadres: https://www.politie.be/5907/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Politie Limburg regio Hoofdstad
Postadres: Zwarte-Brugstraat 6
Plaats: 3500 - Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
E-mail: pz.lrh.aankopen@police.belgium.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022