Dienstleistungen - 271556-2022

20/05/2022    S98

België-Hasselt: Wegslepen van voertuigen

2022/S 098-271556

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: (o) Politiezone HAZODI
Nationaal identificatienummer: 0267.370.008_22406
Postadres: Thonissenlaan 15
Plaats: Hasselt
NUTS-code: BE224 Arr. Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
E-mail: robert.weemaes@police.belgium.eu
Telefoon: +32 11938677
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.politie.be/5907/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446674
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Takelen voertuigen

Referentienummer: Politiezone HAZODI-PPP0EJ-688/2001/2022-001-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50118110 Wegslepen van voertuigen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.2.4

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144220 Takel- en sleepvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE22 Prov. Limburg (BE)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Takelen voertuigen

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 089-243329
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Politie Limburg Regio Hoofdstad
Postadres: Zwarte-Brugstraat 6
Plaats: 3500 - Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
E-mail: pz.lrh.aankopen@police.belgium.eu
Internetadres: https://www.politie.be/5907/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Politie Limburg regio Hoofdstad
Postadres: Zwarte-Brugstraat 6
Plaats: 3500 - Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
E-mail: pz.lrh.aankopen@police.belgium.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022