Dienstleistungen - 271584-2022

20/05/2022    S98

Polska-Warszawa: Usługi geologiczne

2022/S 098-271584

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Niniejsze ogłoszenie odnosi się do następującej publikacji: Wstępne ogłoszenie informacyjne

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250008040
Adres pocztowy: ul. Rakowiecka 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-975
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Zych
E-mail: piotr.zych@pgi.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgi.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.pgi.gov.pl/zamowienia/przetargi/profil-nabywcy.html
I.3)Komunikacja
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Geologia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

opracowanie projektu robót geologicznych, prace wiertnicze, badania laboratoryjne oraz opracowanie dokumentacji geologicznej innej

II.1.2)Główny kod CPV
71351910 Usługi geologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

opracowanie projektu robót geologicznych, prace wiertnicze, badania laboratoryjne oraz opracowanie dokumentacji. planowane wiercenia do głebokości kilkunastu metrów, otwory będą wykonywane sondą mechaniczną, świdrem spiralnym.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022