Dienstleistungen - 271585-2022

20/05/2022    S98

België-Evere: Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering

2022/S 098-271585

Aankondiging door middel van een kopersprofiel

Deze aankondiging heeft betrekking op het volgende: Vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MRMP-SDV - Verkoopdienst
Nationaal identificatienummer: 0308.357.555_35
Postadres: Eversestraat, 1 - BOX 29
Plaats: Evere
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1140
Land: België
E-mail: marc.gasperi@mil.be
Telefoon: +32 24415439
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mil.be/fr/page/la-vente
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446639
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446639
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Openbare verkoop voor percelen rollend materieel & diversen. Voertuigen, tuingereedschap, uitrusting,... in Rocourt.

Referentienummer: SDV-20223001-F08_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75000000 Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE332 Arr. Liège
Voornaamste plaats van uitvoering:

ROCOURT

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare verkoop voor percelen rollend materieel & diversen van Defensie in Rocourt. Offerte aanvraag

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Voor aanvullendeinfo en/of toelichting betreffende de verkoopprocedure en/of de toestand & karakteristieken van de material: cfr website: www.mil.be/sales

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022