Dienstleistungen - 271590-2022

20/05/2022    S98

Ελλάδα-Καλλιθέα Αττικής: Τεχνικές μελέτες

2022/S 098-271590

Προκήρυξη διαγωνισμού μελετών

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμός ταυτοποίησης: GR
Ταχ. διεύθυνση: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 15
Πόλη: ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Ταχ. κωδικός: 17676
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dye@patt.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2131618184
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.patt.gov.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71335000 Τεχνικές μελέτες
II.2)Περιγραφή
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Εκπόνηση μελετών σταθεροποίησης ή/και αποκατάστασης των πρανών σε ρέματα αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία έχουν υποστεί διάβρωση ή/και κατάπτωση και απαιτείται άμεση επέμβαση για λόγους επικινδυνότητας, επειδή ευρίσκονται πλησίον οδών ή κατοικιών, και για λόγους αποκατάστασης της υδραυλικής λειτουργίας του ρέματος, ώστε να μην δημιουργούνται πλημμυρικά προβλήματα. Δεν αφορούν σε έργα διευθέτησης ρέματος και είναι μικρής κλίμακας και έκτασης.

Σκοπός των μελετών που θα εκπονηθούν είναι να δημοπρατούνται άμεσα τα αντίστοιχα έργα ή να εντάσσονται σε εργολαβίες που είναι σε εξέλιξη, ώστε να υλοποιούνται τα αντίστοιχα έργα και να αίρεται η επικινδυνότητα στο συγκεκριμένο σημείο επέμβασης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Τα ρέματα για τα οποία θα εκπονηθούν μελέτες καθορίζονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ) και είναι τα κάτωθι:

Ρέμα Πεντέλης-Χαλανδρίου, Δήμος Αμαρουσίου, Δήμος Χαλανδρίου και Δήμος

Μελισσίων-Πεντέλης

Ρέμα Ποδονίφτη, Δήμος Νέας Φιλαδέλφιας-Νέας Χαλκηδόνας

Ρέμα Φασιδέρη-Άνοιξη Αττικής.

Ασωπός Ποταμός, Ωροπός Αττικής

Ρέμα Βαρυμπόμπης, Δήμος Αχαρνών

Ρέμα Χελιδονούς, Δήμος Κηφισιάς

Κηφισός, Δήμος Αγίων αναργύρων-Ιλίου

Ρέμα προφήτη Δανιήλ, Δήμος Αθηναίων-Ταύρου

Ρέμα Γιαμπουρλά, Δήμος Φιλαδέλφιας

και σε οποιοδήποτε ρέμα στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής προκύψει ανάγκη, λόγω επικινδυνότητας για άμεση παρέμβαση.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η συμμετοχή περιορίζεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: ναι
Δηλώστε την επαγγελματική κατηγορία:

Κατηγορίες μελέτης: 13 (Μελέτες υδραυλικών έργων), 08 (Στατικές μελέτες) 16, (Μελέτες τοπογραφίας), 21 (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες), 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες)

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.2)Είδος διαγωνισμού
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.7)Ονόματα συμμετεχόντων που έχουν ήδη επιλεγεί:
IV.1.9)Κριτήρια αξιολόγησης των μελετών:

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης, είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής

IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία για την παραλαβή σχεδίων ή αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 04/07/2022
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων συμμετοχής σε επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.3)Βραβεία και κριτική επιτροπή
IV.3.1)Πληροφορίες σχετικά με το βραβείο ή τα βραβεία
Θα απονεμηθεί(-ούν) βραβείο(-α): όχι
IV.3.2)Λεπτομέρειες για πληρωμές προς όλους τους συμμετέχοντες:

Προεκτιμώμενη Αμοιβή:

α) Συνολική: 744.000,00 € (Με Απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.)

β) Ανά Κατηγορία Μελέτης (χωρίς ΦΠΑ)

1. 248.000,00 € για μελέτη κατηγορίας (13) ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2. 74.400,00 € για μελέτη κατηγορίας (16) ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

3. 38.139,13 € για μελέτη κατηγορίας (08) ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

4. 62.000,00 € για μελέτη κατηγορίας (27) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

5. 99.200,00 € για μελέτη κατηγορίας (21) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ και ΕΡΕΥΝΕΣ

και 78.260,87 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

γ) Συνολική χωρίς ΦΠΑ: 600.000,00 €

IV.3.3)Συμβάσεις που έπονται του διαγωνισμού
Οποιεσδήποτε συμβάσεις υπηρεσιών που έπονται του διαγωνισμού θα ανατεθούν στον νικητή ή τους νικητές του διαγωνισμού: όχι
IV.3.4)Απόφαση της κριτικής επιτροπής
Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα: όχι
IV.3.5)Ονόματα των επιλεγέντων μελών της κριτικής επιτροπής:

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 8.7.2022, ώρα 10:00 π.μ..

Χρόνος ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Διάρκεια σύμβασης: τέσσερα (4) έτη.

Κριτήρια επιλογής:

α). Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας:

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019, ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.) από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών 13, 16, 20, 21 και 27. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

β). Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:

Κάθε προσφέρων στην Κατηγορία μελέτης 13, πρέπει να έχει τις τρεις τελευταίες

εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις μέσο κύκλο εργασιών από εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών μεγαλύτερο από 100.000,00 ευρώ. Σε περίπτωση ένωσης, η παραπάνω απαίτηση πρέπει να ικανοποιείται από ένα τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης.

γ). Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα:

γ1.) Απαιτήσεις στελέχωσης:

Κάθε προσφέρων, ανά κατηγορία πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους ως εξής:

για την μελέτη κατηγορίας 13, να διαθέτει ελάχιστη στελέχωση δυναμικού τριών (3) μονάδων και να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν μελετητή 12ετούς εμπειρίας

για μελέτη κατηγορίας 08, να διαθέτει ελάχιστη στελέχωση δυναμικού δύο (2) μονάδων και να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν μελετητή 8ετούς εμπειρίας

για μελέτη κατηγορίας 16, να διαθέτει ελάχιστη στελέχωση δυναμικού μιας (1) μονάδας και να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν μελετητή 3ετούς εμπειρίας

για μελέτη κατηγορίας 21, να διαθέτει ελάχιστη στελέχωση δυναμικού δύο (2) μονάδων και να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν μελετητή 8ετούς εμπειρίας

για μελέτη κατηγορίας 27, να διαθέτει ελάχιστη στελέχωση δυναμικού μιας (1) μονάδας και να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν μελετητή 3ετούς εμπειρίας

Σε περίπτωση ένωσης ανά κατηγορία μελέτης, κάθε απαίτηση ανά κατηγορία μελέτης πρέπει να ικανοποιείται από ένα τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης.

γ2.) Επαγγελματική ικανότητα:

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει την ακόλουθη εμπειρία στην κατηγορία μελέτης 13:

Να έχει εκπονήσει και να έχει ολοκληρώσει (με έγκριση), ως ανάδοχος με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 50%, την τελευταία 5ετία από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, μία (1) τουλάχιστον μελέτη, σε επίπεδο οριστικής μελέτης με τεύχη δημοπράτησης, έργων διευθέτησης ρέματος ανοικτής διατομής (ποταμού ή χειμάρρου), σε συνεχές μήκος μεγαλύτερο ή ίσο του ενός (1) χιλιομέτρου.

Σε περίπτωση ένωσης, η παραπάνω απαίτηση πρέπει να ικανοποιείται από ένα τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λ. ΘΗΒΩΝ 196-198
Πόλη: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ/ΑΤΤΙΚΗ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gram7@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 21321412232
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 15
Πόλη: ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. κωδικός: 17676
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dye@patt.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2131618184
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 της Κ.Υ.Α. – ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα. Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή

μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/2017.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή:

α)Κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του,

β)Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης

γ)Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 15
Πόλη: ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. κωδικός: 17676
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dye@patt.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2131618184
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
16/05/2022