Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 271649-2022

20/05/2022    S98

België-Brussel: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2022/S 098-271649

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 084-225764)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: FOD Fin Afdeling Aankopen
Nationaal identificatienummer: 0308.357.159_24900
Postadres: North Galaxy- B Toren-23de verdieping-Albert II-laan 33/784
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1030
Land: België
E-mail: finprocurement@minfin.fed.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://finances.belgium.be/fr/experts_partenaires
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=444035

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Openbare procedure in verband met de levering en aankoop van software voor geïntegreerd beheer en een verkoopwebsite voor de Fin Shops

Referentienummer: SPF Fin Division Achats-S&L/DA/2022/018-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Openbare procedure in verband met de levering en aankoop van software voor geïntegreerd beheer en een verkoopwebsite voor de Fin Shops

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 084-225764

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

vragen-antwoorden