Dienstleistungen - 271649-2022

20/05/2022    S98

België-Brussel: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2022/S 098-271649

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 084-225764)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: FOD Fin Afdeling Aankopen
Nationaal identificatienummer: 0308.357.159_24900
Postadres: North Galaxy- B Toren-23de verdieping-Albert II-laan 33/784
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1030
Land: België
E-mail: finprocurement@minfin.fed.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://finances.belgium.be/fr/experts_partenaires
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=444035

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Openbare procedure in verband met de levering en aankoop van software voor geïntegreerd beheer en een verkoopwebsite voor de Fin Shops

Referentienummer: SPF Fin Division Achats-S&L/DA/2022/018-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Openbare procedure in verband met de levering en aankoop van software voor geïntegreerd beheer en een verkoopwebsite voor de Fin Shops

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 084-225764

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

vragen-antwoorden